• Start
  • Lojal in i döden?
Soldater som tittar ned i låda

Foto: Försvarsmakten Astrid Amtén Skage.

Lojal in i döden?

Den som jobbar inom Försvarsmakten förväntas vara lojal, både mot uppgiften och mot sina kamrater. Men vad menas egentligen med lojalitet och mot vem eller vad är du mest lojal när det verkligen gäller? Torbjörn Engelkes, doktorand vid Försvarshögskolan, vill reda ut begreppet.

Torbjörn Engelkes är yrkesofficer och har relativt mycket erfarenhet av att leda insatser inom det militära. Som doktorand inom ledarskap och psykologi utforskar han begreppet lojalitet och hur det tillämpas inom Försvarsmakten.

Avhandling om lojalitet

Torbjörn Engelkes undersöker vad fenomenet lojalitet innebär ur ett psykologiskt och handlingsmässigt perspektiv. Utgångspunkten är att lojalitet definieras som ett frivilligt löfte som innebär att du är beredd att göra personliga uppoffringar eller vidta normbrytande åtgärder till förmån för någon eller något - till exempel en person, en organisation eller en värdering. Det kan handla om allt från att offra tid till att offra sin hälsa eller till och med livet.

Vilka lojalitetsdilemman kan du ställas inför som anställd inom Försvarsmakten?

Som anställd i Försvarsmakten så kommer du att hamna i situationer där du måste värdera vad som är viktigast, till exempel att lösa uppgiften eller kamraternas säkerhet, att vara lojal mot din chef eller vara lojal mot hela organisationen. Dessa dilemman behöver problematiseras och diskuteras.

Flera lojaliteter kan skapa problem

Några exempel på när det skapat problem att ha flera lojaliteter är FN-anställde Anders Kompass, som resolut agerade på en rapport om sexuella övergrepp som franska soldater misstänks ha gjort sig skyldiga till är ett exempel. Han blev hemskickad och persona non grata i FN-sammanhang. Han fick ta konsekvenserna av att han var lojal mot sin uppgift, att värna om att skydda människor.

Visselblåsare som Edward Snowden är ett annat exempel. Han är uppenbarligen inte lojal mot sitt system men han hävdar sig vara lojal mot amerikaner och vissa frihetsideal. Om han jobbar för främmande makt är det ju dem han är lojal med. Han skulle också kunna drivas av eget vinstbegär, då är han inte lojal mot något överhuvudtaget.

Vilken lojalitet väger tyngst?

Min grundtes är att när det väl gäller kommer du vara mest lojal mot den grupp som står dig närmast. Här spelar din sociala identitet och vilken kontext du befinner dig i stor roll. I en viss situation kanske du främst ser dig som officer, i en annan som pappa och i en tredje som kompis. Om du under en period umgås mycket med familjen och får ett uppdrag som innebär att du blir utlandsstationerad så kanske du väljer bort det för att vara nära familjen. Om du däremot redan är på plats utomlands och behöver lösa en uppgift så kommer din lojalitet snarare ligga hos dina kamrater och uppgiften då känslorna för familjen kan kännas mer abstrakta och längre bort.

I arbetet med sin avhandling har Torbjörn Engelkes intervjuat högt uppsatta chefer inom Försvarsmakten, det har bland annat gett följanse insikter.

Jag uppfattar att behovet att problematisera lojalitetsfenomenet har bekräftats. Inom det militära gillar vi att använda begreppet lojalitet, vi ska vara lojala mot vår uppgift och mot våra kamrater. Bara det är egentligen en motsägelse i sig. Om du har i uppgift att anfalla i ett visst område behöver du också räkna med att dina kamrater riskerar att dö. Det gäller att hitta en balans mellan lojaliteterna och det är ofta ganska svårt, speciellt om du är officer och den som måste fatta de svåra besluten. Då är det viktigt att man har funderat kring de här frågorna.

Nästa steg i arbetet är att göra enkätundersökningar med bland andra officerare, civilanställda och soldater. Torbjörn hoppas att hans forskning kan leda till att man förtydligar vad som förväntas av anställda inom det militära yrket. Att man vet vad man förväntas ställa upp på när det verkligen gäller, i en krigssituation till exempel. Det finns också en säkerhetsmässig aspekt som handlar om att försäkra sig om att försvarshemligheter stannar inom organisationen. Ur ett ledarskapsperspektiv handlar det om hur ledaren kan motivera sina anställda till att bli lojala mot rätt saker.

Som doktorand är Torbjörn Engelkes inskriven vid institutionen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet och vid avdelningen för Ledarskap under påfrestande förhållanden vid Försvarshögskolan.

Hur är det att tillhöra dubbla lärosäten?

Det funkar jättebra. På Försvarshögskolan är det väldigt professionsinriktat och forskningen ligger väldigt nära den militära professionen vilket är värdefullt. Man får snabb återkoppling på tankar och idéer från både studerande och lärare. Samtidigt är det givande att vara kopplad till ett annat universitet, där får jag helt andra aspekter på det jag gör som jag kanske inte hade fått på Försvarshögskolan.

Dela: