Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 2

Fördjupningsuppgifter

Inom ramen för Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 2 genomförs varje år fördjupningsuppgifter i syfte att undersöka områden av relevans för krisberedskapssystemet och/eller totalförsvaret.

Bakgrund

Fördjupningsuppgifterna för 2016-2017 års kurs har utgått från MSB:s nationella risk- och förmågebedömning för 2016 (NRFB). Kursdeltagarna har under kursveckorna gruppvis fördjupat sig i fyra utvecklingsområden som identifieras i NRFB-rapporten. Resultat samt rekommendationer för fortsatt arbete redovisades i rapport- och seminarieform under kursens avslutande vecka i april 2017.

Uppgifterna och rapporterna gör inte anspråk på att vara heltäckande för respektive område, utan förhoppningen är att de synpunkter och insikter som presenteras i rapporterna kan inspirera och bidra till fortsatt utveckling av den svenska krisberedskapen och totalförsvaret.

Rapporterna

Kunskap om roller och ansvar inom krisberedskapen behöver öka, särskilt avseende det geografiska områdesansvaret (PDF, 1.16 MB) (Grupp Alpha)

Arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser behöver utvecklas för att kunna användas som planeringsunderlag både för krisberedskap och civilt försvar (PDF,2.06 MB) (Grupp Bravo)

Dimensionerande scenarier kan utgöra ett kompletterande verktyg för att planera och utveckla krisberedskapen (PDF, 3,4 MB) (Grupp Charlie)

Det behöver ställas tydligare krav på samhällsviktiga verksamheter (PDF, 1,0 MB) (Grupp Delta)