Fördjupningsuppgifter

Inom ramen för Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar steg 2 genomförs varje år fördjupningsuppgifter i syfte att undersöka ett delområde av relevans för krisberedskapssystemet och/eller totalförsvaret.

Bakgrund

Fördjupningsuppgifterna för 2016-2017 års kurs har utgått från MSB:s nationella bedömning för 2016 avseende risker, sårbarheter och förmåga, Nationell risk- och förmågebedömning 2016 (PDF) (NRFB). Kursdeltagarna har under kursveckorna gruppvis fördjupat sig i fyra påståenden som görs i NRFB-rapporten. Resultat samt rekommendationer för fortsatt arbete har redovisats i rapport- och seminarieform under kursens avslutande vecka.

Uppgifterna och rapporterna gör inte anspråk på att vara heltäckande för respektive område, men förhoppningen är att de synpunkter och insikter som presenteras i rapporterna kan inspirera och bidra till fortsatt utveckling av den svenska krisberedskapen och totalförsvaret.

Rapporterna

Kunskap om roller och ansvar inom krisberedskapen behöver öka, särskilt avseende det geografiska områdesansvaret (PDF, 1.16 MB) (Grupp Alpha)

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas för att kunna användas som planeringsunderlag både för krisberedskap och civilt försvar (PDF,2.06 MB) (Grupp Bravo)

Dimensionerande scenarier kan utgöra ett kompletterande verktyg för att planera och utveckla krisberedskapen (PDF, 3,4 MB) (Grupp Charlie)

Det behöver ställas tydligare krav på samhällsviktiga verksamheter (PDF, 1,0 MB) (Grupp Delta)