Sök

Databaslista utan javascript

Air University Library Index to Military Periodicals (AULIMP)
Databas med referenser till artiklar från 80 tidskrifter inom det militära området, framförallt flygvapnet. Täckning från 1988-.
Mer information
ASIL Electronic Resource Guide
Webbplats med länkar till fulltextdokument från 1906 -.
Mer information
Avalon Project
Webbplats som innehåller historiska dokument i fulltext inom områdena juridik, historia, ekonomi politik, diplomati och förvaltning.
Mer information
Cambridge Books Online
E-böcker inom de flesta ämnesområden från Cambridge University Press. De böcker som Anna Lindh-biblioteket har tillgång till är markerade med ordet Access i grönt. Du kan ladda ner och skriva ut ett kapitel i taget.
Mer information
Cambridge Journals
Databas med omkring 400 tidskrifter. Tillgången bakåt varierar för titlarna. Vissa går tillbaka till och med 1997.
Mer information
Country Indicators of Foreign Policy (CIFP)
Dokument i fulltext om världens länder, statskick, konflikter, hälsovård m.m.
Mer information
Court of Justice of the European Union (CVRIA)
Databas från Europeiska unionens domstol med material om tillämpningen och tolkningen av EU-rätten, fulltext.
Mer information
DagDok
Databas som innehåller referenser och länkar till fulltextmaterial på FN:s officiella webbplats.
Mer information
Dawsonera
E-böcker inom många ämnesområden från etablerade vetenskapliga förlag.
Mer information
Defense Technical Information Center Online (DTIC)
Databas med tekniska rapporter och forskning och inom försvarsområdet, samt referenser till tidskriftsartiklar. Innehåller även uppsatser och avhandlingar. Möjligt att söka i flera databaser samtidigt, som exempel AULIMP och Scampi.
Mer information
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Databas med fritt tillgängliga vetenskapliga tidskrifter och artiklar i fulltext inom alla ämnesområden.
Mer information
DiVA - Försvarshögskolan
Databas med fulltext och referenser till forskningspublikationer och studentuppsatser från Försvarshögskolan. Täckning från 2008- för forskningspublikationer, 2009- för studentuppsatser.
Mer information
DOD Dictionary of Military Terms
Engelsk ordlista från Joint Publications över militära termer.
Mer information
Dokument & lagar
Databas med Sveriges riksdags protokoll, propositioner, motioner, betänkanden, lagar och förordningar (SFS), kommittédirektiv och -berättelser, EU-dokument.
Mer information
EBook Academic Collection (EBSCO)
Närmare 200 000 e-böcker inom ett stort antal ämnesområden. Med eBook Academic Collection kan du läsa böcker i sin helhet direkt på skärmen eller ladda ned dem.
Mer information
Ebook Central (Proquest)
I Ebook Central hittar du e-böcker inom många olika ämnesområden.
Mer information
EIGE’s Resource & Documentation Centre
Portal med drygt 240 000 referenser till policydokument, böcker, rapporter, artiklar och specialdatabaser om jämställdhet i EU.
Mer information
Emerald Journals Premier
Ungefär 300 tidskrifter inom främst management och företagsekonomi, men även en del inom teknik, hälso- och sjukvård, utbildning/pedagogik samt biblioteks- och informationsvetenskap.
Mer information
ERIC (EBSCO)
Databas med fulltext och referenser till vetenskapliga publikationer inom utbildning och undervisning från 1966-. Totalt ca 1 400 000 referenser var av drygt 400 tidskrifter.
Mer information
Essential Science Indicators
Data och statistik om vetenskaplig publicering. Ger information om individer, institutioner, länder och publikationer inom hundratals discipliner liksom om trender och nya, framväxande forskningsområden.
Mer information
EUR-Lex: Ingång till EU-rätten
Databasen ger tillgång till Europeiska unionens lagstiftning och EU:s officiella tidning (EUT) från 1998-.
Mer information
EUROPA - EU:s webbportal
Europeiska kommissionens webbplats.
Mer information
European Defence Agency
Webbplats från Europeiska försvarsbyrån med information om europeiskt försvar.
Mer information
European Union Institute for Security Studies (EUISS)
Publikationen Chaillot Papers och Occasional Papers samt ESDP nyhetsbrev i fulltext.
Mer information
Eurostat
EU:s statistikkontor, med statistik på europeisk nivå som möjliggör jämförelser mellan länder och regioner.
Mer information
FINDOC
Referenser till monografier, artiklar, kommittébetänkanden, kongressrapporter m.m. inom mänskliga rättigheter.
Mer information
FN - Official Document System (ODS)
Fulltext databas innehåller FN:s dokumentation från 1993-.
Mer information
FN - UN Documentation - Dag Hammarskjöld Library
Databas innehåller FN-dokumentation från Dag Hammarskjöld Library.
Mer information
FOI Rapporter
På Totalförsvarets forskningsinstituts webbplats hittar du FOI och f.d. FOA rapporter i fulltext från 2001 och framåt.
Mer information
Forsvarets høgskole, Norge. Uppsatser
Databas med examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från norska försvarshögskolan.
Mer information
Fredsarkivet
Webbplats med länkar till fulltextdokument från 1906 -.
Mer information
GenderWatch (ProQuest)
Databas med fulltext och referenser till tidskriftsartiklar, nyhetsartiklar, böcker och rapporter inom genusvetenskap från 1970-.
Mer information
GET- (Geodata Extraction Tool)
GET- är en nedladdningstjänst för svensk geodata. Geodataportalen Geodata.se är en metadataportal där man kan söka efter geodata och läsa metadatabeskrivningar av geodata.
Mer information
Google Scholar
Sökmotor som samlar vetenskapliga publikationer som tidskriftsartiklar, avhandlingar, böcker, konferensbidrag etc. inom alla ämnesområden.
Mer information
HeinOnline. Law Journal Library
Databas med artiklar i fulltext från över 2 700 juridiska tidskrifter.
Mer information
Human Rights Documentation: Database of the Case-Law of the European Convention on Human Rights (HUDOC)
Innehåller material i fulltext om rättsfall som berör europeiska konventionen för mänskliga rättigheter och har tagits upp i ECHR (European Court of Human Rights).
Mer information
Ingentaconnect
Databas med referenser till vetenskapliga och fackmässiga tidskrifter och artiklar inom alla ämnesområden.
Mer information
Internationella domstolar
Länkingång till internationella tribunaler och domstolar via regeringens webbsida.
Mer information
ISI HighlyCited.com
Databas med biografiska uppgifter om de mest citerade forskarna i världen.
Mer information
Journal Citation Reports
Databas som innehåller uppgifter för utvärdering och jämförelse av vetenskapliga tidskrifter, t.ex. "impact factor", rankning och citeringsfrekvens.
Mer information
JSTOR Archival Journals
Databasen innehåller digitaliserade äldre årgångar av vetenskapliga tidskrifter i fulltext från deras respektive startår, en del från 1800-talet. De senaste 3-7 åren av de ca 2 000 tidskrifterna är inte tillgängliga.
Mer information
JSTOR Security Studies
En specialkollektion hos JSTOR som samlar tidskriftsartiklar, böcker, forskningsrapporter samt rapporter från policyinstitut inom säkerhetspolitik och freds- och konfliktforskning.
Mer information
Juno
Svensk juridisk databas med författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, myndighetspublikationer samt EU-rätt. En del djupa lagkommentarer ingår också.
Mer information
KVINNSAM
Databas med ca 120 000 referenser till böcker, bokkapitel, tidskriftsartiklar och uppsatser inom genusvetenskap. Täckning från 1970-.
Mer information
Lagrummet.se
Webbplats med rättsinformationen hos regering, riksdag, högre domstolar och statliga myndigheter.
Mer information
Landguiden
Databas med fakta om länder från hela världen. En webbaserad vidareutveckling av Länder i fickformat.
Mer information
Max Planck Encyclopedia of Public International Law (MPEPIL)
Webbaserat uppslagverk inom internationell rätt med över 1 600 refereegranskade (peer-review) artiklar inom straffrätt, mänskliga rättigheter, ekonomisk rätt och miljörätt.
Mer information
McGill Institute of Air and Space Law Publications
Databas från McGill Institute of Air and Space Law inom lufträtt och rymdlagstiftning. Den innehåller årsboken Annals of Air and Space Law från dess start 1976 och ett antal e-böcker inom luft – och rymdrätt.
Mer information
Mediearkivet (Retriever)
Databas med ca. 25 miljoner nyhetsartiklar i fulltext från ca 500 nyhetskällor som tidningar, tidskrifter och nyhetsbyråer med täckning från 1981-.
Mer information
Military Balance
Elektronisk tidskrift med analyser och fakta om länders militära resurser.
Mer information
Military Database (ProQuest)
Databas med artiklar i fulltext från 410 tidskrifter och referenser från ytterligare 190 tidskrifter inom militärväsen.
Mer information
Military Education Research Library Network (MERLN)
Webbplats med sammanställningar och analyser av amerikansk försvars- och utrikespolitik, rapporter, föreläsningar och lagstiftning i fulltext samt referenser till militära tidskrifter och publikationer.
Mer information
Military Periscope
Databas med fakta, analyser och nyheter inom militärväsende internationellt.
Mer information
Nationalencyclopedins (NE) ordböcker
Ett antal olika ordböcker i ett antal språk-kombinationer på NE:s webbplats.
Mer information
Nationalencyklopedin (NE)
Webbaserat uppslagsverk. Svenska Nationalencyklopedin i fulltext och ett antal olika ordböcker. OBS! Ordböckerna nås via en separat länk nedan.
Mer information
Open Dissertations (Ebsco)
En fritt tillgänglig databas med referenser till över 800 000 avhandlingar och uppsatser i elektroniskt format från hela världen. Den innehåller länkar till publikationerna i institutionella arkiv eller andra typer av databaser. Där går det oftast att nå publikationerna i fulltext.
Mer information
Oxford Handbooks Online Law
Handbok inom juridik från Oxford University Press. Djuplodande artiklar skrivna av välrenommerade forskare inom området, som ger en grundlig introduktion till och en kritisk översikt av ämnesområdet.
Mer information
Oxford Handbooks Online Political Science
Handböcker inom statsvetenskap och internationella relationer från Oxford University Press. Djuplodande artiklar skrivna av välrenommerade forskare inom området, som ger en grundlig introduktion till och en kritisk översikt av ämnesområdet.
Mer information
Oxford Handbooks Online Sociology
Handböcker inom sociologi från Oxford University Press. Djuplodande artiklar skrivna av välrenommerade forskare inom området, som ger en grundlig introduktion till och en kritisk översikt av ämnesområdet.
Mer information
Oxford Journals Social Sciences Collection
Databas med 69 tidskrifter i fulltext från förlaget Oxford University Press från och med 1996.
Mer information
Oxford Reference Premium
Nästan 400 referensverk inom 25 ämnesområden med både kortare artiklar för faktakontroll och längre, mer uttömmande artiklar inom specialområden. Innehållet uppdateras kontinuerligt.
Mer information
Oxford Scholarship Online Political Science
Över 1000 e-böcker inom statsvetenskap och internationella relationer från förlaget Oxford University Press.
Mer information
PILOTS - Published International Literature On Traumatic Stress (ProQuest)
Databas med referenser till publikationer om posttraumatisk stress från 1871-.
Mer information
Political Science Complete (EBSCO)
Databas med över 530 tidskrifter i fulltext, över 2 900 tidskriftsreferenser, 340 e-böcker och 36 000 konferensbidrag inom främst statsvetenskap.
Mer information
PreLex
Databas där man kan följa alla officiella dokument (förslag, rekommendationer, meddelanden) som Europeiska kommissionen lägger fram för lagstiftaren (dvs. Europarådet och EU-parlamentet) och andra institutioner och organ.
Mer information
PsycARTICLES (ProQuest)
Databas med artiklar i fulltext från 80 tidskrifter inom psykologi. Vissa tidskrifter går tillbaka till första numret.
Mer information
PsycINFO (ProQuest)
Databas med över 3 miljoner referenser till tidskriftsartiklar, bokkapitel, böcker, rapporter och avhandlingar inom psykologi och relaterade ämnen från 1800-.
Mer information
PubMed
Medicinsk databas med över 20 miljoner referenser från vetenskapliga tidskrifter från 1950-.
Mer information
Refworld
Databas från med material om bland annat asyl- och flyktingfrågor samt mänskliga rättigheter.
Mer information
Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter
Webbplats om mänskliga rättigheter och Sveriges åtaganden. Innehåller bland annat information om vilka konventioner Sverige har ratificerat, nationellt och internationellt arbete med mänskliga rättigheter, Europadomstolens domar mot Sverige och UD:s rapporter om mänskliga rättigheter i världens länder.
Mer information
Riksarkivet
Nationell arkivdatabas med information om arkiv i Sverige, historisk topografisk indelning samt kontaktuppgifter till arkivinstitutioner. Biblioteket har även tillgång till Riksarkivets digitaliserade arkiv där du kan söka i digitaliserade arkiv, register och databaser. Det är endast tillgängligt på Försvarshögskolan. Här finns bland annat digitaliserat material inom "Militaria".
Mer information
SAGE Politics & International Relations arkiv
Databas med 45 tidskrifter i fulltext från förlaget SAGE från och med tidskrifternas startår, den äldsta fr.o.m. 1890, till och med 1998.
Mer information
Sage Premier
Databas med artiklar i fulltext från över 800 av förlaget SAGEs tidskrifter från och med 1999-.
Mer information
ScienceDirect (Elsevier Journals)
  För närvarande gäller åtkomsten nedanstående 18 tidskrifter mellan 1 januari 1995 och 30 juni 2018. Aerospace Science and Technology Business Horizons Communist and Post-Communist Studies Computers & Security Computers in Human Behavior Global Environmental Change International Journal of Disaster Risk Reduction The Leadership Quarterly Network Security Orbis Organizational Dynamics Political Geography Public Relations Review Safety Science Space Policy Technological Forecasting and Social Change Technology in Society Women's Studies International Forum
Mer information
SIPRI Yearbook Online
Databas med SIPRI:s årsböcker från 2010. . Fakta om säkerhet och konflikter, militär och vapen, vapenkontroll och nedrustning, statistik, kronologier.
Mer information
Social Services Abstracts (ProQuest)
Databas med referenser till serier, artiklar och avhandlingar inom socialt arbete från 1980-.
Mer information
Sociological Abstracts (ProQuest)
Databas med referenser till tidskriftsartiklar, böcker, avhandlingar och konferensbidrag inom sociologi samt social- och beteendevetenskap.
Mer information
Statistikdatabasen
Databas med Sveriges officiella statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) och 14 andra myndigheter. Statistiken omfattar många ämnen och ofta över lång tid.
Mer information
Svenska Akademiens ordbok
Historisk ordbok över svenska språket med beskrivningar av skriven svenska från 1500-talet-. Ordbetydelse, stavning, uttal och böjning samt etymologi.
Mer information
Svenska Akademiens ordlista
125 000 samtida svenska ord med stavning, uttal, böjning och ibland betydelse.
Mer information
Svenskt Biografiskt Lexikon
Webbaserat uppslagsverk med information om personer och släkter från 1917-.
Mer information
SwePub
Databas med fulltext och referenser till vetenskapliga publikationer från svenska universitet/högskolor. Forskningspublikationer från DiVA importeras till SwePub.
Mer information
Sveriges riksdags EU-information
Webbplatsen ger en övergripande bild av hur EU-arbetet fungerar och hur EU och Sverige hänger ihop.
Mer information
Säkerhetspolitik.se
Webbplats med fakta om svensk säkerhetspolitik.
Mer information
Taylor & Francis
Databas med artiklar i fulltext från cirka 1 900 av förlaget Taylor & Francis tidskrifter från och med 1997. Vissa titlar lanserade under senare år finns i samlingen FRESH Collection ( Åtkomst till FRESH gäller endast FHS-användare ). Samtliga tidskrifter är sökbara på samma plattform.
Mer information
Transitions Online (TOL)
Webbplats med TOLs (Transitions Online) nyheter från forna Sovjetunionen och Östeuropa.
Mer information
Ulrichsweb
Databas med detaljerad information om över 300 000 vetenskapliga och andra tidskrifter och tidningar, bland annat ämnesklassning, sakkunniggranskning och ibland innehållsförteckningar. Kan användas för att hitta relevant tidskrift för publicering av forskningsartiklar.
Mer information
UNdata
Samlingsdatabas med statistik från FNs olika underorgan.
Mer information
United Nations Treaty Collection (UNTC)
Webbplats från FN med databaser med deras fördrag. Fördragen finns i fulltext från 1946-.
Mer information
UN web
Webbplats från Förenta nationerna (FN) med ingångar om fred och säkerhet, utvecklingsfrågor, Mänskliga rättigheter, humanitära frågor och internationell rätt. Innehåller information från FNs olika organ, deras arbete och nyheter.
Mer information
Uppsala Conflict Data Program (UCDP)
Databas med fakta om väpnade konflikter och fredsavtal från hela världen från 1946-.
Mer information
Uppsatser.se
Databas med examensarbeten och studentuppsatser i fulltext från svenska universitet och högskolor.
Mer information
Web of Science
Databas med referenser från över 12 000 vetenskapliga tidskrifter inom samtliga ämnesområden samt information om citeringar och referenser mellan artiklarna. Innehåller: Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index, Social Sciencies Citation Index.
Mer information
Wiley Online Library
Databas med artiklar i fulltext från drygt 1 480 av förlaget Wileys tidskrifter från och med 1997.
Mer information
WordFinder
Databasen innehåller ordböcker och lexikon på olika språk. Se titellistan för närmare information om vilka publikationer som ingår. Access till lexikonen ges via webbläsare, mobiltelefon och surfplatta. För Norstedts ordböcker, se Nationalencyklopedin – Tjänster - Ordböcker! Om man vill skapa ett personligt konto i Wordfinder utöver Försvarshögskolans access kan man göra det under "My Account". Sitter man på distans när man gör det måste denna direktllänk användas: https://app-wordfinder-com.proxy.annalindhbiblioteket.se/en/login
Mer information
Zeteo/Juno
Svensk juridisk databas med författningar, förarbeten, rättspraxis, lagkommentarer, myndighetspublikationer samt EU-rätt. En del djupa lagkommentarer ingår också.
Mer information