Sök

Fullständiga lånevillkor och låneinformation

Rev. 2018-05-25

Lånekort

 • Första lånekortet utfärdas kostnadsfritt till den som har fyllt 18 år, är folkbokförd i Sverige, samt kan uppvisa giltig fotolegitimation. Borttappat lånekort ersätts med nytt mot en avgift à 30 kr. Vid stöld ersätts lånekort samt lånat material utan kostnad mot uppvisande av polisanmälan.
 • Personer som ej är folkbokförda i Sverige kan registrera sig som låntagare mot uppvisande av giltigt pass eller annan fotolegitimation, om vistelsen varar längre än tre månader från lånekortets utfärdande. Bostadsadress i Sverige samt fullständig adress i hemlandet ska anges på lånekortsansökan.
 • Lånekortet används för att låna material från Anna Lindh-biblioteket och för att logga in på bibliotekets publika datorer.

Lånevillkor

 • Låntagare förbinder sig att följa bibliotekets lånevillkor och regler för användning av bibliotekets datorer. All information och eventuella ändringar aviseras på webbsidan och det åligger den enskilde låntagaren att hålla sig uppdaterad om dessa.
 • Anmäl förändrade kontaktuppgifter via Mina lån eller i informationsdisken. Låntagare ansvarar för att uppgifterna stämmer. För ändringar av personuppgifter eller inloggningsuppgifter i kundtjänstdisk krävs uppvisande av id-handling.
 • Anmäl förlorat lånekort i informationsdisken. Låntagare ansvarar för alla lån som görs på kortet fram till dess förlustanmälan har gjorts.
 • Samtliga utlån ska registreras i informationsdisken eller i utlåningsautomaten. För utlån i informationsdisk krävs lånekort eller id-handling.
 • Låntagare ansvarar för att återlämna böckerna i samma skick som vid utlåningstillfället senast på angiven återlämningsdag, alternativt förnya lånet innan lånetidens slut. Detta gäller även vid sjukdom, resor etc.
 • Låntagare är personligen ansvarig för lån till dess att de har avregistrerats. Lån får ej överlåtas på annan person. Biblioteket förbinder sig inte att skicka ut påminnelser utan gör det endast som en service.
 • Återlämning sker i första hand i återlämningsautomat utanför bibliotekets huvudentré som är tillgänglig för allmänheten vardagar kl. 8-17, alternativt i bemannad informationsdisk under bibliotekets öppettider. Anställda och studenter med passerkort har tillgång till biblioteket utöver dessa tider.
 • Var rädd om bibliotekets material. Det är ej tillåtet att göra markeringar, understrykningar etc.
 • Biblioteket tar ut förseningsavgift à 5 kr per lån och dag från och med första försenade dagen. Anställda och studerande vid Försvarshögskolan och vid Försvarsmaktens högkvarter är undantagna från förseningsavgifterna. Vid skuldbelopp överstigande 100 kr spärras låntagaren automatiskt för vidare lån och användning av bibliotekets datorer.
 • Låntagarkategorier undantagna från förseningsavgifter spärras efter tredje påminnelsen. Låntagare är ansvarig för att ersätta ej återlämnat, skadat eller förlorat material med nytt exemplar, alternativt med ett schablonpris á 500 kr samt 250 kr i administrativ avgift. Material med inköpspris som överstiger 500 kr debiteras på faktisk kostnad. Lån som inte lämnats tillbaka efter att den tredje påminnelsen skickats ut betraktas som förkomna och faktureras låntagaren. 250 kr i administrativ avgift ska då betalas även om böckerna återlämnas. Om fakturan inte betalas går ärendet till Inkasso och återlämnat material kan då inte längre krediteras. Ersatt belopp är förverkat även om materialet senare kommer till rätta.
 • Avgifter som inte fakturerats betalas i biblioteket. Biblioteket tar endast emot kortbetalning eller Swish, inte kontanter.
 • Låntagare som konsekvent bryter mot bibliotekets regler kan stängas av från lån av material samt nyttjande av bibliotekets datorer. Beslut om avstängning fattas och hävs av bibliotekschefen.
 • Uppgifter om enskild persons lån, beställningar och reservationer lämnas ej ut, i enlighet med Offentlighets– och sekretesslag (SFS 2009:400) 40 kap 3 §. För hantering av personuppgifter gäller EU:s dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation, GDPR) med kompletterande nationella bestämmelser. Personuppgifter som lagras och hanteras i bibliotekssystemet är namn, personnummer, gatuadress, e-postadress och telefonnummer. Detta krävs för att dels bekräfta låntagarens identitet dels kontakta låntagaren vid behov. Personuppgifterna lagras maximalt i två år efter lånekortets giltighetstids utgång. Personuppgifterna är endast tillgängliga för bibliotekspersonal och systemleverantör. Låntagaren samtycker till registrering av personuppgifter i och med mottagandet av lånekortet.
 • Kontakta oss om du har frågor som rör dina personuppgifter. Du vänder dig i första hand till registraturen vid vårt högskolesekretariat: registrator@fhs.se

