Sök

Sök
Porträtt av David Bergman och Magna Robertsson.

David Bergman, major och lärare vid ledarskapsavdelningen, och Magna Robertsson, universitetslektor i ledarskap, är redaktörer för boken Vägar till militär etik.

Ny bok om militär etik

Den nya läroboken Vägar till militär etik utgår från de villkor och förutsättningar som gäller för militärt arbete i ett svenskt sammanhang. Antologin ska inspirera till diskussioner om den militära etikens innehåll och ge kunskaper om grundläggande begrepp och förhållningssätt.
– Det har saknats en grundbok i etik som är anpassad till den militära verksamheten, och det var därför vi startade det här bokprojektet för två år sedan, säger Magna Robertsson.

Antologin är skriven av forskare vid ledarskapsavdelningen vid Försvarshögskolan. Avsikten är i första hand att boken ska användas som lärobok vid Officersprogrammet, men den kan också läsas av en bredare målgrupp, som till exempel militär personal som för befäl.

– Vår förhoppning är det ska vara en bok som du kan gå tillbaka till och som hjälper dig att tänka systematiskt kring problem du ställs inför i din yrkesroll, säger David Bergman, major och lärare vid ledarskapsavdelningen, som tillsammans med universitetslektor Magna Robertsson är bokens redaktörer.

– Det har saknats en grundbok i etik som fokuserar på de villkor och förutsättningar som gäller för militärt professionellt arbete. De grundböcker med ett militärt perspektiv som finns är ofta baserade på amerikanska förhållanden, och saknar därmed den svenska kontexten. Frågor om etik och moral är starkt förknippade med ett lands kultur, politiska historia och institutionella struktur och det är viktigt att få diskutera etiska problem utifrån den kontext man sedan ska verka i, säger Magna Robertsson.

Tar avstamp i den militära professionen

Magna Robertsson beskriver den militära etiken som ett brett kunskapsområde. Det handlar om tillämpningar på det militära arbetsområdet som ska ge vägledning för militära befälhavare, men som även kan omfatta teoretiska frågor som ifrågasätter den militära etikens grundvalar.

– Det som utmärker den militära etiken är att vi har ett våldsmandat. Vi verkar i konfliktområden där riskerna är större och där det är sannolikt att vi kommer att möta parter och grupper som inte följer krigets lagar. Vi kan också hamna i situationer där vi behöver fatta beslut om vi ska använda våld, säger David Bergman.

Vid sådana tillfällen behövs en väl genomtänkt etik för att kunna hantera moraliska dilemman som kan uppstå i situationen.

– Du behöver kunskap om etik för att kunna stå stadigt och tryggt i de här lägena. Och när det inte finns något tydligt svar på vad som är rätt eller fel ska du i alla fall veta på vilken grund du fattar ett visst beslut, fortsätter han.

När krigsbrott eller andra lagbrott inträffar i samband med konflikter kan det bero på att ett oetiskt beteendemönster fått fäste, antingen i arbetsgruppen eller i ledarskapet.

– Det kan vara individers dåliga attityder, en osund förbandskultur eller stereotypa gruppnormer. Därför behövs etikutbildningen på de militära programmen. Det är genom att medvetandegöra och diskutera etiska frågor och moraliskt ansvar som vi gemensamt kan hitta strategier för att hantera svåra situationer som kan uppkomma, säger Magna Robertsson.

Etiskt ledarskap

Inom ledarskapsämnet vid Försvarshögskolan ligger fokus på ett etiskt ledarskap, som är en central del av ett modernt militärt ledarskap. Det fokuserar på beslutsfattande baserat på en god omdömesförmåga, gedigna yrkeskunskaper och ett professionsetiskt förhållningssätt.

Antologin lyfter särskilda etiska och moraliska frågor som är typiska för den militära kontexten och belyser verkliga fall som ger underlag för diskussioner. Den ger även fördjupade kunskaper om normativ etik och introducerar en terminologi och analytiska verktyg i form av grundläggande teorier och begrepp.

– Vi vill stimulera en diskussion om vad etik egentligen är och vad ska vi ha den till i professionellt arbete. Varje kapitel introducerar därför grundläggande begrepp som sedan tillämpas på ett fall och avslutas med ett antal reflektions- och diskussionsfrågor, säger Magna Robertsson.

Josefin Svensson

Publikation

Boken Vägar till militär etik ges ut av ledarskapsavdelningen vid Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Försvarshögskolan, och kan laddas ned från det digitala vetenskapliga arkivet Diva.

Kunde inte hitta någon användare med e-postadressen lars.wetterskog@fhs.se.
Dela:
Publicerad 2021-08-09 Uppdaterad 2023-08-09