Högre kurs i samhällets krisberedskap och totalförsvar, Steg 2

Syfte med kursen

Kursens syfte är att deltagaren ska utveckla sin förmåga att hantera samhällsstörningar över hela hotskalan samt sin förmåga att fatta beslut inom samhällets krisberedskap och totalförsvar. Deltagarens utvecklade förmåga ska bidra till att öka tryggheten och minska sårbarhet och beroende för Sverige, dess befolkning och svenska intressen.

Vidare syftar kursen till att deltagaren ska kunna medverka i arbetet med utveckling av svensk krisberedskap och totalförsvar.

Ett ytterligare syfte är att lära av varandras erfarenheter samt skapa och utveckla ett brett kontaktnät.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska deltagaren kunna:

 • Värdera den svenska modellen för samhällets krisberedskap och totalförsvar i nationellt kontext.
 • Värdera den svenska modellen för samhällets krisberedskap och totalförsvar i internationell kontext.
 • Värdera hot och risker vad gäller samhällets säkerhet och svenska intressen med särskilt fokus på utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Innehåll

Under kursen behandlas följande områden:

 • Samhällets krisberedskap.
 • Det svenska totalförsvaret.
 • Sveriges säkerhets-, försvars- och utrikespolitik samt Sveriges militärstrategiska läge.
 • Aktuella förändringar i det säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska läget.
 • Näringslivets och frivilligorganisationernas roll i samhällets krisberedskap och totalförsvar.
 • Bilateralt och multinationellt samarbete inom ramen för samhällets krisberedskap och totalförsvar.
 • Att ge och ta emot stöd, Host Nation Support.
 • Ledarskap.
 • Kommunikation.
 • Kris- och katastrofpsykologi.

Pedagogik och metodik

Kursen genomförs med fokus på aktivt lärande i samverkan genom bland annat föreläsningar, diskussioner, scenarioövningar, rollspel, seminarier, fältövningar, studiebesök och studieresor samt interaktivt på lärplattform.

Under kursen kommer deltagarna att genomföra tematiska fördjupningar på beställningar av MSB och Försvarsmakten.

Kursen beaktar ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.

Kursen genomförs av Försvarshögskolan på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Försvarsmakten (FM).

Anmälan

Kursinformation

Omfattning

4+3 veckor. Kursen är ej poänggivande.

Behörighet

Deltagaren ska vara registerkontrollerad och säkerhetsprövad i lägst säkerhetsklass 3.

Studieort

Stockholm

Kostnad

För denna kurs debiterar MSB en avgift om 18 000 SEK (10 000 SEK för steg 1 och 8 000 SEK för steg 2). Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, mat och boende. Läs mer under fliken "Kurstillfällen och anmälan".

Övrigt

Kursen genomförs i två block med cirka 5 månaders uppehåll mellan blocken. Kursen genomförs på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Försvarsmakten.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

 • Annica Holmström (annica.holmstrom [at] fhs.se)
 • Per-Åke Mårtensson (per-ake.martensson [at] fhs.se)