Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 2020-18-06.

Till alla studenter, deltagare och kadetter med anledning av coronaviruset, inriktningen för det fortsatta arbetet är: distansutbildning när det går, och campusförlagd utbildning när det behövs. Uppdaterad 2020-06-18

Huvudregeln är också fortsättningsvis att distansutbildning är den utbildningsform som ersätter ordinarie campusförlagd undervisning. Inför höstterminen 2020 möjliggörs dock en anpassad och begränsad återgång till ordinarie undervisningsform. Detta sker liksom tidigare genom beslut om avsteg i varje enskilt fall där behov vägs mot förutsättningarna att Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan efterlevas.

Försvarshögskolan medger studier och praktik utomlands under höstterminen 2020 under förutsättning att detta är förenligt med expertmyndigheternas rekommendationer.

Prioriterade verksamheter för anpassad återgång

De verksamheter och studenter som vid behov ska prioriteras för att ges möjlighet till utbildning på campus är:

 • Förstaårsstudenter (grundnivå)
 • Studenter på program som genomför avslutande läsår, om detta är nödvändigt för att möjliggöra examen i tid
 • Undervisningsmoment och examinationer med praktiska moment, särskilt där det finns rester kvar att genomföra från föregående termin

Möjligheten att besluta om tillfälliga avsteg från kursplan gällande undervisningsform och examination gäller fortsatt och enligt tidigare beslutad process. Beslutet ska dokumenteras, diarieföras och kommuniceras till berörda studenter.

Verksamhetsförlagd utbildning inom ramen för Officersprogrammet genomförs i enlighet med Försvarsmaktens bestämmelser. Praktik genomförs i enlighet med praktikplatsens bestämmelser.

Aktiviteter som innebär fysisk närvaro måste samordnas inom högskolan. Institutionschef ansvarar för samordning inom organisationsenheten. Högskoleövergripande samordning ansvarar högskoledirektören för.

Övriga inriktningar

 • Försvarshögskolan är fortsatt stängd för allmänheten och externa gäster
 • Föreläsningar ska som regel genomföras på distans
 • Salstentor bör undvikas under höstterminen 2020
 • Biblioteket (även på Karlberg) är fortsatt obemannat och stängt för allmänheten
 • Höstens schemaläggning ska anpassas för att undvika alltför många studenter på campus samtidigt
 • Anpassningar av lokaler ska göras för att förenkla att möta Folkhälsomyndighetens krav om fysisk distansering
 • Introduktionsdagen den 31 augusti ska genomföras på distans

Internationella programutbildningar och kurser för inkommande utbytesstudenter

Internationella masterprogram planeras som övrig utbildning, men Försvarshögskolan ska säkerställa att samtliga studenter som har antagits till ett internationellt masterprogram ges möjlighet att följa undervisningen. Studenter på masterprogram med engelska som undervisningsspråk som inte kan delta i campusbaserad undervisning från starten av höstterminen på grund av restriktioner relaterade till coronapandemin ska kunna delta i undervisningen på distans fram till dess att de har möjlighet att infinna sig på campus. Detta innebär att dessa kurser kan behöva förberedas för att ges i olika och parallella former för nationella och internationella studenter.

Kurser för inkommande utbytesstudenter ska planeras så att dessa går att följa även på distans så att studenter som på grund av reserestriktioner relaterade till coronapandemin inte kan delta i campusförlagd utbildning ändå ges möjlighet att delta i undervisning. Detta innebär att dessa kurser kan behöva förberedas för att ges i olika och parallella former för nationella och internationella studenter.

Nya ställningstaganden

Då förutsättningar och restriktioner kan komma att förändas snabbt kan även nya inriktningar tillkomma efterhand. Ett förnyat ställningstagande kommer senast den 1 september, och därefter planeras nästa ställningstagande senast den 1 november, då med inriktning för vårterminen 2021.

Hur blir det med undervisning och examinationer?

 • För att du som student ska kunna följa din utbildning kan det finnas behov av att göra förändringar i utbildningens upplägg. Examinator fattar i samråd med kursansvarig och studierektor beslut om förändringar och ansvarar för att meddela studenterna på sin kurs om detta.
 • Om kursplanen föreskriver att examination ska genomföras som salsskrivning, kommer kursansvarig försöka hitta alternativa former som fungerar med distanslösningar. Kursansvarig bevakar behovet och planerar för att extra omexaminationer kan ges vid behov.
 • För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” t.ex. vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer vi försöka erbjuda olika alternativ beroende på kursplan (t ex skriftlig kompensationsuppgift, inspelade redovisningar, seminarier via Zoom etc). Kursansvarig informerar om eventuella avsteg från kursplan.
 • Om du har missat ett examinationstillfälle på grund av att du stannat hemma på högskolans rekommendationer kommer det inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till och vid behov kommer du erbjudas extra omexaminationstillfällen. För att få möjlighet till extra examinationstillfällen ska du ha meddelat kursansvarig att du stannat hemma i enlighet med Försvarshögskolans rekommendationer.

Kan jag delta i grupparbete under perioden som jag är hemma?

 • För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Försvarshögskolan till att alla studenter bör erbjudas möjlighet att kunna delta i grupparbetet via Zoom, Skype eller på annat sätt.
 • Kom ihåg att Canvas kan användas för grupparbeten.
 • Eventuella frågor kopplat till FHS digitala verktyg såsom Canvas eller Zoom, skickas till lms@fhs.se.

Kan jag göra min praktik under perioden jag är hemma?

 • Kontakta din praktikplats för att se vad som vad som gäller för den aktuella praktikplatsen och vad de har för förhållningsregler. Som student behöver du anpassa dig till din praktikplats regler.
 • Om du skulle befunnit dig på praktik men är hemma tar du kontakt med kursansvarig för att föra en dialog om möjligheten att utföra vissa uppgifter hemifrån.

Hur blir det mina planerade utlandsstudier/utlandspraktik till hösten?

 • Försvarshögskolan medger studier och praktik utomlands under höstterminen 2020 under förutsättning att detta är förenligt med expertmyndigheternas rekommendationer.

Vad händer om jag vill avbryta mina utbytesstudier eller praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

 • Om du är på Erasmusutbyte eller praktik kommer pengarna till de stipendier som vi på Försvarshögskolan delar ut till våra studenter från Universitets- och högskolerådet. Det är deras regler som styr hur vi får använda dem, läs mer på Universitets och högskolerådet sida.
 • Om du avbryter eller ställer in dina utbytesstudier eller praktik utomlands kan du också kontakta CSN för att diskutera din situation.
 • Om du vill avbryta dina utbytesstudier eller praktik i förtid ska du kontakta examinator och kursansvarig för att ha en dialog om möjligheten att slutföra dina studier i Sverige. Försvarshögskolan kan inte garantera möjligheten att slutföra dina studier under innevarande period vid Försvarshögskolan och du bör därför ha en dialog med kursansvarig om hur det ser ut i just ditt fall.

Vad händer med mitt studielån om jag inte kan ta mina poäng?

Studentexpeditionen

Med anledning av coronapandemin håller studentexpeditionen tillsvidare stängt. Det är dock möjligt att få tentor skannade och mejlade till sig, alternativt skickade per post. Mejla tenta@fhs.se och uppge

 • Ditt namn
 • Namn på kursen
 • Om du önskar få den per post eller per mail.

Frågor?

Kontakta fus@fhs.se

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

If you are studying at the Swedish Defence University, the focus for our work ahead will be: distance education when possible, and campus-based education when needed. – English version of recommendations, updated 2020-18-06

The primary rule is that distance education continues to be the form of education that replaces regular campus-based teaching. However, before the 2020 autumn term, an adapted and limited return to regular forms of teaching is possible. As previously, this will be done by deciding on variations in individual cases, where the teaching need is to be balanced against the requirements for compliance with the Public Health Agency’s recommendations.

The Swedish Defence University will permit study and internships abroad during the autumn 2020 term, provided that they are carried out in accordance with the recommendations of the expert authorities.

Priority activities for an adapted return to campus-based education

The activities and students that will be prioritized in allowing opportunities for education on campus, if required, are:

 • First year students (undergraduate level).
 • Students on programmes in their final academic year, if this is necessary to enable graduation on time.
 • Teaching activities and examinations with practical elements, particularly where there are activities remaining to be completed from the previous term.

Decisions about prioritised education and activities, and a timetable for return to campus-based teaching will be made by heads of department, or by anyone to whom the head of department has delegated decision-making authority. This also applies for decisions about studies and internships abroad, and for meetings and travel.

All Officers’ Programme education at Armed Forces schools will be conducted in accordance with Armed Forces regulations. Internships are to be conducted in accordance with the host organisation’s regulations.

Activities that involve a physical presence must be coordinated within the University. Department heads are responsible for coordination within their own departments. Overall coordination within the University is the responsibility of the University Director.

Other directives

 • The University remains closed to the general public and external guests.
 • As a rule, lectures should be conducted remotely.
 • In-hall written exams/tests should be avoided during the 2020 autumn term.
 • The library (including Karlberg) remains unmanned and closed to the general public.
 • Autumn’s scheduling should be adjusted to avoid too many students being on campus at any one time.
 • Premises must be arranged to facilitate compliance with the Public Health Agency’s requirement for physical distancing.
 • The Introduction Day on 31 August will be conducted remotely.

International programmes and courses for incoming exchange students

The planning for international master’s programmes is to be the same as that for all other courses, but the University must ensure that all students who have been accepted on an international master's programme are given the opportunity to follow teaching. Students on a master's programme with English as the language of instruction, who are unable to participate in campus-based teaching from the start of the autumn term – because of restrictions related to the coronavirus pandemic – should be able to participate in distance education until they are able to be present on campus. This means that these courses may need to be prepared to be delivered in different and parallel forms for national and international students.

Courses for incoming exchange students should also be planned so that they can be followed remotely. This is to enable students who cannot participate in campus placement education – due to coronavirus pandemic related travel restrictions – also have the opportunity to participate in teaching. This means that these courses may also need to be prepared to be delivered in different and parallel forms for national and international students.

Future standpoint

Because conditions and restrictions may change rapidly, new directives may be added later. Our standpoint will be reviewed by 1 September at the latest, and a subsequent review is planned for 1 November at the latest, focussing on the 2021 spring term.

What will happen to courses and examinations?

 • In order for students to be able to continue their courses, there may be a requirement to change course arrangements. Course examiner in consultation with course coordinators and directors of studies will make decisions about changes and are responsible for notifying their course students.
 • If the syllabus stipulates that examinations should be conducted as written examinations in an examination hall/room, the course coordinator will try to find alternative forms that will work using distance solutions. Course coordinators are to monitor the requirement, and plan for additional re-examinations if necessary.
 • For examinations in the form of “active attendance/participation”, e.g. compulsory lectures, seminars and laboratory sessions, we will try to offer other options, depending on the syllabus, e.g. supplementary written tasks, recorded presentations, seminars via Zoom etc. Course coordinators will inform students regarding decisions about any exemptions.
 • If you miss an examination because you stayed at home, following the University’s recommendations, this will not affect the number of examination opportunities you are entitled to and, if necessary, you will be offered extra re-examination opportunities. In order to have the possibility of an extra examination, you must inform your course coordinator and fus@fhs.se that you are staying at home, in accordance with the University recommendations.

Can I participate in group work while I am at home?

 • In order to participate in group work, the Swedish Defence University will offer all students the opportunity to use digital tools such as Zoom, Skype or other. If any problems arise, contact your course coordinator to discuss how to proceed.
 • Remember that Canvas can be used for group work.
 • Any questions related to the University’s digital tools, such as Canvas or Zoom, should be sent to lms@fhs.se.

Can I do my internship while I am at home?

 • Contact your internship’s host location to find out what applies for your internship, and any directives they may have. As a student, you need to adapt to the rules of your internship’s host organisation.
 • If you should have been on an internship, but are at home, contact your course coordinator to discuss opportunities to do certain tasks from home.

How will my planned studies abroad/internship be affected this autumn?

 • The Swedish Defence University will permit study and internships abroad during the autumn 2020 term, provided that they are carried out in accordance with the recommendations of the expert authorities.

What happens if I want to cancel my exchange studies or internship in advance, must I repay my scholarship?

 • If you are on an Erasmus exchange or internship, the funds come from scholarships that the Swedish Defence University awards to students on behalf of the Swedish Council for Higher Education. Their rules govern how we can use the funds, read more on their website.
 • If you discontinue or cancel your exchange studies or internship abroad, you can also contact the Swedish Board of Student Finance (CSN) to discuss your situation.
 • If you are considering discontinuing your studies or internship, you should consult your course coordinator to discuss the possibility of continuing your studies in Sweden. The Swedish Defence University cannot guarantee the possibility of completing your studies during the current period at the University. Therefore, you should consult with your course coordinator to discuss possibilities in your particular case.

What happens to my student loan if I am unable to get my ECTS/academic points?

Student Helpdesk at SEDU

Due to the coronavirus, the Student Helpdesk at Drottning Kristinasväg 37 will be closed until further notice. If students need to obtain an examination, at the moment exams can be scanned and emailed or posted out. Send an email to tenta@fhs.se with the following information:

 • Your name
 • Course name
 • Whether you wish to receive it by post or by email.

Contact address for questions

For people studying at the Swedish Defence University: fus@fhs.se

Share: