UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Historik

UGL har sedan 1981 ingått i Försvarsmaktens ledarskapsutbildning för officerare eller blivande officerare. Kursen är en del i denna grundläggande ledarskapsutbildning och används fortfarande inom Försvarsmakten. Kursen är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning

Bakgrund

Samhällsutvecklingen under 1960-70 talen innebar förändringar i synsätt både på samhället som sådant, på människan och synen på arbetsliv och organiseringen av arbetslivet. Dessa förändringar fick också konsekvenser för Försvarsmakten och utbildningen som bedrevs inom Försvarsmakten. Under 1970 talet genomfördes olika utbildningsinsatser med Försvarsmaktens personal som syftade till att förändra tidigare syn- och förhållningssätt, bland annat med personalsamverkanskurser. Dessa kurser hade inriktningen att ge kunnande och insikter vad gäller grupper och gruppers utveckling, hur gruppen och lärandet förhåller sig till varandra och hur ledarskap inverkar på individ och grupp. Det skapades också ett feedbacksystem med samma syfte, att medvetandegöra på vilket sätt den enskilde påverkar och låter sig påverkas i relation till andra människor.

Dessa åtgärder behövde dock kompletteras för att uppnå önskade mål kring förståelse för ledarskap och dess betydelse för mellanmänskliga relationer och en grupps förmåga att nå sina mål. Tanken var att ha en grundläggande gemensam utbildning på vilken den fortsatta ledarskapsutbildningen inom officersutbildningen skulle vila.

I USA hade dess försvarsmakt vid samma tid utvecklat en kurs OE (Organisation and Effectiveness). Denna kurs, som var 6 månader lång, avsåg att utbilda officerare som skulle fungera som internkonsulter med syfte att utveckla ledarskapet ute på förbanden. Kursen innehöll en modul eller delkurs, som benämndes LMDC (Leadership and Management Development Course). Kursen var utvecklad för att genom deltagarnas egna upplevelser under kursen visa på en grupps utveckling och vad som inverkar på denna.

En svensk officer inbjöds till kursen OE och han fann att LMDC skulle kunna utgöra den gemensamma grundstenen för ledarskapsutbildningen i det svenska försvaret. LMDC översattes och modifierades av Försvarets Forskningsanstalt, FOA, samt av Försvarets Rationalisering Institut, FRI, för svenska förhållanden. Ett antal försök gjordes med denna utbildning vilka föll väl ut. Kursens benämning blev UGL, Utveckling av Grupp och Ledare.

I samband med att NBO (Nya Befäls Ordningen) infördes blev UGL obligatorisk och kom att utgöra den första byggsten i ämnet ledarskap i den då tvååriga utbildningen till officer.

Denna första version av UGL, 1981, är den ursprungliga UGL-kursen. Kursens rötter återfinns i LMDC men konceptet var också omarbetad och anpassad till svenska förhållanden.

Nästa utvecklingssteg togs 1984 då nästa version av UGL presenterades. UGL 1984 utgjorde en omfattande omarbetning av den ursprungliga UGL kursen, (1981-års version). Denna omarbetning och utveckling genomfördes av Försvarsmaktens och Försvarsmaktens skolor. UGL 1984 skiljer sig på avgörande punkter från 1981 års version, både innehållsmässigt och metodologiskt. En annan kurs således.

Kursen utvecklades åter 1990-91och även under andra halvan av 1990-talet men då i mindre omfattning förutom en del kompletteringar.

Version UGL 2000 innebar ytterligare utveckling av kursen där övningar och teorimaterial tillfördes. Men UGL 2000 liknar version UGL 1984.

Försvarshögskolan övertog ansvaret för utbildningskonceptet UGL från Försvarsmakten år 2000. Under åren från 1981/1984 och fram till 2000 hade del av teorierna i det äldre materialet ifrågasatts av nyare forskning. Också metodologin ifrågasattes. Vidare så var en del av det då så kallade övningsmaterialet också satt under kritik. Bland annat hävdades att vissa delar av övningsmaterialet kunde vara etiskt tveksamt.

Från andra hälften av 1990-talet kunde konceptet UGL också återfinnas på den civila marknaden som ett allt starkare varumärke medan dess betydelse inom försvarsmakten minskade i betydelse i takt med att försvarsmakten krympte och förändrade utbildningsgång. Detta ledde till ett kraftfullt behov av en större förändring av kursens innehåll. Alternativt kunde kursen komma att läggas ned.

Försvarshögskolan valde utveckling. I denna utveckling har hänsyn tagits till all modern forskning kring grupputveckling, ledarskap och personlig utveckling. Kursen är också granskad ur ett mångfaldsperspektiv. I arbetet med att utveckla kursen har Försvarshögskolans egna forskare inom ledarskap deltagit men även forskare från andra universitet och högskolor har medverkat till innehåll och metodik liksom erfarna UGL-handledare. Christer Sandahl, professor i psykologi vid Karolinska institutet, har utgjort vetenskapligt stöd men också fungerat som oberoende vetenskaplig granskare av kursinnehållet.

Hösten 2007 kunde Försvarshögskolan presentera kursen UGL 2008, en modern ledarskapskurs för alla, oavsett bakgrund. Försvarshögskolan avser att kontinuerligt uppgradera kursen med de senaste forskningsresultaten inom området grupputveckling och ledarskap. Därför har kursen uppdaterats 2010 och nu kommer nästa uppdatering.

Under år 2012 kommer Försvarshögskolan presentera UGL version 2012. I och med detta kommer UGL benämnas enbart med förkortningen: UGL. Versionen och den senaste uppdateringen kommer framgå av textmaterialet till kursen. Till detta ska också sägas att Christer Sandahl har fortsatt att vara vetenskaplig ledare och fackgranskare av konceptet.

Den kontinuerliga utvecklingen av UGL har ambitionen att till kursdeltagarna tillhandahålla en kurs i linje med senaste forskningen, en kurs med hög tillämpbarhet i vardags- och arbetsliv.

Välkommen till kurs UGL!