Högre stabsofficersutbildning

Högre stabsofficersutbildning (HSU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Det är en tvåårig akademisk utbildning på avancerad nivå som kan leda till en magisterexamen. HSU är indelade i HSU med operativ inriktning (HSU Op), HSU Specialist (HSU S), HSU Teknisk inriktning (HSU T) samt HSU Försvarsmaktsingenjörer (HSU FM Ing). Studerande vid HSU S och HSU Fm Ing, vilka ofta redan har en akademisk examen, läser endast HSU under ett år.

Om HSU S

Högre stabsofficersutbildning med specialistinriktning (HSU S) är en ettårig professionsinriktad uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Ledning av väpnad strid och operationer är grunden för utbildningen.

Utbildningen genomförs med en tydlig koppling till ett militärt yrkesutövande, där din förmåga att leda och fatta beslut prioriteras. HSU S fokuserar på den gemensamma operationen, vilket medför att den taktiska och den militärstrategiska nivån samt relationer till civila aktörer behandlas. Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare en generell förmåga att tjänstgöra som stabsofficer på högre ledningsnivå både nationellt och internationellt inom eget kompetensområde.

Det övergripande målet är att du ska kunna leda:

  • Planering, genomförande och uppföljning av gemensamma operationer, såväl nationella som internationella.
  • Kvalificerade arbeten som stabsofficer inom eget kompetensområde på operativ ledningsnivå, såväl vad avser militära operationer som stöd till samhället inom ramen för ett totalförsvarskoncept samt humanitära insatser.
  • Personal och verksamhet inom eget kompetensområde så att relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt behov av kunskapsutveckling beaktas. Särskild hänsyn tas till bland annat Försvarsmaktens värdegrund och FN:s resolution 1325 samt ur ett genusperspektiv.

Utbildningsprogrammets huvudområde är krigsvetenskap. Grunden för utbildningen är den gemensamma operationen omfattande planering, genomförande och uppföljning samt värdering av hur militära resurser utnyttjas på alla nivåer längs hela konfliktskalan. Utbildningen behandlar ett brett spektrum av komplexa militära operationer nationellt och internationellt. Deltagarna består i huvudsak av officerare från Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar. Nästa utbildning planeras starta hösten 2018.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildning med specialistinriktning (HSU S) (PDF, 103 kB)

Studiehandbok

Studiehandbok 2016 (PDF, 523 kB)

Ämnen och övriga verksamheter

  • Krigsvetenskap
  • Militärteknik
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden
  • Chefs- och individutveckling
  • Språkutbildning
  • Idrott och friskvård

Ingående kurser

2HU047 Krigföring och kritiskt tänkande (HSU 2) 7,5 hp (PDF, 289 kB)
Betygskriterier Krigföring och kritiskt tänkande (PDF, 108 kB)
2HU068 Juridik med inriktning folkrätt (HSU 3A) 3 hp (PDF, 245 kB)
Betygskriterier Juridik med inriktning folkrätt (HSU 3A) (PDF, 316 kB)
2HU066 Militärstrategi (HSU 3B) 12 hp (PDF, 226 kB)
Försvarsgrenstaktik och operativa funktioner 15 hp
Operationskonst (HSU 5) 10,5 hp (PDF, 52 kB)
Teori och metod i krigsvetenskap 4,5 hp
2HU064 Ledarskap och officersprofessionen (6 hp) (PDF, 53 kB)
2HU070 Stabsövning (HSU 11A) 4,5 hp (PDF, 52 kB) (CJSE)
2HU071 Stabsövning (HSU 11B) 3 hp (PDF, 54 kB) (CJEX)
Individuell kompetensutveckling 1,5 hp

Kursinformation

Omfattning

HSU S: 64,5 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Behörighet

Enligt Försvarsmakten.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Utbildningen genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Nästa utbildning planeras starta hösten 2018.

Ansvarig enhet

Militära programledningen

Kontakt

Olsson, Hans-Göran