Folkrätt

Folkrätt

Folkmord, biologisk krigföring, tortyr. Var går gränsen för en stats suveränitet och vid vilka situationer måste omvärlden agera? Folkrätten reglerar när och hur stater och världssamfund kan ingripa då exempelvis mänskliga rättigheter kränks och krigets lagar inte längre följs.

Inom ämnet folkrätt studerar man staters och andra folkrättsliga aktörers rättigheter och skyldigheter. Man undersöker också hur de tolkar exempelvis FN-stadgans rätt, krigets lagar och mänskliga rättigheter.

Vad är folkrätt?

Folkrätten består av konventioner och avtal som styr hur stater ska bete sig i förhållande till varandra, andra internationella organ och till individer. Här återfinns till exempel Genèvekonventionen, Haagkonventionen och den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

När används kunskaper i folkrätt?

Folkrätten tillämpas i internationella relationer och används inom både internationell politik och internationell handel. Kunskaper i folkrätt behövs inom diplomati, vid utrikes- och försvarspolitik och inom internationella organisationer och domstolar.

Folkrätt ur kris- och konfliktperspektiv

Vid Försvarshögskolan studeras folkrätt ur ett kris- och konfliktperspektiv. Det innebär fokus på hur mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt reglerar våldsanvändning i fred, vid neutralitet, under väpnad konflikt och i krig.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler