Sök

Försvar, krishantering och säkerhet

Försvarshögskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet, där två forskarutbildningsämnen är inrättade. Dessa är krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.

Inom området försvar, krishantering och säkerhet där Försvarshögskolans forskarutbildning bedrivs, studeras villkor och faktorer som påverkar möjligheterna att förebygga och hantera kriser, konflikter och krig samt att etablera säkerhet. Området omfattar även samhälleliga och etiska aspekter på försvar, krishantering och säkerhet, liksom kritiska perspektiv på etablerade kunskapsanspråk och praxis.

Forskningsområdet utgör en vetenskaplig helhet, där delarna stödjer helheten och varandra. Det spänner över en rad närbesläktade teman; från militär taktik, operationer och teknikanvändning till militär strategi, som i sin tur har nära samband med utrikes och säkerhetspolitiken. Det omfattar såväl den militära dimensionen som samhällelig krishantering, folkrättsliga dimensioner och civil-militär samverkan.

Ämnen:

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigs natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser. Krigsvetenskapen studerar också bland annat drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som berör kvinnor, fred och säkerhet.

Ämnesföreträdare: professor Peter Thunholm
Studierektor: docent Mikael Weissmann

Allmän studieplan i krigsvetenskapPDF

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet är det vetenskapliga studiet av politik med fokus på säkerhet, strategi, krishantering och internationell samverkan. Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning inom och utanför statsvetenskapen. Inom ämnet studeras bland annat politiken kring hur säkerhet skapas eller undermineras, samt hur kriser förebyggs och hanteras i en svensk, europeisk och internationell kontext. Exempelvis analyseras hot, konflikter, beslutsprocesser, identiteter och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, såväl nationellt som internationellt.

Ämnesföreträdare: professor Magnus Ekengren och professor Charlotte Wagnsson
Studierektor: universitetslektor Simon Hollis

Allmän studieplan i statsvetenskapPDF

Försvarshögskolans ambition är att fler ämnen med tiden ska inrättas som forskarutbildningsämnen inom området.

För generella frågor om forskarutbildning kontakta: fus@fhs.se

Doktorandprogram

Försvarshögskolans doktorandprogram inrättades 2008 bland annat för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen. Sedan starten har ett drygt trettiotal doktorander deltagit i programmet. Utöver högskolans egna forskarutbildningsämnen finns doktorander inom ytterligare tre ämnen: Ledarskap, Försvarssystem och Ledningsvetenskap. Doktoranderna är då verksamma vid Försvarshögskolan men antagna via avtal vid annat lärosäte, som till exempel Högskolan i Skövde, Jönköping University, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds universitet, Stockholms universitet och Försvarshögskolan i Helsingfors, Finland.

Ledarskap vid Försvarshögskolan fokuserar på ledarskap under påfrestande förhållanden – civilt, militärt, och civil-militärt. Området belyses utifrån till exempel pedagogiska, psykologiska och sociologiska/statsvetenskapliga perspektiv. Inriktningen är unik i svenskt högskoleväsen och syftar till att identifiera relevanta psykologiska, sociala, strukturella och beteendemässiga faktorer och mekanismer av betydelse för ledarskap i komplexa och krävande situationer. Ämnet ledarskap bedriver forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten.

Ämnesföreträdare: docent Erik Hedlund

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten inom forskarutbildningen såväl som inom ämnet i stort är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets försvar och säkerhet. Utgångspunkten är att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra.

Ämnet försvarssystem bedriver forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten. Våra doktorander är hämtade ur både samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap.

Ämnesföreträdare: docent Hans Liwång

Ledningsvetenskap fokuserar på ledningsmetoder och ledningssystem för Försvarsmakten, med inriktning mot insatsledning. Processer som studeras är till exempel datainsamling, sensemaking, planering och kommunikation, huvudsakligen ur ett icke-tekniskt perspektiv. Eventuella doktorandprojekt kommer att inriktas mot de ledningsbehov som vi ser i framtida insatsmiljöer, som till exempel ledning i multinationell kontext, civil-militär samverkan eller ledning för expeditionära insatser. Ämnet ledningsvetenskap bedriver forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten

Ämnesföreträdare: universitetslektor Ulrik Spak.

        

Dela: