Sök

Militära professionen: Internationella insatser och separationer

Syftet med forskningsprojektet är att kartlägga varför utlandstjänst leder till en ökad sannolikhet för skilsmässa eller avslutad parrelation.

Svensk veteranforskning visar att en majoritet av svenska officerare och soldater som tjänstgjort internationellt mår förhållandevis bra, både psykiskt och fysiskt. Däremot är skilsmässofrekvensen nästintill fördubblad bland militär personal efter utlandstjänst vid jämförelse med allmänheten i stort. Likaså tycks militära utlandsveteraner vara mindre benägna att gifta sig efter att ha tjänstgjort internationellt. Det är dock oklart hur dessa samband ser ut, huruvida utlandstjänst orsakar skilsmässor.

Under 2019 genomfördes en intervjustudie för fördjupad kvalitativ förståelse av sambandet mellan utlandstjänst och ökad sannolikhet för skilsmässa/att avsluta en parrelation. Under 2020 utforskades sambanden mellan de förklaringsfaktorer som erhölls i intervjustudien med benägenhet att skilja sig/avsluta parrelation samt sambandet mellan utlandstjänst och minskad benägenhet att ingå äktenskap/parrelation efter utlandstjänst.

Utforma stödmetoder utifrån resultaten

Under 2021 avser projektet utforma stödmetoder, grundade i den kunskap som erhållits om skilsmässo- och möjligen parrelationsproblematik som kan relateras militär utlandstjänstgöring, för enskilda veteraner och deras närstående, samt utforska hur dessa stödmetoder kan optimeras i den enskildes organisatoriska och privata vardag. Det senare innebär i viss mån en fokusförskjutning från stödmetoder i sig till de vardagliga kontexter de förväntas fungera i.

Forskningen genomförs inom ramen för Försvarsmaktens program Forskning och teknikutveckling.

Läs mer om forskningsprojektet.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Samarbetspartners

Försvarsmakten

Finansiering

Försvarsmakten

Pågår

2019-2021

Dela:
Publicerad 2020-12-17 Uppdaterad 2021-09-22