Militärteknik - utveckling och anskaffning av militära system, fortsättningskurs 2 hp

Kursen är en naturlig fortsättning på Militärteknik – utveckling och anskaffning av militära system – grundkurs. Den syftar ytterst till att skapa ny kunskap för att förbättra och effektivisera den militära materielförsörjningen.

Under kursen granskar du som deltagare enskilt och i grupp ett avgränsat tema inom ramen för materielförsörjningsprocessen. Till din hjälp har du föreläsningar, litteraturstudier och datainsamling i form av hearings med dagligen inbjudna expertpaneler. Grupperna genomför tillsammans en syntes av insamlad information och presenterar denna i form av en rapport som ska mynna ut i konkreta förslag på förbättringar av materielprocessen inom gruppens avgränsade tema.

Kursinformation

Omfattning

2 hp.

Studietakt

Helfart.

Nivå

Avancerad nivå.

Behörighet

Genomgången grundkurs Militärteknik - utveckling och anskaffning av militära system samt relevant erfarenhet av arbete med försvarsmaterielsystem.

Studieort

Stockholm.

Undervisningsspråk

Svenska.

Övrigt

Kursen ges på uppdrag av Försvarsmakten. Kursen riktar sig i första hand till personer inom försvarssektorn.

Ansvarig enhet

Militärvetenskapliga institutionen

Kontakt

Toivo Sjöberg