Sök

Innehållsförteckningar

Här finns en sammanställning över innehållet i Militärhistorisk tidskrift från årgån 1/1979 till årgång 32/2013

Årg 32/2013

Paweł Jaworski, The Swedish Army as Seen by the Military Circles of Poland 1918–1939

Rolf Hugoson, Swedish Discipline Reinvented – Learning from Infantry Officers´ Combat Training at the End of the Conscription Era

Lars Elenius, Cultural Consequences of the Conscript Army for the National Minority in the Torne Valley

Harry R:son Svensson, "Det är märkvärdigt hur 10 á 12 personer, hvilka en gång varit

tillsammans kunna spridas ut öfver jordytan" – Svenska örlogsofficerare i utrikes tjänst under 1800-talet

Gunnar Åselius, Den militära professionen i Sverige under 500 år – en snabbskiss

Lars Ericson Wolke, Svensk militär i utlandstjänst, 1648–1762 – ett försök till syntes

Esbjörn Larsson, Barn från Mars – Skolungdomens vapenövningar

Beate Feldmann-Eellend, Bombsäkert – Civilt bruk av bunkrar och skyddsrum

 

Årg 31/2011-2012

Björn Asker, Magnus Stenbock – myten, bilderna och mannen

Hampus Östh Gustafsson, Krigets historiografiska funktion – framställningar av krig i svensk historieskrivning 1747–1857

Piotr Wawrzeniuk, Historia som värdegemenskap – finsk, estnisk och svensk historia i polska ögon under mellankrigstiden

Anders Ahlbäck, Rapport från det militära samarbetets vardag – finska militärattachéers syn på Sverige och svensk-finsk militär samverkan, 1924–1939

Christopher Arunasalam, Med staten som husvärd – en undersökning av officerarnas inkvartering inom indelningsverket 1776–1807

Jussi Jääskeläinen, Lokalsamhället som resurs och som objekt för skador under Napoleonkrigen – följderna av den ryska arméns logistiska lösningar i Vasa län under finska kriget 1808–1809

Börje Ekenvall, Disciplinering av indelta och värvade kavallerister under 1800- och 1900-talen – ett civilisationsfenomen?

 

Årg 30/2009-2010

Lars Ericson Wolke & Niels Bo Poulsen, Slaget vid Helsingborg – En Konferens

Michael Bergnsbo, Den store Nordiske Krig og det danske imperium

Magnus Perlestam, Magnus Stenbocks reglemente – En granskning

Lars Ericson Wolke, Mellan Poltava och Tönningen – Svenska operativa förutsättningar och resursmobiliseringen 1709–1713

Björn Gäfvert, Helsingborg 1710 – De samtida kartorna över operationsområdet

Kjeld Hald Galster, Forberedelse til krig – Dansk langtidsplanlægning med henblik på revanche mod Sverige

Per Iko, Slaget vid Helsingborg den 28 februari 1710. Bilden av slaget: när – var – hur?

Bo Knarrström, Examples from the dirt archive – Records of battlefield archaeology in Scania, Southern Sweden

Hanne Sanders, Helsingborg, lokalsamhället och de dansk-svenska krigen. Skånelandskapen i krig och fred 141

Jakob Seerup, Fra Kongelig Gunst til Professionel Merit – Søofficerersavancementer i 1700-tallet

Kent Zetterberg, Slaget vid Helsingborg 1710 och Sveriges gradvisa övergång från stormakt till medelstor makt i Europa

Lars Bangert Struwe, Nu eller aldrig – Dansk strategisk tankegang i 1700-tallet 181

Lars Ericson Wolke, Varför blev man Finlandsfrivillig 1939–1944? – En enkät ett halvt sekel senare 205

Fredrik Eriksson, "Krigsman skall frukta Gud och vara Konungen huld och trogen" – Historiebruk i svenska soldatinstruktioner under mellankrigstiden 213

Angela Moran, 'No country could remain neutral in the cold war' – Neutrality in Europe during the Cold War

Fredrik Thisner, Bortom det stora nordiska kriget: – Officerskarriärens ekonomiska anatomi i Sverige och Danmark-Norge, ca 1720–1800 253

Piotr Wawrzeniuk, Fiende, allierad eller frände? Polska militära analyser av Finland under mellankrigstiden

Marco Wyss, A War-Profiteer or a Strategic Lightweight? Switzerland in American Aircraft Supply Priorities in the Emerging Cold War

Hampus Östh Gustafsson, Friktionernas krig – Albrecht von Lantingshausen och landsättningen vid Lokalaks

 

Årg 29/2008

Magnus Mörner, Can the "little war" in Finland in 1808 be fruitfully compared with the Spanish guerrilla?

Fredrik Thisner, Det senfeodala resurssystemet och den agrara revolutionen – några uppslag inför en studie av indelningsverket 1721–1833

Roland Persson, Det militära indelningsverket – anpassning och problem under det stora nordiska kriget med särskild inriktning på det ständiga knektehållet

Kent Zetterberg, Riksdagen, MO och försvarets demokratisering 1914-1945 – En studie i reformsträvanden och Militieombudsmannens (MO) verksamhet

Ashok Nath, 1857 – War of Independence, Mutiny or what? Problems of interpretation

 

Årg 28/2007

Hervé Coutau-Bégarie, Om svensk militärvetenskaplig forskning

Ashok Nath, Martial Race Theory in the South Asian Context

Esbjörn Larsson, Karriärist eller hetsporre? En studie av svenska officerare i utrikes krigstjänst under 1800-talets andra hälft

Kaj Björk, Jung och Vougt

Lars Ericson Wolke, Svenska militärhistoriska kommissionen under år 2007

 

Årg 27/2006

Magnus von Porat, "A worthy Cavalier". Det höviska idealet hos Robert Monro

Tommy Åkesson, Slaget vid Somme 1916. Ställningskrigets problem och den moderna brittiska diskussionen

Fia Sundevall, Det självklara undantaget? Militäryrkena och frågan om kvinnors behörighet till statstjänst (ca 1919-25)

David Pounder, An Act of Piracy in the Faeroe Islands. The story of the events of 20th June 1940

Lars Wolke Ericson, Svenska militärhistoriska kommissionen under år 2006

 

Årg 26/2005

Hallenberg, Mats. Bönder i vapen. Mobilisering, makt och motstånd i 1500-talets Sverige. s 13-38

Söderlind, Ulrica. Kosthållning och sjukvård under rysk-svenska kriget 1788-1790. s 39-64

Jarmar, Håkan. Torsten Rapp som ÖB. En studie av maktens fördelning inom det militära försvaret under 1960-talet. s 65-106

McAllister Linn, Brian. "What is Expeditionary War? s 107-116

Ericson, Lars Wolke. Clio och Mars i världen. Det internationella militärhistorikersamarbetet. s 117-122

Recensioner s 123-269

 

Årg 25/2004

Boox, Mikael. Svenska frivilliga till Danmark. Krigen 1848-1850 och 1864. s 13-68

Wedin, Lars. Från fästningsflotta till högsjömarin. Den svenska flottans omvandling 1895-1910. s 69-110

Berggren, Jan-Gunnar. Pansartåg, järnvägsartilleri och järnvägsluftvärn. s 111-160

Mörner, Magnus. Vår östersjökust nedbränd 1719-1721. Terror avpassad för att framtvinga fred. s 161-219

Recensioner

 

Årg 24/2003

Wedin, Lars Varför militärhistoria? En programförklaring s 13–20

Åkesson, Tommy Stockholm bombas! Sovjetunionen och den svenska beredskapen i feb-ruari 1944 s 21–91

Ericson, Lars Avsky och beundran. Franskt inflytande på svenskt militärt tänkande 1789–1815 s 93–112

Myrberg, Maria Strategiska giftermål. Adliga officerares äktenskap 1780–1820 s 113–156

Perlestam, Magnus "Jag lovar och svär". Ett plikttroget beteende i de förnyade sjöartiklarna år 1685 s 157–220

Recensioner s 221–392

Innehållsförteckning Aktuellt och historiskt 1953–1978 s 393–400

Innehållsförteckning Militärhistorisk Tidskrift 1979–2002 s 401–410

 

Årg 23/2002

Mörner, Magnus Marskalk Bernadotte i Danmark. En spansk-fransk armé hotar Skåne 1808 s 13–60

Hemström, Mats Arméernas värsta fiende. Sjukdomsproblematiken under 1808–1809 års krig s 61–115

Mårtensson, Leif Utan gott krut inget försvar. Tekniskt avancerad kvalitetskontroll av svartkrut s 117–143

Hallenberg, Mats Militär eller civil? Kungatjänare och våldsverkare före professionaliseringen s 145–172

Ulväng, Göran Indelningsverkets militära boställen. Vad vet vi egentligen? s 173–212

Artéus, Gunnar Military History. A historiography s 213–224

Recensioner s 225–318

 

Årg 22/2001

Böhme, Klaus-R Socialistiska amiraler. Iakttagelser rörande amiralsutnämningarna i Östtyskland s 9–46

Lord, Peter Blitzkrieg – ett utvecklat koncept eller slumpens skördar? s 47–72

Peterson, Magnus, och Ulfving, Lars Wennerströmaffären – ett nationellt trauma s 73–90

Hjort, Magnus Statlig styrning eller fri föreningsverksamhet? Försvarsupplysning i Sverige under andra världskriget s 91–147

Dietrichson, Johan Män i armén. En studie av befälskårerna i Linköping 1960–1970 s 149–203

Recensioner s 205–253

 

Årg 21/2000

Olofsson, Jan-Olof Utskrivningar och andra pålagor – en studie i stormaktstidens bördor s 1–56

Nilsson, Sam Gärna förvarning men först en rejäl brunnskur … Från Sarajevo till krigsutbrott – en studie i förvarning sommaren 1914 s 57–135

Erixon, Christer Flygvapnets doktrin och krigsplanläggning 1945–1960 s 136–182

Henrikson, Claes The Only War They Had s 183–255

 

Årg 20/1999

Nordin, Jan Den svensk-danska alliansfrågan 1863. Svensk säkerhetspolitik i samband med den dansk-tyska krisen s 7–65

Svensson, Rune Sveriges hemliga vapen? C-byråns verksamhet under andra världskriget – en analys av mål, medel, organisation och verksamhet i stort s 66–130

Wangenfors, Jan Wennerströmaffären s 131–180

Ericson, Lars Solidaritet eller försvar? Den svenska militären och de fredsbevarande operationerna 1956–1996 s 181–20

 

Årg 19/1998

Julihn, Magnus Svenska frivilliga till det vita Finlands hjälp. Stabsofficerare och Svenska brigaden s 7–73

Holmberg, Cay Ubåtsteknik från Tyskland s 74–105

Theiler, Gabriella "Snygg gosse!" En ÖB:s syn på en försvarsminister s 106–135

Sjövall, Henrik Atomvapnet och lantkrigföringen i Sverige 1945–1949 s 136–159

 

Årg 18/1997

Holley, Irving B What is doctrine? Why do we need it? s 7–17

Wallroth, Bengt Minister i Berlin. Einar af Wirséns rapportering från Hitlertyskland åren 1933–1936 s 18–92

Iko, Per För ordning och säkerhet. Om uppsättandet av en svensk fältpolis under beredskapstiden s 93–151

Zettermark, Hans Farande i Västerled. Svenska militärers studieresor till utlandet 1945–1949 s 152–199

 

Årg 17/1996

Kryhl, Tomas Kvinnan tar befälet. Vägen till kvinnliga officerare i svenskt försvar s 7–57

Carlsson, Bengt-Olov Arméofficeren bör veta mer om samhället. Officersutbildningen förändras under intryck av beredskapsåren s 58–104

Holmberg, Cay Kustartilleriets ställning efter andra världskriget s 105–116

Kvist, Roger Ernst von Vegesack i det amerikanska inbördeskriget s 117–138

 

Årg 16/1995

Hårdstedt, Martin Durchmarscher och kronoskjuts. Lokalbefolkningen och de militära transportproblemen under kriget 1808–09 s 7–40

Sandahl, Christian Att vidga sin blick. Svenska arméofficerares studieresor till Europa 1900–1914 s 41–89

Norberg, Erik The Baltic Sea in Swedish Politics 1920 s 90–104

Wallerfelt, Bengt Kavalleriet och stridsvagnsvapnet. Varför blev det svenska kavalleriet ej pansartrupper 1942? s 105–165

Ericson, Lars Menige 58 Karlsson år 1945 – beredskapstrött eller välmotiverad? Frågan om de värnpliktigas försvarsvilja inför och efter krigsslutet i maj 1945 s 166–181

Weinberg, Gerhard L The Effects and Impact of World War II s 182–193

 

Årg 15/1994

Westerbeek Dahl, Bjørn Carl Heinrich von der Osten og Pufendorfværkets plancher af Slaget ved Nyborg 1659 s 7–23

Artéus, Gunnar Clausewitz och forskningen om Karl XII:s fälttåg s 24–34

Åselius, Gunnar Clausewitzreceptionen i Sverige intill första världskriget s 35–53

Pylkkänen, Ali Petsamo – den finska "kolonisationsgarnisonen" s 54–81

Falkehed, Erik The U.S. Military Attaché's Reporting from the Baltic States, 1939–40 s 82–123

Drivenes, Knut-Olav Den norska truppförbandsutbildningen i Sverige 1943–1945 s 124–186

Nerpin, Henrik Militärteknologiskt samarbete och köp från utlandet s 187–244

 

Årg 14/1992–1993 [1993]

Rydström, Jens Tidens krav. Om militär professionalism i Sverige och Ryssland 1884–1914 s 7–103

Wollin, Gustaf Adolf Svensk-fransk samverkan under sekler s 105–139

Kempainen, Roger Luftvärnet i fredsorganisationen s 141–183

Wretman, Peter Luftvärnsrobot 68 s 185–227

Rosenblad, Göran Svensk FN-trupp och folkrätten s 229–264

 

Årg 13/1991 [1992]

Bauder, Ingegerd Iran från vapenstilleståndet 1988 till hösten 1991 s 7–68

Böhme, Klaus-Richard A Small Nation Looking for, Finding and Changing Its Air Defense Doctrine: The Case of Sweden 1910–1980 s 69–77

Sundvall, Karl-Göran Helikopterkrigföringen i Vietnam och Sveriges försvar s 78–122

Groehler, Olaf The Soviet Long-Range Airforces in the Great Patriotic War of the USSR (1941–1945) s 123–150

Åselius, Gunnar "The Unskilled Fencer": Swedish Intelligence Assessments of the Soviet Navy 1921–1928 s 151–174

Mårdell, Peter Det självständiga kavalleriet 1901–1925 s 175–218

 

Årg 12/1990 [1991]

Åselius, Gunnar Militärattachéerna i S:t Petersburg. En undersökning av det svenska underrättelseväsendets professionalisering 1885–1917 s 7–44

Leche, Hakon Krigshoten mot Sverige under första världskriget s 45–77

Brännström, Anders Pansar och pansarvärn 1921–1942 s 78–127

Persson, Mats Sjöfart och sjöförsvar under neutralitet. Samarbete och samverkanssvårigheter under andra världskriget s 128–200

Böhme, Klaus-Richard The Problem of Airspace Violations in Modern Swedish History s 201–216

Berge, Anders Urholkad frivillighet. Sveriges repatriering av sovjetryska f d krigsfångar 1944–1945 s 217–233

Bauder, Ingegerd Irak mellan två krig s 234–275

 

Årg 11/1989 [1990]

Hugemark, Bo Förord. Två revolutioner och två krig s 7–9

Lidert, Mieczyslaw Militär och politik i Polen s 10–58

Hugemark, Bo The Swedish System of Universal Conscription. Foreign models and domestic tradition s 59–71

Kjellander, Bo Med taxibil till slaget vid Marne s 72–114

Årman, Frank Sjöfart och sjöförsvar under neutralitet. Samarbete och samverkanssvårigheter under första världskriget s 115–182

Leche, Hakon Den inrikespolitiska krisen och krigsmakten under första världskriget s 183–222

Böhme, Klaus-Richard Kontakter med en tänkbar angripare. Flygvapnet och "Luftwaffe" 1935–1939 s 223–249

Castenwall, Ola Churchills Balkanplaner under andra världskriget s 250–301

Militärlitteratur från MHA s 302–303

 

Årg 10/1988

Bauder, Ingegerd Kriget mellan Irak och Iran s 7–58

Berge, Anders Sjöofficerare i dilemma. Pansarfartygen och den svenska försvarspolitiken 1918–1939 s 59–73

Boström, Tage Reflexioner kring militär terminologi. Om vinklar, streck och stjärnor s 75–101

Kristiansson, Stefan Kashmirkonflikten och fredsbevarande insatser. UNMOGIP (United Nations Military Observer Group in India and Pakistan) s 103–160

Liszewski, Karol The Polish-Soviet War of 1939 s 161–182

Loftsson, Elfar The price of national interests. The US-Icelandic defence negotiations in 1951 s 183–205

Militärlitteratur från MHA s 206–207

 

Årg 9/1987

Clenmmesen, Michael H. Udviklingen i Danmarks forvarsdoktrin fra 1945 til 1969. Rapport til det XX. nordiske historikermøde i Reykjavik 1987 s 7–81

Bojerud, Stellan Introduction of steam in the Royal Swedish Navy. Paper presented at the International Colloquium on Naval History in Athens 25 August 1987 s 83–100

Ericson, Lars Forskning kring det yngre militära indelningsverket igår – idag – imorgon s 101–130

Dalsjö, Robert Tungt vägande kritik? En granskning av kritik mot teorin om nordisk balans s 131–185

Ny militärhistorisk litteratur

 

Årg 8/1986

Dalsjö, Robert Nordisk balans – "en fiktiv illusion"? En studie av argument för och emot s 7–48

Boström, Tage Okänd soldat och kända soldater. Beteenden och attityder i Väinö Linnas krigsroman s 49–114

Zetterberg, Kent Teknik i takt med tiden. En studie i den tekniska officersutbildningen och dess organisation i det svenska försvaret med tonvikt på perioden 1900–1960 s 115–157

Larsson, Ronnie Införande av fältflygarkategorin s 159–199

Ny militärhistorisk litteratur s 200–202

 

Årg 7/1985

Clemmesen, Michael H. Danmarks forsvar fra omkring 1890 til 1918 – en skitse med fynsk perspektiv s 5–38

Bring, Thomas Arbetskompaniernas förhistoria s 39–63

Jokipii, Mauno De tyska planerna på att erövra Hangö i juni 1941 s 65–84

Bauder, Ingegerd Militarismen i Nigeria och Etiopien s 85–129

Böhme, Klaus-Richard Svensk flygindustri: Dröm och uppvaknande s 131–141

Andolf, Göran Den svenska officerskårens ursprung under 1900-talet: fädernas yrken, geografisk härkomst, skolgång s 143–202

Artéus, Gunnar An introduction to three papers on 20th century Scandinavian research in military history s 203

Elfvengren, Eero Översikt över nyare finsk krigshistorisk forskning s 205–217

Holm, Terje Harald Norsk militaerhistorisk forskning i det 20. århundre s 219–232

Artéus, Gunnar Svensk militärhistorisk forskning under 1900-talet s 233–252

 

Årg 6/1984

Meddelande från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan

Lappalainen, Jussi T. Oskar I:s planer 1854–1856 s 5–18

Bojerud, Stellan Krigserfarenheter, försvarsekonomi och marint nytänkande – "Lätt flotta 1945–1963" s 19–73

Andolf, Göran Den svenska officerskårens sociala ursprung under 1900-talet s 75–131

Rohwer, Jürgen Radio Intelligence and its Role in The Battle of the Atlantic s 133–147

 

Årg 5/1983

Rapport från militärhistorisk konferens vid Militärhögskolan i juni 1983

Messerschmidt, Manfred German Staff Officers' Education since the Beginning of the 19th Century. Innovations and Traditions s 9–19

Artéus, Gunnar The Value of Advanced Theoretical Education: Some Observations Concerning the Training and Selection of Military Elites in 20th Century Sweden s 21–31

Bond, Brian Educational Changes at R.M.A. Sandhurst, 1966–1982 s 33–43

Higham, Robin Education and Technology: Some Considerations of the Background of U.S. Commanders in World War II s 45–53

Lappalainen, Jussi T. Responses to the Need for Trained Military Staff in Finland, 1918–1939 s 55–65

Schurman, Donald M. The Navy at the British Royal United Services Institution, 1890–1896 s 67–83

Teitler, Gerke Colonial Defence and the Challenge of Naval Technology: The Case of the Dutch Submarine s 85–100

Berge, Anders The Swedish Navy in the Inter-war Period: Strategic Thinking at the Crossroads s 101–114

Bond, Brian The Mechanization of the British Army in the 1930's: The Impact of Technical innovation on a Conservative Institution s 115–124

Jespersen, Knud J. V. New Technology versus Conscription. Some Reflections on Trends in Danish Army Organization during the First Twentyfive Years of NATO Membership s 125–134

Higham, Robin Technology in American Aviation: Patters in Innovation, Procurement, and Use s 135–144

Böhme, Klaus-Richard The Establishment of a New Service: The Experience of the Swedish Air Force s 145–158

Discussions s 159–185

 

Årg 4/1982

Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan

Bihäfte till Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

Genberg Härner, Birgitta Soldaterna i Dalupproret. Ett bidrag till belysning av den indelte soldatens levnadsförhållanden under 1700-talet s 3–8

Artéus, Gunnar The military leadership of Gustavus III s 9–18

Jespersen, Knud J. V. Recovery from Disaster: The Reconstruction of the Danish Army after the Dano-Prussian War of 1864 s 19–28

Schurman, Don Mahan revisited s 29–43

Törnquist, Leif Kvinnornas Uppbåd 1914–1921 – en samverkansorganisation i frivilligförsvarets tidigare år s 45–74

Cronenberg, Arvid Neutralitetsvakt eller självständighetsförsvar? Till frågan om de säkerhetspolitiska och strategiska föreställningar som knöts till 1925 års härordningsdebatt s 75–95

Teitler, Gerke Some aspects of dutch naval-strategic thinking, 1945–1955 s 97–109

Bauder, Ingegerd Militarismen i Latinamerika s 111–168

 

Årg 3/1981

Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan

Bihäfte till Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

Jespersen, Knud J. V. Det 16. arhundredes "militære revolution" og det danske adelsrytteri. En sammenlignende analyse s 3–17

Göransson, Göran Speglar den indelte knektens förhållanden omvandlingen i 1800-talets svenska samhälle? s 19–37

Stjerna, Leif Utvecklingen av ubåtsvapen och ubåtskrigföring i Tyskland 1935–1939. Öppet, men begränsat ubåtsbyggande s 39–84

Scheiderbauer, Sven Uppbyggnaden av flygvapnets första radarsystem 1944–1953 s 85–120

Lappalainen, Jussi T. Varför led Röda Gardet i Finland nederlag? s 121–131

Artéus, Gunnar/Olsson, Ulf/Strömberg-Back, Kerstin The influence of the armed forces on the transformations of society in Seden, 1600–1945 s 133–144

Riste, Olav Politics in the armed forces: A contemporary problem in historical perspective s 145–155

 

Årg 2/1980

Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan

Bihäfte till Kungliga Krigsvetenskapsakademiens Handlingar och Tidskrift

Tersmeden, Lars Carl X Gustafs strategi i kriget mot Polen 1655 s 3–61

Böhme, Klaus-Richard AB Aerotransport, Junkers och flygvapnet s 63–95

Holmén, Hans Teknisk triumf – strategiskt misslyckande. Historiska och skönlitterära framställningar om jakten på slagskeppet Bismarck den 18–27 maj 1941 s 97–130

Jessup, John E. Genesis of Involvement: The Vietnam Model s 131–142

 

Årg 1/1979

Meddelanden från militärhistoriska avdelningen vid Kungl. Militärhögskolan

Elgeskog, Valter Avflyttningen från soldattorpen i Sunnerbo på 1800-talet – Kring en pilotundersökning s 5–19

Magnusson, Thomas Proletären som militär – Ett motivkomplex hos Vilhelm Moberg, Jan Fridegård och Sven Delblanc s 21–33

Löfman-Eriksson, Kristina Rekryteringen av volontärer till Västmanlands flygflottilj s 35–46

Bergquist, Mats Vad kan säkerhetspolitike(r)n lära av krigshistorien? s 47–82

Förster, Jürgen Hitler's War Aims Against the Soviet Union and the German Military Leaders s 83–93

Huldt, Bo The Armed Forces and Decolonization – Some Observations s 95–103

 

Tillbaka till Militärhistorisk tidskrift

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.