Sök

Vision och värdegrund

Vår vision är att vara det ledande kunskapscentret för ett säkrare samhälle. Läs mer om vårt uppdrag, verksamhetsidé och värdegrund nedan.

Vårt uppdrag

Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) är ett kunskapscentrum vid Försvarshögskolan. Vårt uppdrag är att bidra till kvalificerad kunskapsutveckling till stöd för samhällets säkerhet. Vi är en nationell och internationell mötesplats som stärker Sveriges säkerhet.

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att stödja policy- och förmågeutveckling. Våra kunskapsområden - asymmetriska hot, krisberedskap och totalförsvar - bygger på forskning och beprövad erfarenhet med stöd av nationella och internationella nätverk.

Våra uppdragsgivare är högsta statsledningen, ansvariga myndigheter, organisationer och internationella aktörer. Vi skapar förståelse för och utvecklar processerna inom samt mellan krisberedskap och totalförsvar genom dialog mellan forskare, experter, erfarna praktiker samt representanter ur näringslivet.

Vårt arbete genomförs i uppdragsform och finansieras huvudsakligen av skattemedel.

Vår vision

Det ledande kunskapscentret för ett säkrare samhälle.

Vår verksamhetsidé

Vi är säkerhetsmedvetna och vår verksamhet bedrivs oberoende med fokus på samhällsnytta. Verksamheten utgörs av forskning, studier, utbildning, övning, utvärdering, och expertrådgivning – nationellt och internationellt.

Vi värnar om och utvecklar Försvarshögskolans unika miljö som förenar forskare och praktiker, civilt och militärt. Vi utvecklar nästa generations ledare.

Vi har medarbetare med olika kompetenser och olika erfarenheter. Vi är en attraktiv, jämställd och inkluderande arbetsplats som bidrar till ökad professionalism och har ett tydligt fokus på utveckling av verksamhet och av våra medarbetare.

Vår värdegrund

Vår värdegrund uttrycker vår personlighet, våra styrkor och hur vi vill bli uppfattade. Detta innebär att vi alla kontinuerligt reflekterar över och agerar i linje med våra värderingar.

KRIS – Kvalitet, Relevans, Integritet, Stolthet

Kvalitet – Kvalitet genomsyrar all vår verksamhet. Våra medarbetare har erforderlig kompetens och utvecklar ständigt sin kunskapsnivå.

Relevans – All vår verksamhet syftar till största möjliga samhällsnytta baserad på unik systemförståelse.

Integritet – Vi gör oberoende bedömningar utan egen agenda i sakfrågor.

Stolthet – Vi är stolta över vår arbetsplats och dess roll i att stärka Sveriges säkerhet.

 

Dokumentet antogs i april 2018.

Dela: