Sök

Bättre samverkan i ett nätverkssamhälle

Samverkan mellan centrala samhällsaktörer krävs för att förbereda, skydda och återbygga samhället vid svåra händelser. Trots det haltar vår förståelse och våra åtgärder för att uppnå effektiv samverkan. Projektet tar upp hur exempelvis ledarskap och effektivitet fungerar i ett nätverkssamhälle.

Allt fler aktörer i samhället har blivit viktiga för att lösa gemensamma problem. Det är angeläget att närmare identifiera vilka svårigheterna och framgångsfaktorerna för samverkan i krisberedskap är. Med utgångspunkt i modern förvaltningsforskning gör vi jämförelser mellan sektorer och länder för att vinna kunskap

Projektet, som heter Governing for Societal Resilience Project på engelska, spänner över de båda samverkansperspektiv som regeringar och myndigheter eftersträvar: "whole-of-government", inom offentlig sektor, och "whole-of-society", i hela samhället. Förmågan att samla samhällets resurser för att möta kriser och andra svåra händelser har kommit att bli en central del av statens åtaganden gentemot medborgarna. Behovet av effektiva strategier för att gemensamt planera och genomföra sådana insatser är därför omfattande.

Projektet har sin hemvist på Försvarshögskolans Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet med deltagande från Uppsala universitet, Stockholm Resilience Center, samt universiteten i Utrecht, Nederländerna och Utah, USA.

Vad ska uppnås

Vi utvecklar detta forskningsområde genom att anta två strategiska och analytiska utmaningar för att kunna föra den praktiska kunskapen om samverkan i krisberedskap framåt. Varje projekt kommer att särskilt belysa dimensionerna effektivitet, ledning/ledarskap, ansvarsutkrävande och kommunikationseffektivitet.

  • Nätverksledande aktörer i olika krishanteringssystem
  • Mönster av samarbete, konkurrens och konflikt i krishantering

Upplägg

Det material vi studerar varierar utifrån förutsättningarna för respektive projekt och kommer att innehålla stora datamängder likväl som fallstudier och deltagande i olika krisberedskapssamarbeten. Gemensamt för delprojekten är dock att vi utvecklar dem i nära samarbete med ett antal praktikerkollektiv som vi bygger på redan existerande nätverk.

Målgrupperna för våra forskningsresultat – praktiker i krisberedskapssystemet – engageras därmed som ett led i datainsamling och processtudier. Vi har redan gjort deltagandeobservationer vid samverkanskonstellationer, t.ex. under ledning av Länsstyrelsen i Stockholms län. Nu intensifierar vi denna verksamhet och utvecklar metoder för att jämföra samverkanskoncept över sektorer och länder.

Forskningsresultaten förmedlas via internationella, huvudsakligen samhällsvetenskapliga, tidskrifter och förlag. Vi lägger därutöver stor möda på att dela och förmedla våra resultat i de svenska och internationella krishanteringssystemen.

Forskningen inom projektet har bidragit till flera publikationer.

Finansiär

Projektet har fått finansiering av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Tid

Det startade i oktober 2013 och beräknas vara slut i juni 2018.

Dela: