Sök

Sök
studenter och bokhyllor

Försvar, krishantering och säkerhet

Försvarshögskolan har examenstillstånd på forskarnivå inom området försvar, krishantering och säkerhet, där två forskarutbildningsämnen är inrättade. Dessa är krigsvetenskap och statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet.

Inom området försvar, krishantering och säkerhet där Försvarshögskolans forskarutbildning bedrivs, studeras villkor och faktorer som påverkar möjligheterna att förebygga och hantera kriser, konflikter och krig samt att etablera säkerhet. Området omfattar även samhälleliga och etiska aspekter på försvar, krishantering och säkerhet, liksom kritiska perspektiv på etablerade kunskapsanspråk och praxis.

Forskningsområdet utgör en vetenskaplig helhet, där delarna stödjer helheten och varandra. Det spänner över en rad närbesläktade teman; från militär taktik, operationer och teknikanvändning till militär strategi, som i sin tur har nära samband med utrikes och säkerhetspolitiken. Det omfattar såväl den militära dimensionen som samhällelig krishantering, folkrättsliga dimensioner och civil-militär samverkan.

Ämnen:

Krigsvetenskapens centrala studieobjekt är krig, krigföring och militär maktutövning. Typiska krigsvetenskapliga forskningsfrågor rör krigs natur, militära medels användbarhet, militära organisationers modus operandi samt hur militära förmågor skapas, leds, organiseras och verkar i olika typer av insatser. Krigsvetenskapen studerar också bland annat drivkrafter i militära organisationer, officersyrkets villkor, civil-militära relationer, totalförsvar, hur man förklarar seger och nederlag i slag, fälttåg och krig samt problematik som berör kvinnor, fred och säkerhet.

Ämnesföreträdare: professor Annick Wibben
Studierektor: docent Mikael Weissmann

Allmän studieplan i krigsvetenskap Pdf, 154.8 kB.

Statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet är det vetenskapliga studiet av politik med fokus på säkerhet, strategi, krishantering och internationell samverkan. Ämnet är brett och förankrat i internationella relationer, förvaltningspolitik, komparativ politik och politisk teori, men hämtar även inspiration från annan forskning inom och utanför statsvetenskapen. Inom ämnet studeras bland annat politiken kring hur säkerhet skapas eller undermineras, samt hur kriser förebyggs och hanteras i en svensk, europeisk och internationell kontext. Exempelvis analyseras hot, konflikter, beslutsprocesser, identiteter och etiska dilemman som rör stat, samhälle och individ, såväl nationellt som internationellt.

Ämnesföreträdare: professor Linus Hagström
Studierektor: universitetslektor Simon Hollis

Allmän studieplan i statsvetenskap Pdf, 191.7 kB.

Försvarshögskolans ambition är att fler ämnen med tiden ska inrättas som forskarutbildningsämnen inom området.

För generella frågor om forskarutbildning kontakta: fus@fhs.se

Doktorandprogram

Försvarshögskolans doktorandprogram inrättades 2008 bland annat för att driva på den akademiska kunskapsutvecklingen och stärka forskningsanknytningen i officersutbildningen. Sedan starten har ett drygt trettiotal doktorander deltagit i programmet. Utöver högskolans egna forskarutbildningsämnen finns doktorander inom ytterligare två ämnen: ledarskap och ledning och försvarssystem. Doktoranderna är då verksamma vid Försvarshögskolan men antagna via avtal vid annat lärosäte, som till exempel Högskolan i Skövde, Jönköping University, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Lunds universitet, Stockholms universitet och Försvarshögskolan i Helsingfors, Finland.

Ledarskap och ledning är ett tvärvetenskapligt ämne som hämtar och utvecklar kunskap från beteendevetenskap, samhällsvetenskap och designvetenskap. Här studeras frågorna utifrån flera akademiska perspektiv så som pedagogik, psykologi, sociologi och statsvetenskap.

Ledning är den funktion hos ett insatssystem som bidrar med inriktning och samordning i syfte att uppnå uppställda mål, medan ledarskap beskriver hur en ledare i samspel med en grupp av människor påverkar dessa att uppnå de uppställda målen. Forskningen spänner från individ över grupp och organisation till samhälle, där villkoren för att leda på olika hierarkiska nivåer före, under och efter insatser studeras, liksom funktioner och tekniska stöd för att leda samt hur de samverkar i system. Dessutom omfattar forskningen ledarutveckling, personalförsörjning, rekrytering- och urvalsfrågor, test- och metodutveckling, stress, risk- och krishantering, organisering samt totalförsvar.

Ämnet ledarskap och ledning bedriver forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten.

Ämnesföreträdare: professor Erik Berntson

Försvarssystem är ett ämne i skärningen mellan samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap. Studieobjekten inom forskarutbildningen såväl som inom ämnet i stort är system bestående av samverkande tekniska och sociala komponenter som bidrar till eller påverkar samhällets försvar och säkerhet. Utgångspunkten är att tekniska och sociala komponenter inte kan studeras isolerat från varandra.

Ämnet försvarssystem bedriver forskarutbildning i samverkan med andra lärosäten. Våra doktorander är hämtade ur både samhällsvetenskap och ingenjörsvetenskap.

Ämnesföreträdare: docent Hans Liwång

        

Dela: