UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Kvalitetssäkring

Försvarshögskolan äger, kvalitetssäkrar och utvecklar UGL i enlighet med etiska och vetenskapliga krav samt den senaste forskningen kring gruppsykologi och ledarskap. Kvalitetssäkring sker på flera sätt.

1. Koncepten i sig

UGL-materialet har granskats vetenskapligt av professor Gerry Larsson, Försvarshögskolan. I konceptutvecklingen har även forskare, verksamma psykologer och läkare från Umeå, Göteborg och Karlstads Universitet medverkat i arbetet.

Teorimaterialet i kursen bygger på senaste forskning som är validerad och vetenskaplig publicerad. Kursen är vetenskapligt förankrad och rymmer inga delar som inte är enligt senaste forskning inom området grupper och ledarskap.

2. Utprövning av UGL-materialet

Allt UGL-material är prövat under ett större antal UGL-kurser. Under utvecklingsarbetet av den senaste versionen har en referensgrupp, bestående av erfarna UGL-arrangörer och handledare, kunnat ge synpunkter på och haft inflytande över metoder och innehåll.

Försvarshögskolan tar också regelmässigt emot utvärderingar från kursdeltagare som på detta sätt påverkar utformning och metodologi i kursen.

3. Kvalitetssäkring av UGL-handledare

Försvarshögskolan medger inte att varumärket UGL används av annan än den som har avtal till detta, se vidare under fliken UGL-handledare. För att få teckna avtal med Försvarshögskolan och kunna förtecknas i FHS UGL-handledarregister ska man ha gått föreskriven utbildning till handledare i Försvarshögskolans regi. Försvarshögskolan uppmanar blivande kursdeltagare på UGL-kurser att kontrollera handledares behörighet att genomföra UGL-kurser i Försvarshögskolans register.

Handledare ska också regelbundet delta på de obligatoriska handledarmöten som Försvarshögskolan arrangerar för att vidmakthålla sin handledarkompetens. Handledare som har avtal med Försvarshögskolan förbinder sig att genomföra kurser enligt senaste utveckling/version av UGL utbildningsmaterial.

Kontaktperson

Josi Lundin
Adjunkt i Psykologi
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Josi.Lundin [at] fhs.se