Användning av publika datorer

 • Datorer på IT-torget ägs av Försvarshögskolan (FHS) och får endast nyttjas av behöriga användare som godkänt bibliotekets lånevillkor. Användning av datorerna får ej strida mot gällande lagstiftning, SUNETS etiska regler och FHS interna regelverk.

Vid användning av Internet är det därför förbjudet att: besöka webbsidor med innehåll som kan väcka anstöt hos andra, t.ex. med pornografiskt eller rasistiskt innehåll, ladda ner program och filer som kan påverka IT-säkerheten samt sprida och/eller förfoga över upphovsrättsligt skyddat material utan rättighetsinnehavarens tillstånd.

Det är inte heller tillåtet att försöka få tillgång till nätverksresurser utan att ha rätt till det, dölja sin användaridentitet, störa eller avbryta den avsedda användningen av nätverken, uppenbart slösa med tillgängliga resurser (personal, maskinvara eller programvara), skada eller förstöra den datorbaserade informationen, göra intrång i andras privatliv samt förolämpa eller förnedra andra. Anna Lindh-bibliotekets datorer övervakas och händelser loggas.

Lånetid

Bibliotekets material lånas ut under 28 dagar.

Referenslitteratur, arkivmaterial, rariteter och tidskrifter lånas ej ut och får ej avlägsnas från biblioteket.

Elektroniska resurser

Respektera licensvillkoren för bibliotekets elektroniska resurser. Utskrift och nedladdning av artiklar ur tidskrifter och andra källor får endast göras för personligt, ickekommersiellt, studie– eller forskningssyfte.

Reservation & omlån

Med ditt användarnamn samt lösenord kan du själv reservera utlånade böcker via Mina lån på bibliotekets webbsida. Reserverat material finns att hämta i informationsdisken fem arbetsdagar från det att avisering har skickats. Omlån kan göras 28 dagar i taget max 168 dagar såvida det inte finns någon reservation på boken. Du kan själv göra omlån på ej försenade böcker via Mina lån på bibliotekets webbsida. Du kan även ringa eller e-posta vår informationsdisk för omlån. Anställda vid FHS och FM/Högkvarteret samt fjärrlånebibliotek får automatiskt omlån upp till 168 dagar. Vid reservation kan lånet inte förnyas.

Fjärrlån

Material för forskning/studier som inte finns på Anna Lindh-biblioteket kan fjärrlånas av studerande och anställda vid FHS, och FM/Högkvarteret. Ytterligare information om vad som kan fjärrlånas och av vem finns på bibliotekets webbsida.

Våra bibliotek

Anna Lindh-bibliotekets huvudbibliotek är öppet för allmänheten. Biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens Högkvarter är endast öppen för anställda på FM/Högkvarteret. Filialen Karlberg är öppen för studenter vid Officersprogrammet samt anställda vid FHS och FM med passerkort till Karlberg. För lån av material från respektive bibliotek ombesörjer biblioteket boktransport mellan biblioteksenheterna.

Öppettider, service & tjänster

Mer information om Anna Lindh-bibliotekets tjänster och öppettider finns på bibliotekets webbsida

 

Huvudbibliotek

Tel: 08-553 425 60
Fax: 08-553 425 68
alb@fhs.se

Filialen Karlberg

Tel: 08-553 429 57
kbg.alb@fhs.se

Biblioteksverksamheten vid Försvarsmaktens Högkvarter

Tel: 08-788 90 12
Fax: 08-788 90 09
hkv.alb@fhs.se

Dela: