Taktisk stabskurs

Den Taktiska stabskursen (TSK) är öppen för reservofficerare på kaptensnivå och officerare med specialkompetens. Kursen omfattar 12 högskolepoäng och bygger på de kunskaper och färdigheter som officeren erhållit under tidigare militära och civila utbildningar samt vid tjänstgöring i Försvarsmakten och i samhället i övrigt. Grunden för utbildningen är utvecklingen av förmågan att leda väpnad strid.

Innehåll och upplägg

Innehåll

Kursen är uppbyggd kring en krigsvetenskaplig ämneskärna. Övriga ämnen behandlar de politiska, militärstrategiska, folkrättsliga och militärtekniska sammanhangen i en multifunktionell miljö, vilka är förutsättningar för framgångsrik operativ planering och taktiskt agerande. Kursen belyser även ledning och ledarskap i syfte att öka kunskap och förståelse om ledarskapets villkor och den egna professionsutvecklingen.

Inom ramen för operationskonst och taktik studerar officeren det egna stridskraftslaget och dess verksamhet. Utgångspunkten är förmågan till väpnad strid där framgång är avhängig förståelsen för sammanhanget. Detta kräver bland annat befäst taktisk förmåga och insikt om de militära tekniska systemens möjligheter och begränsningar. Officeren ska ges förmågan att självständigt bedöma situationen, fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt att agera i tid.

Upplägg

Kursen består av två delar som genomförs under skilda terminer.

  • Delkurs 1 är en försvarsmaktsgemensam teoretisk kurs som genomförs vid Försvarshögskolan under fyra veckor på hösten. Den innehåller en starkt koncentrerad utbildning i strategi, militärstrategi, statskunskap/säkerhetspolitik, militärteori, operationer och taktik, folkrätt, militärteknik och ledarskap.
  • Delkurs 2 genomförs under tre veckor på våren. Utbildningen innehåller grundläggande nationell och internationell stabstjänstutbildning (delmoment A) samt genomförs en övning i stabstjänst inom ramen för en större försvarsgrensintegrerad stabstjänstövning – CJSE (delmoment B).

Under perioden mellan delkurserna genomförs ett (mindre) självständigt arbete/essä.

Beroende på ämnesinnehåll delas de studerande in i allsidigt sammansatta studiegrupper eller försvarsgrensvisa täter. De teoretiska studierna bedrivs huvudsakligen i en bunden studiegång med föreläsningar följt av seminariebehandling och grupparbete med ansvar för både egen och andras utbildning. Huvuddelen av utbildningen genomförs med obligatoriskt deltagande under föreläsningar med mera.