Högre stabsofficersutbildning

Högre stabsofficersutbildning (HSU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Det är en tvåårig akademisk utbildning på avancerad nivå som kan leda till en magisterexamen. HSU är indelade i HSU med operativ inriktning (HSU Op), HSU Specialist (HSU S), HSU Teknisk inriktning (HSU T) samt HSU Försvarsmaktsingenjörer (HSU FM Ing). Studerande vid HSU S och HSU Fm Ing, vilka ofta redan har en akademisk examen, läser endast HSU under ett år.

Om HSU T

Högre stabsofficersutbildning med teknisk inriktning (HSU T) är en tvåårig professionsinriktad uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten.

Utbildningen inleds med kurser i vetenskaplig teori och metoder, vilket möjliggör för dig att utveckla och fördjupa ditt vetenskapliga förhållningssätt respektive insikt om att val av metodik måste anpassas till de frågeställningar som önskas besvaras. Efter detta grundläggande block följer kurser där din generella förståelse för tekniken och dess interaktion med militär verksamhet fördjupas, bland annat genom studier av några för militär verksamhet centrala teknikområden och deltagande i en av Försvarsmaktens stabsövningar med sina respektive tillhörande metodapparater.

Det övergripande målet är att du efter genomförd utbildning ska kunna:

  • Lösa kvalificerade militärtekniska uppgifter i högre staber under såväl nationella som internationella insatser.
  • Leda arbetsgrupper i stabsarbete som kräver specifik militärteknisk kompetens för lösande av militärt komplexa problem under begränsade tidsförhållanden.
  • Medverka i förmågeutveckling och materielförsörjning för Försvarsmaktens behov.
  • Uppvisa förståelse för, och agera utifrån, de krav som ställs på en officer i yrkesrollen, utgående från bland annat Försvarsmaktens värdegrund och FN:s resolution 1325.

Utbildningen inom ämnet militärteknik under HSU T syftar främst till att ge de kunskaper och verktyg som är nödvändiga för militära chefers förståelse för teknikens möjligheter och begränsningar vid komplex militär verksamhet, såväl vid insatser, nationellt eller internationellt, som vid utveckling av militära förmågor för Försvarsmaktens behov. Under kurserna i militärteknik integreras även andra vetenskapliga perspektiv och ämnen, bland annat folkrätt och ledningsvetenskap.

Utbildningen är så utformad att den ger dig kunskaper och förmågor som är relevanta för stabsofficersbefattningar, den tränar bland annat förmågan att skapa förutsättningar för att planera, genomföra och utvärdera komplex militär verksamhet. Deltagarna består i huvudsak av officerare från Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar samt en eller flera utländska officerare. Nästa utbildning planeras starta hösten 2018. Samtliga kurser kan även läsas av personer inom försvarssektorn.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildning med militärteknisk inriktning (HSU T) (PDF, 226 kB)

Studiehandbok

Studiehandbok 2016 (PDF, 523 kB)

Kurser som ingår i programmet

2HU062 Ledarskap och officersprofessionen för HSU T ( 6,0 hp) (PDF, 53 kB)
2HU021 Internationell stabstjänst med militärtekniskt perspektiv (7,5 hp) (PDF, 30 kB)
2HU047 Krigföring och kritiskt tänkande 7,5 hp (PDF, 289 kB)
Betygskriterier Krigföring och kritiskt tänkande (PDF, 108 kB)
2HU065 Teori och metod i militärteknik (10,5 hp) (PDF, 52 kB)
2HU057 Teknik för militära förmågor (13,5 hp) (PDF, 104 kB)
2HU056 Krigföring i informationsmiljön (7,5 hp) (PDF, 132 kB)
2HU073 Krigsvetenskap med militärtekniskt perspektiv (7,5 hp) (PDF, 55 kB)
2HU053 Militärteknisk fördjupning, del 1(15 hp) (PDF, 52 kB)
2HU054 Militärteknisk fördjupning, del 2 (15 hp) (PDF, 53 kB)
2HU044 Militärteknik och insats (7,5 hp) (PDF, 106 kB)
2HU045 Materielsystemledning (7,5 hp) (PDF, 107 kB)
2HU046 Självständigt arbete (15 hp) (PDF, 106 kB)

Kursinformation

Omfattning

HSU T: 120 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Behörighet

Enligt Försvarsmakten.

Övrigt

Utbildningen genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Nästa utbildning planeras starta hösten 2018. Samtliga kurser kan även läsas av personer inom försvarssektorn.

Ansvarig enhet

Militära programledningen

Kontakt

Olsson, Hans-Göran