Sök

Fakta om asymmetriska hot

Asymmetriska hot, asymmetrisk krigföring, hybridhot, icke-linjär krigföring, 6G-krigföring, icke-konventionell krigföring m m är olika begrepp som används flitigt men det finns egentligen inga entydiga definitioner som alla är överens om. Här berättar våra forskare på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier hur de ser specifikt på begreppet asymmetriska hot.

Det finns idag inga riktigt fastslagna definitioner kring varken begreppen asymmetriska hot eller asymmetrisk krigföring. En relevant tolkning av det senare begreppet baseras på US Joint Strategy Review och beskrivs av MR Sudhir i Asymmetric War: A Conceptual Understanding :

The definition of ‘asymmetric warfare’ is best borrowed from the US from where the term has originated. The 1999 Joint Strategy Review specifically defines “asymmetry as something done to military forces to undermine their conventional military strength.” Asymmetric approaches are attempts to circumvent or undermine military strength while exploiting their weaknesses, using methods that differ significantly from the expected method of operations.

Asymmetriska hot

Begreppet "asymmetriska hot" är ett vidare begrepp som innefattar såväl statliga som icke-statliga aktörer samt förlopp under fred och kris utan att det nödvändigtvis avses leda till öppen väpnad konflikt. Det handlar då här även om exempelvis radikalisering, demokratihot/subversion, terrorism, cybersäkerhet/cyberförsvar, informationspåverkan, s k aktiva åtgärder och ekonomisk säkerhet. Fokus är här på att även utveckla strategier och policy för att möta den vidare palett av hot som uppstår i ett komplext informationssamhälle.

Framför allt ska ”asymmetriska hot” ses som en kostnadseffektiv metodik (jmf David-Goliat) där den korta definitionen kan vara: ”Mesta möjliga hoteffekt med minsta möjliga insats”. 

Figur asymmetriska hot vs totalförsvar
Dela: