Högre stabsofficersutbildning

Högre stabsofficersutbildning (HSU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Det är en tvåårig akademisk utbildning på avancerad nivå som kan leda till en magisterexamen. HSU är indelade i HSU med operativ inriktning (HSU Op), HSU Specialist (HSU S), HSU Teknisk inriktning (HSU T) samt HSU Försvarsmaktsingenjörer (HSU FM Ing). Studerande vid HSU S och HSU Fm Ing, vilka ofta redan har en akademisk examen, läser endast HSU under ett år.

Om HSU Op

Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) är en tvåårig professionsinriktad uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Ledning av väpnad strid och operationer är grunden för utbildningen. Utbildningen genomförs med en tydlig koppling till ett militärt yrkesutövande, där din förmåga att leda och fatta beslut prioriteras.

HSU Op fokuserar på den gemensamma operationen,vilket medför att den taktiska och den militärstrategiska nivån samt relationer till civila aktörer behandlas. Utbildningen syftar till att ge dig som deltagare en generell förmåga att tjänstgöra som stabsofficer på operativ ledningsnivå både nationellt och internationellt.

Det övergripande målet är att du efter genomförd utbildning ska kunna leda:

• Planering, genomförande och uppföljning av gemensamma operationer, såväl nationella som internationella.

• Kvalificerade arbeten som stabsofficer på operativ ledningsnivå, såväl vad avser militära operationer som stöd till samhället inom ramen för ett totalförsvarskoncept samt humanitära insatser.

• Personal och verksamhet så att relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt behov av kunskapsutveckling beaktas. Särskild hänsyn tas till bland annat Försvarsmaktens värdegrund och FN:s resolution 1325 samt ur ett genusperspektiv.

Utbildningsprogrammets huvudområde är krigsvetenskap. Grunden för utbildningen är den gemensamma operationen omfattande planering, genomförande och uppföljning samt värdering av hur militära resurser utnyttjas på alla nivåer längs hela konfliktskalan. Utbildningen behandlar ett brett spektrum av komplexa militära operationer nationellt och internationellt. Deltagarna består i huvudsak av officerare från Försvarsmaktens samtliga försvarsgrenar samt en eller flera utländska officerare. Nästa utbildning planeras starta hösten 2018.

Utbildningsplan

Utbildningsplan för Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) (PDF, 112 kB)

Studiehandbok

Studiehandbok 2016 (PDF, 523 kB)

Ämnen och övriga verksamheter

  • Krigsvetenskap
  • Militärteknik
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden
  • Chefs- och individutveckling
  • Språkutbildning
  • Idrott och friskvård

Ingående kurser

2HU047 Krigföring och kritiskt tänkande (HSU 2) 7,5 hp (PDF, 289 kB)
Betygskriterier Krigföring och kritiskt tänkande (PDF, 108 kB)
2HU068 Juridik med inriktning folkrätt (HSU 3A) 3 hp (PDF, 245 kB)
Betygskriterier Juridik med inriktning folkrätt (HSU 3A) (PDF, 316 kB)
2HU066 Militärstrategi (HSU 3B) 12 hp (PDF, 226 kB)
2HU059 Försvarsgrenstaktik och operativa funktioner (HSU 4) 15 hp (PDF, 65 kB)
Betygskriterier Försvarsgrenstaktik och operativa funktioner (PDF, 8 kB)
2HU069 Operationskonst (HSU 5) 10,5 hp (PDF, 52 kB)
2HU074 Temakurs reguljär krigföring (HSU 6) 16,5 hp (PDF, 55 kB)
2HU075 Temakurs irreguljär krigföring (HSU 7) 10,5 hp (PDF, 54 kB)
2HU067 Krigsvetenskap, metod och självständigt arbete 21 hp (HSU 9) (PDF, 57 kB)
2HU061 Ledarskap och officersprofessionen 15 hp (PDF, 53 kB)
2HU070 Stabsövning (HSU 11A) 4,5 hp (PDF, 52 kB) (CJSE)
2HU071 Stabsövning (HSU 11B) 3 hp (PDF, 54 kB) (CJEX)
2HU072 Stabsövning (HSU 11C) 4,5 hp (PDF, 54 kB) (Viking)


Kursinformation

Omfattning

HSU Op: 120 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Behörighet

Enligt Försvarsmakten.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Utbildningen ges på uppdrag av Försvarsmakten. Nästa utbildning planeras starta hösten 2018.

Ansvarig enhet

Militära programledningen

Kontakt

Olsson, Hans-Göran