Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 22-04-2021.

Försvarshögskolan ska bidra till samhällets gemensamma insatser för att minska smittspridningen. Uppdaterad 2021-04-22

Distans eller campus höstterminen -21?

Högskoleledningen och coronagruppen har inlett diskussioner om hur vi tror att utbildningen kan genomföras vid höstterminstarten. Under maj månad kommer vi att bereda ett formellt underlag för rektorsbeslut i frågan. Med detta sagt, tror vi att vi kommer att vilja invänta ett eventuellt beslut om lättnader för campusbaserad undervisning från regering och/eller expertmyndigheter. En sådan lättnad kommer troligen inte före sommaren. Ett beslut kan därför dröja.

Distansundervisning huvudregel terminen ut

Rektor har fattat beslut att distansundervisning ska vara huvudregel även under studieperiod två, det vill säga resten av terminen (april-juni). Vi bifogar beslutet i sin helhet. Att beslutet fattas nu beror på att du som studerar ska få god framförhållning för att planera dina studier. Notera att det kommer att finnas möjlighet att göra undantag, i nuläget med stor restriktion men på sikt kan det bli möjligt att återinföra mer campusbaserade aktiviteter. Du som studerar ska få information i god tid om du förväntas infinna dig på lärosätet. I dialog med studentkåren och dess olika sektioner har vi kommit överens om följande:

 • Civila utbildningsprogram: information ska gå ut minst fyra (4) veckor i förväg.
 • Officersprogrammet: information ska gå ut minst två (2) veckor i förväg.
 • Högre officersprogrammet: Information ska gå ut minst två (2) veckor i förväg.

Försvarshögskolans rekommendationer

 • Undervisning ska ske på distans.
 • Arbete ska ske på distans. Endast de som måste vara på plats för att utföra arbete ska vara det.
 • Möten ska genomföras på distans så långt det är möjligt.
 • Resor ska undvikas. Det gäller även kollektivtrafik.
 • Vi är stängda för allmänheten.
 • Våra träningslokaler och Mässen är stängda.
 • Praktik och utbytesstudier genomförs så långt möjligt, vilket delvis är beroende på mottagande praktik- eller studieplats.
 • Officersprogrammet. Du som studerar vid Officersprogrammet behöver förhålla dig både till Försvarshögskolans och Försvarsmaktens coronarekommendationer. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU), som är obligatorisk för dig som studerar vid Officersprogrammet, genomförs men med de restriktioner som gäller för respektive VFU-skola. Detsamma gäller för så kallad Försvarsmaktstid vid Karlberg.

Alla som studerar eller arbetar vid Försvarshögskolan har tillgång till lokalerna på Drottning Kristnas väg 37, däribland Anna Lindh-biblioteket, men vi uppmanar er att så långt möjligt undvika att vistas i våra lokaler. Om ni behöver besöka oss, håll distans och iaktta noggrann handhygien. Vi vill också påminna om att Folkhälsomyndigheten numera rekommenderar att man använder munskydd under rusningstid i kollektivtrafiken. Vi får regelbundet frågor om att öppna upp träningslokalerna om än med restriktioner. Frågan är stående på coronagruppens agenda men i nuläget bedömer vi att det inte är möjligt att öppna upp.

Coronapåverkan på studierna

Distansundervisning påverkar studierna på flera sätt och här sammanfattar vi några av konkreta förändringar som kan bli aktuella för dina kurser. Vi vill betona att förändringar görs i undantagsfall och i syfte att du som studerar ska få bästa möjliga utbildning:

Förändringar i kursplan. Om vissa moment i en kurs inte kommer att kunna genomföras som planerat ska examinatorn dokumentera och fatta beslut om undantag från kursplanen. Det kan till exempel röra sig om att byta till en mer coronasäker examinationsform (se mer om examinationer nedan). Det kan också innebära att moment eller kurser behöver skjutas upp eller byta plats med andra moment eller kurser. Det kan handla om att praktik och studiebesök riskerar att inte bli av och att man då skjuter på momenten i hopp om att läget ska vara bättre senare.

På sikt: Undantag från distansundervisning. Det kan bli aktuellt med vissa campusbaserade moment. För närvarande tillåts ytterst få undantag från regeln om distansundervisning, men förhoppningen är att vi ska kunna öppna upp för mer campusbaserad undervisning. Det kan då bli aktuellt med en blandning av campusbaserade moment och distansundervisning. Principen är då att praktiska moment såsom spel, övningar, salstentamen samt andra moment som bäst genomförs på plats, ska genomföras på plats medan föreläsningar och annat som kan genomföras på distans ska fortsatt göra det. Det är smittläget och myndigheternas rekommendationer som avgör hur vi kan öppna upp verksamheten. Det är kursansvarig som ansöker om att få genomföra undervisningsmoment på plats och hen ska då genomföra en riskanalys och ha en åtgärdsplan för att minska risken för smitta. Studentkåren ska erbjudas möjlighet att yttra sig över ansökan om undantag.

Distansundervisning kan ju också innebära påfrestningar i allt från att det kan vara svårare att tillgodogöra sig studierna, studiemiljö/ergonomi, studiesociala frågor som hur det påverkar att tvingas studera mycket på egen hand och inte kunna träffa sina studiekamrater, och annat som kan påverka din fysiska eller psykiska hälsa. etc och ytterst hur du som student mår. Det finns stöd och hjälp att få:

Språkverkstaden. Handledning i studiestrategier och skrivande via Stockholms universitets Studie- och språkverkstad.

Anna Lindh-biblioteket. Biblioteket kan ge olika stöd till dig som studerar, allt från att hjälpa dig att söka fram litteratur till din uppsats till guider för hur du kan använda digitala verktyg såsom Zoom.

Studievägledare. Kontakta våra studievägledare om du till exempel behöver råd när det gäller studievanor och studieteknik. Våra studievägledare kan också berätta mer om Språkverkstaden, Studenthälsan och andra resurser.

Studenthälsan. Om du mår fysiskt eller psykiskt dåligt under din studietid kan du få hjälp hos studenthälsan. Försvarshögskolan är ansluten till Studenthälsan i Stockholm. På deras hemsida kan du boka tid hos sjuksköterskor och psykologer med god förståelse för studentlivet. Du kan också få tips om hur du hanterar problem med exempelvis alkohol, stress eller prokrastinering.

Digital distanstentamen och nolltolerans mot fusk

Vår bedömning är att vi inte har grund för att genomföra zoomövervakad tenta i dagsläget. I grunden är utmaningen att balansera risken för fusk vid distanstentamen och studentens integritetsskydd som kan påverkas om man kräver kameraövervakning i hemmet. Frågan är aktuell på de flesta lärosäten och en effekt av ändrade tentamensformer är tyvärr att antalet fuskärenden ökat rejält. Så också hos oss. Vi ser mycket allvarligt på detta och utreder nogsamt varje ärende. Om det visar sig att en student fuskat – eller försökt att fuska – riskerar hen i värsta fall att bli avstängd från sina studier. Det är viktigt att du som student sätter dig in i vad som utgör fusk och plagiering eftersom det inte alltid är uppenbart var gränsen går. Du hittar mer information på Studentportalen.

När det gäller frågan om att genomföra övervakad distanstentamen avvaktar vi Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) beslut i ärenden vid andra högskolor som anmälts till dem. Därefter gör vi en bedömning.

Förlängd tid för självständiga arbeten

Vissa utbildningsprogram har öppnat upp för en möjlighet att få förlängd tid för till exempel självständigt arbete för studenter som varit sjuka i corona och kan uppvisa sjukintyg. Om du varit sjuk i corona och önskar förlängd deadline, kontakta programansvariga för att se vad som gäller för din utbildning.

Längre handläggningstid för handläggning av fuskanmälningar

I likhet med många andra lärosäten har även vi fått fler anmälningar om misstänkt fusk bland studenter. Det innebär att handläggningstiden är längre än vanligt. På studentportalen kan du läsa mer om vad som är fusk och plagiat och hur vi hanterar frågorna. Studenter som utreds för fusk har rätt till omtentamen.

Rekommendationer gällande Zoom

När du använder Zoom vid föreläsningar eller seminarier är det viktigt att du använder den klient som laddas ner till din dator där du loggat in med ditt FHS-konto. Om du använder Zoom på andra enheter såsom mobiltelefon eller surfplatta ska du använda den App som finns för både iOS och Android. Appen heter Zoom Cloud Meetings. Att ansluta till ett Zoom-möte direkt via webbläsaren rekommenderas inte. Om du har frågor kring Zoom eller vill ha stöd med att ladda ner klient eller App, är du välkommen att kontakta IKT-pedagogerna på lms@fhs.se.

Hur blir det med undervisning och examinationer?

 • För att du som student ska kunna följa din utbildning kan det finnas behov av att göra förändringar i utbildningens upplägg. Examinator fattar i samråd med kursansvarig och studierektor beslut om förändringar och ansvarar för att meddela studenterna på sin kurs om detta.
 • Om kursplanen föreskriver att examination ska genomföras som salsskrivning, kommer kursansvarig försöka hitta alternativa former som fungerar med distanslösningar. Kursansvarig bevakar behovet och planerar för att extra omexaminationer kan ges vid behov.
 • För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” t.ex. vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer vi försöka erbjuda olika alternativ beroende på kursplan (t ex skriftlig kompensationsuppgift, inspelade redovisningar, seminarier via Zoom etc). Kursansvarig informerar om eventuella avsteg från kursplan.
 • Om du har missat ett examinationstillfälle på grund av att du stannat hemma på högskolans rekommendationer kommer det inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till och vid behov kommer du erbjudas extra omexaminationstillfällen. För att få möjlighet till extra examinationstillfällen ska du ha meddelat kursansvarig att du stannat hemma i enlighet med Försvarshögskolans rekommendationer.

Kan jag delta i grupparbete under perioden som jag är hemma?

 • För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Försvarshögskolan till att alla studenter bör erbjudas möjlighet att kunna delta i grupparbetet via Zoom, Skype eller på annat sätt.
 • Kom ihåg att Canvas kan användas för grupparbeten.
 • Eventuella frågor kopplat till FHS digitala verktyg såsom Canvas eller Zoom, skickas till lms@fhs.se.

Kan jag göra min praktik under perioden jag är hemma?

 • Kontakta din praktikplats för att se vad som vad som gäller för den aktuella praktikplatsen och vad de har för förhållningsregler. Som student behöver du anpassa dig till din praktikplats regler.
 • Om du skulle befunnit dig på praktik men är hemma tar du kontakt med kursansvarig för att föra en dialog om möjligheten att utföra vissa uppgifter hemifrån.

Hur blir det mina planerade utlandsstudier/utlandspraktik?

Grunden är att Försvarshögskolan följer de regler och rekommendationer som regeringen och expertmyndigheter kommer med. Kort sagt: Om en praktikplats i annat land tar emot praktikanter och UD inte avråder från att resa så är det fritt fram. Detsamma gäller ett lärosäte som tar emot inresande utbytesstudenter.

Bekymret är så klart att när praktikkursen/terminen väl ska äga rum så kan läget vara ändrat, d.v.s både bättre och sämre än när studierna/praktiken söks. När det gäller att uttolka vad UD menar med icke-nödvändig resa har Universitets- och högskolerådet (UHR) uttalat sig att studier och praktik utomlands inte är att anse som nödvändiga. UHR pekar på att lärosätena bör skydda studenterna och vi ser inte att vi kan eller bör göra en annan tolkning, åtminstone inte i nuläget.

Vad händer om jag vill avbryta mina utbytesstudier eller praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

 • Om du är på Erasmusutbyte eller praktik kommer pengarna till de stipendier som vi på Försvarshögskolan delar ut till våra studenter från Universitets- och högskolerådet. Det är deras regler som styr hur vi får använda dem, läs mer på Universitets och högskolerådet sida.
 • Om du avbryter eller ställer in dina utbytesstudier eller praktik utomlands kan du också kontakta CSN för att diskutera din situation.
 • Om du vill avbryta dina utbytesstudier eller praktik i förtid ska du kontakta examinator och kursansvarig för att ha en dialog om möjligheten att slutföra dina studier i Sverige. Försvarshögskolan kan inte garantera möjligheten att slutföra dina studier under innevarande period vid Försvarshögskolan och du bör därför ha en dialog med kursansvarig om hur det ser ut i just ditt fall.

Vad händer med mitt studielån om jag inte kan ta mina poäng?

Studentexpeditionen

Med anledning av coronapandemin håller studentexpeditionen tillsvidare stängt för besök men FUS (avdelning för forsknings- utbildnings- och studentstöd) nås på telefon eller mejl. fus@fhs.se, 08-553 425 00

Frågor?

Kontakta fus@fhs.se

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

The Swedish Defence University will support society's joint efforts to reduce the spread of infection.

– English version of recommendations, updated 22-04-2021

Autumn term -21 - Distance or campus?

The university management and the Coronavirus group has started discussions about how education can be carried out at the start of the autumn term. In May we will prepare a formal basis for the Vice Chancellor’s decision in the matter. This being said, we anticipate we will want to await a possible formal lifting of distance study recommendations made by the Government and/or expert authorities. This will most likely not be made before the summer. Hence a decision may be delayed.

Distance education to be main principle for the term

The Vice Chancellor has decided that distance education is the general rule also for how Study Period 2, ie the rest of the term (April-June). We attach the formal decision (in Swedish only). The fact that the decision is being made already now is due to the fact that students must have ample time to plan their studies. Note, however, that it will be possible to make exceptions in the current situation, albeit with great restrictions, but in the long term it may be possible to reintroduce more campus-based activities. Students must receive information in good time before arrival at the university. We, together with the Student Union and its various sections, have agreed upon the following:

 • Civilian education programmes: information must be be sent out at least four (4) weeks in advance.
 • The Officers’ Programme: information must be sent out at least two (2) weeks in advance.
 • The Higher Joint Command and Staff Programme: Information must be sent out at least two (2) weeks in advance.

The Swedish National Defence University's recommendations

Unfortunately, the Coronavirus situation is basically the same as at the end of Autumn Term and our recommendations remain to minimise presence and congestion in our premises:

 • Teaching must take place at a distance.
 • Work must be done remotely. Only those who must be on the premises to work should be on the premises.
 • Meetings should be conducted at a distance as much as possible.
 • Travel should be avoided. This applies to public transport as well.
 • We are closed to the public.
 • The gyms and mess are closed.
 • Internships and exchange studies are carried out as far as possible, this is dependent on the conditions at the internship or study places.
 • The Officers’ Programme. Officers’ Programme cadets must follow both the Swedish Defence University's and the Swedish Armed Forces' Coronavirus recommendations. Internships (VFU) which are compulsory for cadets at the Officers’ Programme are carried out but with the restrictions that apply to each VFU school. The same applies to study time allotted to the Armed Forces at Karlberg.

All students and employees at the Swedish Defence University have access to the premises at Drottning Kristnas väg 37, including the Anna Lindh Library, but we urge you to avoid being in our premises as much as possible. If you need to visit us, keep your distance and observe hand hygiene carefully. We would also like to remind you that the Public Health Agency now recommends that you use masks during rush hours in public transport. We are regularly asked about opening up the gyms, albeit with restrictions. The issue is on the Coronavirus Group's agenda, but at the moment we judge that the gyms cannot be reopened.

Coronavirus impact on studies

Distance education affects studies in several ways and we summarise some of the concrete changes that may be relevant for your courses. Changes may be made in exceptional cases so that students can receive the best education possible.:

Changes in the syllabus. If certain elements of a course cannot be completed as planned, the examiner must document this and decide on deviations from the course syllabus. This may, for example, be a change to a more Corona-proof examination form (more about examinations below). It can also mean that segments or courses have to be postponed or exchanged with other segments or courses. It may be that internships and study visits risk not starting and that these steps must be postponed until the situation improves.In the long run: Exceptions from distance education may be relevant for some campus-based elements. At present, very few exceptions are allowed from the rule on distance education, but hopefully we will be able to reopen more campus-based education. It may then be relevant to have a mixture of campus-based elements and distance education. The principle is then that practical elements such as games, exercises, hall-based exams and other elements that are best carried out on site must be carried out on site, while lectures and other moments that can be delivered at a distance must continue being delivered at a distance. The contagion level and the authorities' recommendations determine our decisions. Course coordinators apply for permission to teach on site and must present a risk analysis and have alternative plans for reducing infection risk. The Student Union will be given the opportunity to comment on the applications for exemption.Distance-based education can entail many stressful moments - greater difficulty in assimilating studies, study environments / ergonomic situations change, social issues such as how studying on your own and not meeting fellow students affect you , and other factors that have bearing on your physical or mental health. There is support and help to be had:

The Student Health Centre. If you feel physically or mentally unwell during your studies, you can turn to the Student Health Centre. The Swedish Defence University is affiliated with the Student Health Centre in Stockholm. On their website, you can book appointments with nurses and psychologists experienced in understanding student life. You can also get tips on how to handle problems with, for example, alcohol, stress or procrastination.

The language workshop. Tutorial in study strategies and writing via Stockholm University's Academic Writing Service

Student counsellor. Contact our study counsellors if, for example, you need advice regarding study habits and study techniques. Our study counsellors can also provide information about the Academic Writing Service, the Student Health Centre and other resources.

Anna Lindh Library. The library can provide diverse support to students, ranging from helping you find literature for your essay to guiding you on the use of digital tools such as Zoom.

Digital distance exams and zero tolerance for cheating

Our assessment is that we do not currently have a basis for conducting Zoom-monitored exams. Basically, the challenge is balancing the risk of cheating on distance exams with students’ privacy protection, which can be affected if camera surveillance at home is required. The question is relevant at most institutions of higher education and, unfortunately, an effect of changed examination forms is that the number of cases of cheating has increased significantly. We have also experienced this. We take this very seriously and investigate each case carefully. If it turns out that a student has cheated - or tried to cheat – s/he risks being suspended from studies. It is important that students familiarise themselves with what constitutes cheating and plagiarism because it is not always clear- cut. You will find more information on the Student Portal.

With regard to the conducting of supervised distance examinations, we are awaiting the Swedish Authority for Privacy Protection’s (formerly the Swedish Data Protection Authority's) decisions in cases at other universities to make our assessment.

Extended time for independent work

Some study programmes offer the opportunity for students to extend the deadline for instance for their independent work, following sick leave due to Corona, documented in a medical certificate. If you have been ill with corona and would like to have a deadline extended, please contact the director of your study programme to find out what applies to your courses.

Longer turnaround time for processing reports of fraud

Like many other universities, we have also received more reports of suspected cheating by students. This means that the turnaround time is longer than usual. More information about what constitutes cheating and plagiarism and how we deal with these issues to be found at the Student Web.

Students who are subject to investigation are entitled to resit exams.

Recommendations when using Zoom

When using Zoom for lectures or seminars it is important to use the client that is downloaded to your computer when you have logged on with your SEDU account. When using Zoom on other devices like mobile phones or tablets you must use the app that works for both iOS and Android. The app is called Zoom Cloud Meetings. Connecting to a Zoom meeting directly on a web browser is not recommended. For questions about Zoom or if assistance is required when downloading clients or the app, please contact ICT personnel at lms@fhs.se.

What will happen to courses and examinations?

 • In order for students to be able to continue their courses, there may be a requirement to change course arrangements. Course examiner in consultation with course coordinators and directors of studies will make decisions about changes and are responsible for notifying their course students.
 • If the syllabus stipulates that examinations should be conducted as written examinations in an examination hall/room, the course coordinator will try to find alternative forms that will work using distance solutions. Course coordinators are to monitor the requirement, and plan for additional re-examinations if necessary.
 • For examinations in the form of “active attendance/participation”, e.g. compulsory lectures, seminars and laboratory sessions, we will try to offer other options, depending on the syllabus, e.g. supplementary written tasks, recorded presentations, seminars via Zoom etc. Course coordinators will inform students regarding decisions about any exemptions.
 • If you miss an examination because you stayed at home, following the University’s recommendations, this will not affect the number of examination opportunities you are entitled to and, if necessary, you will be offered extra re-examination opportunities. In order to have the possibility of an extra examination, you must inform your course coordinator and fus@fhs.se that you are staying at home, in accordance with the University recommendations.

Can I participate in group work while I am at home?

 • In order to participate in group work, the Swedish Defence University will offer all students the opportunity to use digital tools such as Zoom, Skype or other. If any problems arise, contact your course coordinator to discuss how to proceed.
 • Remember that Canvas can be used for group work.
 • Any questions related to the University’s digital tools, such as Canvas or Zoom, should be sent to lms@fhs.se.

Can I do my internship while I am at home?

 • Contact your internship’s host location to find out what applies for your internship, and any directives they may have. As a student, you need to adapt to the rules of your internship’s host organisation.
 • If you should have been on an internship, but are at home, contact your course coordinator to discuss opportunities to do certain tasks from home.

How will my planned studies abroad/internship be affected?

The SEDu basically follow the rules and regulations that the government and expert authorities issue. Briefly: If a foreign institution accepts a trainee and the UD does not advise against travelling, then it is possible to go ahead with plans. The same applies to seats of learning that accept incoming exchange students.

However, when the practical course/term actually commences the situation can have changed, i e become better/worse than when application for studies/practical experience was made. When it comes to interpreting what the UD means by non-necessary travelling, the Swedish Council for Higher Education (UHR) has declared that studies and practical experience abroad are not considered necessary. The UHR says that seats of learning should protect students and we do not think that we can or should interpret this situation differently, at least not at this moment.

What happens if I want to cancel my exchange studies or internship in advance, must I repay my scholarship?

 • If you are on an Erasmus exchange or internship, the funds come from scholarships that the Swedish Defence University awards to students on behalf of the Swedish Council for Higher Education. Their rules govern how we can use the funds, read more on their website.
 • If you discontinue or cancel your exchange studies or internship abroad, you can also contact the Swedish Board of Student Finance (CSN) to discuss your situation.
 • If you are considering discontinuing your studies or internship, you should consult your course coordinator to discuss the possibility of continuing your studies in Sweden. The Swedish Defence University cannot guarantee the possibility of completing your studies during the current period at the University. Therefore, you should consult with your course coordinator to discuss possibilities in your particular case.

What happens to my student loan if I am unable to get my ECTS/academic points?

Student Helpdesk at SEDU

Due to the coronavirus, the Student Helpdesk at Drottning Kristinasväg 37 will be closed for visits until further notice. FUS (Student and Education Office) can be reached on: fus@fhs.se, or 08-553 425 00

Contact address for questions

For people studying at the Swedish Defence University: fus@fhs.se

Share: