Juridisk rådgivning vid kris

"Juridisk rådgivning vid kris" är en grundläggande kurs i juridisk rådgivning vid kris som vänder sig till jurister vid centrala och regionala myndigheter med särskilt ansvar enligt förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap.

Om

Försvarhögskolan genomför på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) en en kurs i juridisk rådgivning vid kris. Kursen tar sin utgångspunkt i professor Eric Sterns forskning och utbildning som utvecklats vid FEMA, USA.

Kursen syftar till att utveckla juristers kunskaper och färdigheter för att kunna ge juridisk rådgivning vid kris och därigenom bidra till en effektiv ledning och samverkan i krisberedskap och totalförsvar. Kursens huvudfokus är metodiken vid juridisk rådgivning och inte på konkret juridik.

Lärandemål

Efter avslutade kurs ska deltagaren kunna:

  1. beskriva beslutsfattarens och den juridiska rådgivarens ansvar och roll vid en kris
  2. förklara hur en händelse kan påverka beslutfattarens situation
  3. använda förhållningssätt och modeller i sin roll som juridisk rådgivare
  4. organisera ett juridiskt stöd till en beslutsfattare

Kursinformation

Omfattning

4 dagar. Kursen är ej poänggivande. Kursintyg utfärdas till deltagare efter fullföljd kurs.

Studieort

Stockholm

Kostnad

För denna kurs debiterar MSB en avgift om 7 500 SEK. Deltagarnas myndighet/organisation står för kostnader för resor till och från kurs, traktamente, kost och logi.

Ansvarig enhet

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Kontakt

Per-Åke Mårtensson