Högre officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning

Högre officersprogrammet (HOP) är en uppdragsutbildning på avancerad nivå beställd av Försvarmakten utifrån behoven att vidareutbilda officerare (mot OF3-4). Programmet bygger vidare på Officersprogramet (OP).

Försvarsmakten genomför antagning, beslutar om deltagare och om deltagaren ska examineras mot magister efter ett års utbildning eller mot master efter två års utbildning med huvudområde krigsvetenskap.

HOP har en hög yrkesrelevans genom att fokus ligger på krigsvetenskap i termer av militärt arbete/verksamhet. Deltagarna ska efter utbildningen ha utvecklat sin förmåga att leda stabsarbete, utveckla stridskrafter, företräda Försvarsmakten och Sverige samt föra befäl på högre ledningsnivå. Huvudområdet breddas med militärteknik, ledarskap under påfrestande förhållanden, operativ juridik och militärhistoria för att ge nödvändiga perspektiv och förmågor att integrera kunskap i alla aspekter av utbildningen.

Förkunskaper: Enligt Försvarsmaktens bestämmelser för uppdragsutbildning. Önskvärt är dock att deltagarna har skrivit ett godkänt vetenskapligt (examens-)arbete på grundnivå (15hp) och att deltagarna har sådana kunskaper, färdigheter och förhållningssätt på högre förbandsnivå (taktik och funktioner) så att utbildningen kan starta med studier och ledning av gemensamma operationer.

Det är Försvarsmakten (HKV) som ansvarar för och svarar på frågor om självständigt arbete före programstart.

Examen: HOP leder till magisterexamen i krigsvetenskap respektive mastersexamen i krigsvetenskap.

Kursinformation

Omfattning

Magister 60 hp + lokala mål 27 hp, Master 120 hp + lokala mål 22,5 hp

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad

Behörighet

Enligt Försvarsmakten

Studieort

Stockholm.

Övrigt

HOP Högre officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning planeras att starta höstterminen 2018. Utbildningsplan och ytterligare information läggs ut löpande.

Ansvarig enhet

Militära programledningen