Krigsvetenskap - självständigt arbete 15 hp

Kursen syftar till att öka deltagarens förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar, att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, att söka och värdera vetenskaplig kunskap, att följa kunskapsutvecklingen och att utbyta kunskaper med personer utan specialkunskaper inom området.

Kursen består av en övning i att formulera ett vetenskapligt problem och att planlägga, genomföra och försvara en vetenskaplig undersökning. Deltagaren ska självständigt genomföra en väl avgränsad undersökning som denne själv valt och utformat i samråd med en handledare, samt försvara sitt eget arbete och opponera på ett motsvarande arbete vid ett seminarium.

Kursen vänder sig i första hand till officerare som ska studera Högre stabofficersutbildning (HSU).

Kursinformation

Omfattning

15 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Grundnivå.

Behörighet

Godkända grund- och fortsättningskurser (minst 60 hp) i krigsvetenskap, eller motsvarande.

Studieort

Stockholm.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten..

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Wikström, Niklas