Ledning av förmåge- och konceptutveckling – fortsättningskurs 7,5 hp

Utbildningen syftar till att deltagaren ska lära sig att självständigt arbeta strukturerat med utveckling.

Utbildningens uppläggning och innehåll

I kursen genomför deltagaren en undersökning i syfte att pröva ett mindre koncept. Detta innefattar bland annat att analysera vilket problem konceptet är avsett att lösa, formulera kriterier för vad som ska anses vara en godtagbar lösning samt att med hjälp av vetenskaplig metod avgöra om konceptet uppfyller dessa kriterier. Arbetet redovisas skriftligen i ett självständigt arbete.

Kursinformation

Omfattning

7,5 högskolepoäng.

Studietakt

Kvartsfart.

Nivå

Grundnivå.

Studieort

Kursen ges som distansutbildning.

Undervisningsspråk

Engelska.

Kostnad

Kursen är avgiftsbelagd.

Övrigt

Kursen ges på engelska. Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten. Utbildningens målgrupp är den svenska Försvarsmakten, försvarsmaktsanknutna myndigheter, de nordiska grannländernas försvarsmakter samt NATO- och PfP-länder.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Josefsson, Anders