Sök

Sök

Forskningsstöd

Försvarshögskolan erbjuder stöd för dig som är forskare eller doktorand vid högskolan.

Här kan du få stöd och hjälp hos Anna Lindh- biblioteket med bland annat informationssökning och stöd i publiceringsprocessen. Högskolans Grants and Innovation Office (GIO) hjälper till att hitta rätt finansiärer för din forskning och kan ge dig stöd och råd när du skriver ansökningar, under projektets gång och fram till rapportering. GIO hjälper dig också att skydda dina kunskapstillgångar och att hitta vägar att nyttiggöra dina forskningsresultat.

FHS intäkter för forskning

Försvarshögskolan får pengar till forskning genom ett antal olika aktörer:

  • Anslag från Försvars- och Utbildningsdepartementet,
  • Uppdrag från externa finansiärer som t.ex. FM och MSB,
  • Bidrag från externa finansiärer som t.ex. Vetenskapsrådet och andra statliga, halvstatliga och privata forskningsråd.

FHS forskningsstrategi

I FHS forskningsstrategi fastslås att lärosätet ska sträva efter att successivt öka andelen externa forskningsmedel erhållna i konkurrens. Därför ser högskolan mycket positivt på forskares ansträngningar att söka externa forskningsbidrag från externa finansiärer. FHS forskare är fria att söka externa forskningsbidrag i den omfattning och hos de finansiärer de själva finner det lämpligt.

Samtidigt är det formellt sett alltid FHS som lärosäte som är mottagare av våra forskningsbidrag, aldrig enskilda personer eller enheter inom högskolan. Därför är det viktigt att all hantering av beviljade forskningsbidrag sker enligt FHS interna regler.

Faktorer som styr var beslutsansvaret ligger i varje enskilt fall är till exempel medlens storlek, om samfinansiering krävs, eller om det rör sig om en utländsk finansiär eller samarbetspartner.

Riktlinjer

FHS riktlinjer för hantering av forskningsbidrag är framtagna som ett stöd för enskilda forskare, enhetschefer och administrativ personal. Syftet är att klargöra de villkor och regelverk som gäller för externa forskningsbidrag vid FHS, för att göra processen från ansökan till beviljat bidrag så enkel som möjligt. FHS följer också SUHF:s etiska riktlinjer för forskning som finns att hämta via länken nedan. För ansökans kostnadskalkyl kan FHS projektbudgetmall nedan med fördel användas.

Dela: