Sök

Sök

Hur hittar jag olika publikationer?

När du ska söka underlättar det om du har grundkunskaper om olika sätt att publicera forskning och var du kan hitta litteraturen.

Hur den vetenskapliga informationen publiceras varierar mellan olika ämnesområden. Inom teknik och naturvetenskap dominerar publicering av vetenskapliga artiklar. Inom samhällsvetenskaperna publiceras även böcker.

Uppslagsverk och ämnesintroduktioner

I början av en skrivprocess behöver du ofta läsa in dig på ett ämne, få kännedom om vanliga teorier och viktiga författare. Ta hjälp av uppslagsverk och handböcker med titlar som ”Introduktion till krishantering", sök i uppslagsverk som Nationalencyklopedin eller i Primo.

» Här söker du i Primo

» Till bibliotekets databaser inklusive Nationalencyklopedin

Böcker och bokkapitel

Inom Försvarshögskolans ämnen publiceras vetenskapligt material ofta i bokform, inte sällan som antologier med välkända forskare. I vissa fall är de även vetenskapligt granskade.

» Sök i Primo efter böcker

Vetenskapliga artiklar

Vetenskapliga tidskriftsartiklar föregås av granskning (Peer Review) innan publicering. Granskningen utförs av experter inom ämnesområdet, för att säkerställa att artikeln håller hög vetenskaplig kvalitet. När du söker i databaser och i Primo har du möjlighet att avgränsa din sökning till vetenskapliga artiklar. Det gör du vanligen genom att kryssa i en ruta för Peer Review

» Film skapad av Linnéuniversitetets universitetsbibliotek som beskriver vad som karakteriserar en vetenskaplig artikel.

» Sök i våra databaser

Doktorsavhandling

Efter forskarutbildning redovisar en forskare sitt arbete i form av en avhandling. I en avhandling finns vanligen en översikt över tidigare forskning inom ämnet. I Libris och DiVA kan du avgränsa till att söka efter avhandlingar.

» Sök doktorsavhandlingar i Försvarshögskolans publikationsdatabas, DiVA.

» Sök i Libris och gör en avgränsning på avhandlingar

Välj Utökad sökning I Libris och därefter Materialtyp för att avgränsa

Studentuppsatser

Studentuppsatser kan fungera som en ingång till ditt ämne och ge tips om användbar litteratur. Det är inte självklart att studentuppsatser accepteras som källor. Hör med din lärare eller handledare.

» Sök studentuppsatser på Försvarshögskolan i DiVA

» Sök uppsatser nationellt i Uppsök 


Dela: