Sök

Ledarskap

Att leda vid samhällsinsatser i samband med kris, krig, väpnad konflikt eller extraordinära händelser ställer höga krav på ett fungerande ledarskap.

Ramverket för Försvarshögskolans ledarskapsforskning är ledarskap under påfrestande förhållanden. Ledarrollen studeras utifrån flera akademiska perspektiv: pedagogik, psykologi, sociologi och statsvetenskap.

Forskningen spänner från individ över grupp och organisation till samhälle, där ledarskapets villkor på olika hierarkiska nivåer före, under och efter insatser studeras. Förutom ledarskap under påfrestande förhållanden omfattar forskningen ledarutveckling, personalförsörjning inom officersyrket, rekrytering- och urvalsfrågor, test- och metodutveckling, stress, risk- och krishantering, organisering samt totalförsvar.

Forskningen bedrivs nära uppdragsgivarna för att leverera användbar kunskap till chefer och medarbetare i säkerhetssektorn. Varje kunskapsområde har omfattande nationella och internationella nätverk av forskare och praktiker.

Forskningen leds från ledarskapsavdelningen och har bland annat fokuserat på områden som:

  • kulturella möten vid internationella insatser
  • svenska militärers självbild
  • motivation att åka på internationell insats
  • motivation att göra värnplikt och att fortsätta inom försvaret
  • uppfattning om militär utbildning och militärt ledarskap
  • ledarskap och lärande i militära staber och civil-militära relationer
  • ledarskap vid riskfyllda insatser och vid civila kriser
  • människors reaktioner och behov vid svåra händelser och kriser
  • tillit och destruktivt ledarskap.

Kommande forskningsprojekt kommer att inriktas mot det nya totalförsvaret och faktorer rörande ledarskap och aktörsgemensam civil-militär samverkan.


Medarbetare

Professorer

Lektorer och biträdande lektorer

Adjunkter

Doktorander

Dela: