Delegationen för militärhistorisk forskning

DMF är ett nationellt forskningsråd som har till uppgift att främja och stödja militärhistorisk forskning.

Delegationen inrättades efter ett riksdagsbeslut den 9 mars 1962. Huvuduppgifterna är att:

 • Dela ut bidrag till forskning och därmed sammanhängande verksamhet.
 • Allsidigt och öppet granska den forskning som det har begärts bidrag för hos delegationen och utvärdera den forskning som delegationen har delat ut bidrag till.
 • Främja publicering av vetenskapliga resultat.

Ledamöter i Delegationen för militärhistorisk forskning:

 • Romulo Enmark, ordf, fil dr, rektor, Försvarshögskolan
 • Fredrik Eriksson, sekr, docent i militärhistoria, chef Militärhistoriska sektionen Försvarshögskolan
 • Björn Asker, fil dr, docent, avdelningschef, Riksarkivet
 • Anna Maria Forssberg, fil dr, 1:e intendent, Armémuseum
 • Maria Gussarsson, fil dr, arkivarie, Krigsarkivet
 • Ola Hedin, ämnesråd, Försvarsdepartementet
 • Martin Hårdstedt, fil dr, professor, Umeå universitet
 • Marie Cronqvist, docent i historia Lunds universitet
 • Christer Kuvaja, docent i historia, Svenska litteratursällskapet i Finland
 • Gunnar Åselius, fil dr, professor, Försvarshögskolan