Sök

Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskapen (eng. "command and control science") är inriktad mot att förstå vad ledning av insatser innebär och vad som krävs av ett ledningssystem för att insatsen ska uppnå önskad effekt. Exempel på insatsledning är ledning av väpnad strid i militära sammanhang samt ledning av räddningsinsatser vid olyckor och katastrofer.

Ledning är den funktion hos ett insatssystem som bidrar med inriktning och samordning av insatsen i syfte att uppnå uppställda mål. Målen kan kräva en serie av verksamheter, som vid ledning på operativ nivå, eller en enskild verksamhet, som i ledning på taktisk nivå. För att uppnå inriktning och samordning krävs ett ledningssystem som består av bland annat personal, organisation, metoder, mandat och tekniska stödsystem, vilka sammantaget bildar ett socio-tekniskt system.

I ämnet ledningsvetenskap studerar vi hur detta ledningssystem, eller delar av det, bör utformas på en principiell nivå för att uppnå önskad effekt. Ledningsvetenskapen tillhör därmed designvetenskaperna. Exempel på frågeställningar rör lägesbildens innehåll och utformning, representation av osäkerheter, metoder för feedbackstyrning i ledningsprocessen, samt hur relationen mellan formella och informella processer påverkar ledningen.

Uppdragsforskning

Inom ledningsvetenskap bedrivs projekt i första hand på uppdrag av Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Aktuella forskningsprojekt handlar om:

  • Ledning och samverkan i kris och krig
  • Ledarskap och ledning
  • Situationsanpassad ledning och samverkan

Medarbetare

Professorer

Lektorer

Adjunkter

Doktorander

Dela: