Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 21-12-2020.

Försvarshögskolan ska bidra till samhällets gemensamma insatser för att minska smittspridningen. Uppdaterad 2020-12-21

Försvarshögskolans rekommendationer

Våra rekommendationer gäller tills annat kommuniceras.

 • Undervisning ska ske på distans. Undantag ska godkännas av institutionschef, med stor restriktivitet.
 • Arbete ska ske på distans. Endast de som måste vara på plats för att utföra arbete ska vara det.
 • Möten ska genomföras på distans så långt det är möjligt.
 • Resor ska undvikas. Det gäller även kollektivtrafik.
 • Vi är stängda för allmänheten.

Undervisning, studier och arbete på plats i våra lokaler medges i undantagsfall. Det kan handla om att arbetsuppgifterna inte kan utföras på distans såsom postdistribution och visst it-stöd, att du som student eller medarbetare av andra skäl inte kan utföra dina studier eller arbetsuppgifter på distans eller om du mår dåligt av den långdragna isoleringen.

Du som är student har möjlighet att få hjälp och stöd från studenthälsan.
Gym, träningshall och Mässen förblir stängda. 

Försvarshögskolans restriktioner gäller höstterminen ut, dvs till 15 januari, eller till dess annat kommuniceras.

De skärpta rekommendationerna innebär att

Försvarshögskolans rekommendationer grundar sig på regeringens, Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters beslut och råd. Flera av dessa råd och rekommendationen är inte direkt riktade mot vår verksamhet. Begränsningen i antalet personer vid allmänna sammankomster gäller inte oss efter som utbildning inte faller under den benämningen. Vårt samhällsansvar som lärosäte sträcker sig dock bortom de omedelbara råden för arbets- och studieplatsen. Våra åtgärder är avsedda att bidra till att bromsa smittspridning i samhället i stort.

Inriktning för vårterminen

Inriktning för vårterminen; Försvarshögskolan kommer att ha distansundervisning som huvudregel terminens första halva (dvs från terminsstart 18 januari till och med 28 mars, andra datum för OP). Nuvarande rekommendationer för undervisning, som är en skärpning till följd av lokala råd, kvarstår under första studieperioden och tills expertmyndigheter och regering kommer med nya råd.

I dialog med studentkåren har vi beslutat att vi ska öka förutsägbarheten för studenterna genom att ta beslut som ska gälla för en studieperiod i taget. Även om studenterna hellre vill studera på campus, föredrar studentkåren framförhållning och mer långsiktiga lösningar för att slippa en situation där vi stänger ner och öppnar upp om vartannat. Således kommer en öppning av mer på campus att föregås av goda marginaler så att t ex studenter hinner planera om och t ex ta sig till Stockholm.

Vi har dock beredskap att med omedelbar verkan stänga ner ytterligare om läget så kräver.

Beslut om mer campusbaserad undervisning ska fattas med goda tidsmarginaler.

Digital distanstentamen

En högaktuell fråga är hur vi kan och bör genomföra tentamen i coronatider. Knäckfrågan gäller distanstentamen under övervakning via Zoom. Det är en fråga som diskuteras på de flesta lärosäten. Vår bedömning är att vi inte har grund för att genomföra zoomövervakad tenta i dagsläget. I grunden är utmaningen att balansera risken för fusk vid distanstentamen och studentens integritetsskydd som kan påverkas om man kräver kameraövervakning i hemmet

Datainspektionen (som snart byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten) har fått anmälningar och genomför många granskningar av området just nu.

Vi anser att vi behöver bl a Datainspektionens vägledning innan vi kan gå vidare och bedöma hur vi bör göra. Vi följer fortsatt frågan via våra nätverk.

Förlängd tid för självständiga arbeten

Vissa utbildningsprogram har öppnat upp för en möjlighet att få förlängd tid för till exempel självständigt arbete för studenter som varit sjuka i corona och kan uppvisa sjukintyg. Om du varit sjuk i corona och önskar förlängd deadline, kontakta programansvariga för att se vad som gäller för din utbildning.

Längre handläggningstid för handläggning av fuskanmälningar

I likhet med många andra lärosäten har även vi fått fler anmälningar om misstänkt fusk bland studenter. Det innebär att handläggningstiden är längre än vanligt. På studentportalen kan du läsa mer om vad som är fusk och plagiat och hur vi hanterar frågorna. Studenter som utreds för fusk har rätt till omtentamen.

Rekommendationer gällande Zoom

När du använder Zoom vid föreläsningar eller seminarier är det viktigt att du använder den klient som laddas ner till din dator där du loggat in med ditt FHS-konto. Om du använder Zoom på andra enheter såsom mobiltelefon eller surfplatta ska du använda den App som finns för både iOS och Android. Appen heter Zoom Cloud Meetings. Att ansluta till ett Zoom-möte direkt via webbläsaren rekommenderas inte. Om du har frågor kring Zoom eller vill ha stöd med att ladda ner klient eller App, är du välkommen att kontakta IKT-pedagogerna på lms@fhs.se.

Hur blir det med undervisning och examinationer?

 • För att du som student ska kunna följa din utbildning kan det finnas behov av att göra förändringar i utbildningens upplägg. Examinator fattar i samråd med kursansvarig och studierektor beslut om förändringar och ansvarar för att meddela studenterna på sin kurs om detta.
 • Om kursplanen föreskriver att examination ska genomföras som salsskrivning, kommer kursansvarig försöka hitta alternativa former som fungerar med distanslösningar. Kursansvarig bevakar behovet och planerar för att extra omexaminationer kan ges vid behov.
 • För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” t.ex. vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer vi försöka erbjuda olika alternativ beroende på kursplan (t ex skriftlig kompensationsuppgift, inspelade redovisningar, seminarier via Zoom etc). Kursansvarig informerar om eventuella avsteg från kursplan.
 • Om du har missat ett examinationstillfälle på grund av att du stannat hemma på högskolans rekommendationer kommer det inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till och vid behov kommer du erbjudas extra omexaminationstillfällen. För att få möjlighet till extra examinationstillfällen ska du ha meddelat kursansvarig att du stannat hemma i enlighet med Försvarshögskolans rekommendationer.

Kan jag delta i grupparbete under perioden som jag är hemma?

 • För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Försvarshögskolan till att alla studenter bör erbjudas möjlighet att kunna delta i grupparbetet via Zoom, Skype eller på annat sätt.
 • Kom ihåg att Canvas kan användas för grupparbeten.
 • Eventuella frågor kopplat till FHS digitala verktyg såsom Canvas eller Zoom, skickas till lms@fhs.se.

Kan jag göra min praktik under perioden jag är hemma?

 • Kontakta din praktikplats för att se vad som vad som gäller för den aktuella praktikplatsen och vad de har för förhållningsregler. Som student behöver du anpassa dig till din praktikplats regler.
 • Om du skulle befunnit dig på praktik men är hemma tar du kontakt med kursansvarig för att föra en dialog om möjligheten att utföra vissa uppgifter hemifrån.

Hur blir det mina planerade utlandsstudier/utlandspraktik?

Grunden är att Försvarshögskolan följer de regler och rekommendationer som regeringen och expertmyndigheter kommer med. Kort sagt: Om en praktikplats i annat land tar emot praktikanter och UD inte avråder från att resa så är det fritt fram. Detsamma gäller ett lärosäte som tar emot inresande utbytesstudenter.

Bekymret är så klart att när praktikkursen/terminen väl ska äga rum så kan läget vara ändrat, dvs både bättre och sämre än när studierna/praktiken söks. När det gäller att uttolka vad UD menar med icke-nödvändig resa har Universitets- och högskolerådet (UHR) uttalat sig att studier och praktik utomlands inte är att anse som nödvändiga. UHR pekar på att lärosätena bör skydda studenterna och vi ser inte att vi kan eller bör göra en annan tolkning, åtminstone inte i nuläget.

Vad händer om jag vill avbryta mina utbytesstudier eller praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

 • Om du är på Erasmusutbyte eller praktik kommer pengarna till de stipendier som vi på Försvarshögskolan delar ut till våra studenter från Universitets- och högskolerådet. Det är deras regler som styr hur vi får använda dem, läs mer på Universitets och högskolerådet sida.
 • Om du avbryter eller ställer in dina utbytesstudier eller praktik utomlands kan du också kontakta CSN för att diskutera din situation.
 • Om du vill avbryta dina utbytesstudier eller praktik i förtid ska du kontakta examinator och kursansvarig för att ha en dialog om möjligheten att slutföra dina studier i Sverige. Försvarshögskolan kan inte garantera möjligheten att slutföra dina studier under innevarande period vid Försvarshögskolan och du bör därför ha en dialog med kursansvarig om hur det ser ut i just ditt fall.

Vad händer med mitt studielån om jag inte kan ta mina poäng?

Studentexpeditionen

Med anledning av coronapandemin håller studentexpeditionen tillsvidare stängt för besök men FUS (avdelning för forsknings- utbildnings- och studentstöd) nås på telefon eller mejl. fus@fhs.se, 08-553 425 00

Frågor?

Kontakta fus@fhs.se

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

The Swedish Defence University will support society's joint efforts to reduce the spread of infection.

– English version of recommendations, updated 21-12-2020

The Swedish National Defence University's recommendations

Recommendations apply until otherwise communicated.

 • Teaching must be done remotely. Exceptions must be approved by the heads of departments, with great restrictiveness.
 • Work must be done remotely. Only those who must be on-site to carry out their work should be on the premises.
 • Meetings should be conducted remotely as far as possible.
 • Travel should be avoided. This applies to public transport as well.
 • We are closed to the general public.

Teaching, studying and working on-site is permitted only in exceptional cases. There might be tasks that cannot be carried out remotely, such as distribution of mail and some IT support, or there might be other reasons students or employees cannot study or work remotely or perhaps suffer from prolonged isolation.

Students can get help and support from Student Health.
The gym and Mess remain closed.

The Swedish Defence University’s recommendations are based on the decisions and advice of the Government, the Public Health Agency and other expert authorities. Some of the advice and recommendations are not directly applicable to our University. The limitation of the number of people at public gatherings does not apply to us since educational institutes are not included in that category. However, our social responsibility as a university extends beyond the immediate advice for work and study environments. Our measures are intended to help slow down the spread of infection in society at large.

Decision regarding Spring Semester

Guidelines for the Spring Semester; The Swedish Defence University will have distance learning as a main rule for the first half of the semester (ie from the start of the semester January 18, 2021 through March 28, 2021, other dates for the Officers programme). Current recommendations for teaching, based on the new, stricter local restrictions, remain in effect during the first study period and until expert authorities and the government issue new recommendations.

In dialogue with the Student Union, we have decided to improve predictability by making decisions that will apply for one study period at a time. Although students would prefer to study on campus, the Student Union prefers foresight and more long-term solutions to avoid a situation with repeated openings and closings of the campus. If more campus-based education is restarted, information will be distributed well in advance to give students ample opportunity to plan, eg arrange travelling to Stockholm. While we are prepared to close down further with immediate effect if the situation so requires, decisions about more campus-based teaching must be made with good time margins.

Online examination

How can and should we conduct exams in Coronavirus conditions is a question of the highest importance. The key question concerns online exams supervised via Zoom. Most universities are discussing the same issue. We are of the opinion that we do not have a basis for conducting Zoom-monitored exams at the present moment.

Basically, the challenge is balancing the risk of cheating in online exams against the students’ privacy being compromised by camera surveillance at home. It seems that at present only a few universities conduct camera-monitored online exams at home.

Cases have been raised with the Swedish Data Protection Authority (which will soon change its name to the Swedish Authority for Privacy Protection) and they are conducting numerous inspections right now. We will need to await, among other things, the Data Protection Authority’s guidance before we can take steps and assess possible courses of action. We are monitoring the issue via our networks.

Extended time for independent work

Some study programmes offer the opportunity for students to extend the deadline for instance for their independent work, following sick leave due to Corona, documented in a medical certificate. If you have been ill with corona and would like to have a deadline extended, please contact the director of your study programme to find out what applies to your courses.

Longer turnaround time for processing reports of fraud

Like many other universities, we have also received more reports of suspected cheating by students. This means that the turnaround time is longer than usual. More information about what constitutes cheating and plagiarism and how we deal with these issues to be found at the Student Web.

Students who are subject to investigation are entitled to resit exams.

Recommendations when using Zoom

When using Zoom for lectures or seminars it is important to use the client that is downloaded to your computer when you have logged on with your SEDU account. When using Zoom on other devices like mobile phones or tablets you must use the app that works for both iOS and Android. The app is called Zoom Cloud Meetings. Connecting to a Zoom meeting directly on a web browser is not recommended. For questions about Zoom or if assistance is required when downloading clients or the app, please contact ICT personnel at lms@fhs.se.

What will happen to courses and examinations?

 • In order for students to be able to continue their courses, there may be a requirement to change course arrangements. Course examiner in consultation with course coordinators and directors of studies will make decisions about changes and are responsible for notifying their course students.
 • If the syllabus stipulates that examinations should be conducted as written examinations in an examination hall/room, the course coordinator will try to find alternative forms that will work using distance solutions. Course coordinators are to monitor the requirement, and plan for additional re-examinations if necessary.
 • For examinations in the form of “active attendance/participation”, e.g. compulsory lectures, seminars and laboratory sessions, we will try to offer other options, depending on the syllabus, e.g. supplementary written tasks, recorded presentations, seminars via Zoom etc. Course coordinators will inform students regarding decisions about any exemptions.
 • If you miss an examination because you stayed at home, following the University’s recommendations, this will not affect the number of examination opportunities you are entitled to and, if necessary, you will be offered extra re-examination opportunities. In order to have the possibility of an extra examination, you must inform your course coordinator and fus@fhs.se that you are staying at home, in accordance with the University recommendations.

Can I participate in group work while I am at home?

 • In order to participate in group work, the Swedish Defence University will offer all students the opportunity to use digital tools such as Zoom, Skype or other. If any problems arise, contact your course coordinator to discuss how to proceed.
 • Remember that Canvas can be used for group work.
 • Any questions related to the University’s digital tools, such as Canvas or Zoom, should be sent to lms@fhs.se.

Can I do my internship while I am at home?

 • Contact your internship’s host location to find out what applies for your internship, and any directives they may have. As a student, you need to adapt to the rules of your internship’s host organisation.
 • If you should have been on an internship, but are at home, contact your course coordinator to discuss opportunities to do certain tasks from home.

How will my planned studies abroad/internship be affected?

The SEDu basically follow the rules and regulations that the government and expert authorities issue. Briefly: If a foreign institution accepts a trainee and the UD does not advise against travelling, then it is possible to go ahead with plans. The same applies to seats of learning that accept incoming exchange students.

However, when the practical course/term actually commences the situation can have changed, i e become better/worse than when application for studies/practical experience was made. When it comes to interpreting what the UD means by non-necessary travelling, the Swedish Council for Higher Education (UHR) has declared that studies and practical experience abroad are not considered necessary. The UHR says that seats of learning should protect students and we do not think that we can or should interpret this situation differently, at least not at this moment.

What happens if I want to cancel my exchange studies or internship in advance, must I repay my scholarship?

 • If you are on an Erasmus exchange or internship, the funds come from scholarships that the Swedish Defence University awards to students on behalf of the Swedish Council for Higher Education. Their rules govern how we can use the funds, read more on their website.
 • If you discontinue or cancel your exchange studies or internship abroad, you can also contact the Swedish Board of Student Finance (CSN) to discuss your situation.
 • If you are considering discontinuing your studies or internship, you should consult your course coordinator to discuss the possibility of continuing your studies in Sweden. The Swedish Defence University cannot guarantee the possibility of completing your studies during the current period at the University. Therefore, you should consult with your course coordinator to discuss possibilities in your particular case.

What happens to my student loan if I am unable to get my ECTS/academic points?

Student Helpdesk at SEDU

Due to the coronavirus, the Student Helpdesk at Drottning Kristinasväg 37 will be closed for visits until further notice. FUS (Student and Education Office) can be reached on: fus@fhs.se, or 08-553 425 00

Contact address for questions

For people studying at the Swedish Defence University: fus@fhs.se

Share: