Sök

Statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi

Forskningsinriktningen säkerhetspolitik och strategi fokuserar bland annat på stormaktsdiplomati, styrning, strategisk kommunikation och global etik. Men också kollektiva identiteter, normer, narrativ och diskurser i säkerhetssfären.

Forskarna behandlar även den regionala och globala säkerhetsordningen och samspelet mellan centrala säkerhetsaktörer i Nordamerika, Östasien och Europa, inklusive FN, NATO och EU.

Narrativ kommunikation och strategiskt inflytande

Denna forskning undersöker strategiska narrativ, det vill säga medvetet konstruerade berättelser som syftar till att få andra att reagera på ett visst sätt på ett händelseförlopp. En central fråga är hur kollektiva identiteter formeras genom berättelser om verkligheten inom ramen för säkerhetspolitik. Forskarna studerar bland annat vilka faktorer som gör ett narrativ framgångsrikt, om vissa grupper eller individer är särskilt mottagliga för narrativ kommunikation och ”storytelling”, samt om det går att bygga upp motståndskraft mot desinformation och falska nyheter. Forskningen har sitt empiriska fokus på Ryssland, USA och Europa.

Narrativ makt i utrikespolitiken i länder i Östasien

Denna forskningsinriktning undersöker hur narrativ utövar makt i östasiatisk politik. Forskningen analyserar hur kollektiva identiteter formas, reproduceras och ifrågasätts, hur kollektiv blir ontologiskt mer eller mindre osäkra samt hur dominerande berättelser om verkligheten sammanflätas med disciplinering och våldsutövning. Vidare uppmärksammas hur alternativa berättelser kan uppstå och ifrågasätta den rådande ordningen. Det huvudsakliga empiriska fokuset för forskningen är japansk säkerhetspolitik, Sino-japanska relationer och kärnvapenfrågan på Koreahalvön.

Normativa förändringsprocesser och försvarsmakter

Hur utmanas militära organisationer av förändringar i normer och samhällets värderingar? Syftet med forskningen är att få en djupare förståelse för militära organisationers motstånd mot normativa förändringar som relaterar till jämställdhet och hållbar utveckling, både på organisatorisk- och individnivå. Resultaten bidrar till nya perspektiv på de utmaningar som hör till politisk styrning av militära organisationer, samt problematiserar militära organisationers legitimitet i samhället.

Barn, klimat och säkerhet

I en serie artiklar utforskas barns förhållande till klimat och säkerhet, där Greta Thunbergs tal får representera barn som grupp. Barns klimatprotester under 2018-2019 tolkas dels som en ny form av aktörskap och motstånd, vilket tidigare inte har uppmärksammats i litteraturen om barn generellt eller i relation till säkerhet. Dels problematiseras barns sårbarhet i klimatkrisen genom prekariatbegreppet. Slutligen teoretiseras Greta Thunberg som aktör, med fokus på politiskt aktörskap, aktörskap inom säkerhet, ledarskap inom miljö samt som moralisk ledare.

Våra forskare

Här hittar du forskare inom statsvetenskap med inriktning säkerhetspolitik och strategi.

Dela: