Stabsutbildningen

Stabsutbildningen (SU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Grunden för Försvarsmaktens utbildningar är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid och Stabsutbildningen ska ge en generell stabskompetens för att kunna tjänstgöra i befattningar på högre förbandsnivå inom egen försvarsgren såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan. SU ska medge en utveckling mot taktisk nivå eller högre.

Innehåll och upplägg

Stabsutbildningen

Stabsutbildningen (SU) är en uppdragsutbildning beställd av Försvarsmakten. Grunden för Försvarsmaktens utbildningar är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid och SU ska ge en generell stabskompetens för att kunna tjänstgöra i befattningar på högre förbandsnivå inom eget stridskraftsslag såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan. SU ska medge en utveckling mot taktisk nivå eller högre.

Ingående ämnen och kurser

Huvudområdet är krigsvetenskap som är ett brett och mångfacetterat ämne. Vid Försvarshögskolan ordnas utbildning och forskning primärt inom följande delområden: militärstrategi, operationskonst och taktik samt militärteori.

I SU ingår följande kurser/ ämnen:

  • Militärteori.
  • Militärteknik.
  • Mark-, marin- eller luftoperationer beroende på studerandes "arenatillhörighet".
  • Militärstrategi (inklusive en vecka militär- civil samverkan med det civila statsvetarprogrammet).
  • Operativ planering.
  • Ledarskap under påfrestande förhållanden.
  • Folkrätt.
  • Språk.

Utbildningens upplägg

De studerande indelas i en studiegrupp om 7-12 studerande, organiserade i avdelningar om maximalt 30 officerare. Avdelningar och studiegrupper är allsidigt sammansatta med studerande från olika stridskraftsslag, truppslag och delar av Sverige. Studierna bedrivs i en i huvudsak bunden studiegång (schemalagd). Distansarbete genomförs under viss tid, cirka 10 % av utbildningen. Stor vikt läggs vid seminariebehandling och grupparbete med ansvar för både egen och andras utbildning. Där så är möjligt genomförs utbildningen integrerat mellan stridskraftsslagen.

SU termin 1 och 2

SU utgörs av en sammanhållen utbildning motsvarande två terminer och ger grundläggande behörighet för att placeras på en befattning kravsatt i befattningsnivå OF 3 för officerare.

Termin 1 är en grundläggande kunskaps- och förståelsedel och termin 2 är en i huvudsak tillämpad tematisk fortsättnings- och fördjupningsdel.

Studerande som genomfört SU med godkänt resultat har behörighet att söka utbildning på avancerad nivå, motsvarande HSU, under förutsättning att övriga krav är uppfyllda.