Sök

Ledarskap och aktörsgemensam samverkan

Den nya hotbilden mot Sverige tillsammans med omvärldsutvecklingen i stort har inneburit att Sverige har ställt om från ett insatsförsvar till ett nationellt försvar.

Det nationella försvaret inkluderar återuppbyggandet av totalförsvaret som består av både av militärt- och civilt försvar där det civila försvaret utgår från den fredstida krisberedskapen medan det militära försvaret planerar för militära hot. Omställningen till insatsförsvar och uppbyggandet av det nya totalförsvaret innebär en markant ökning av civil-militär aktörssamverkan. Den ökade aktörssamverkan innebär också ökade kunskaps- och förmågebehov gällande bland annat förmåga att kunna planera, genomföra och utvärdera insatser med olika aktörer inom ramen för totalförsvaret. Den aktörgemensamma planeringen omfattar myndigheter och organisationer på alla nivåer från nationell och regional nivå och ner till konkret insatsplanering på lokal nivå. Mot bakgrund av ovanstående syftar föreliggande FoT-projekt att studera faktorer kopplade mot ledarskap och aktörsgemensam civil-militär samverkan som kan bidra till att öka effekten av sådan aktörgemensam planering, genomförande och utvärdering.

Frågeställningar

Hur påverkas aktörgemensam planering, genomförande och utvärdering av:

  • Den eller de planeringsmodeller som används
  • De organisationsstrukturer och ledningsnivåer som finns
  • Olika organisations-, lednings- och ledarskapskulturer
  • Olika organisationer mål och professionsetik
  • Professionsetiskt grundade överväganden vid beslutsfattande vid civil-militär samverkan
  • Tekniska ”filter” som förstärker eller hindrar förmågan att utöva effektivt ledarskap

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2019-2021

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22