Ledningsvetenskap

  • Start
  • Ledningsvetenskap

Ledningsvetenskap

Klockan tickar, telefonerna ringer, nyheterna strömmar in. Men vad är det som har hänt, och hur ska det lösas? Inom ledningsvetenskap undersöks hur man planerar och koordinerar insatser vid till exempel bränder, terrorattentat eller stora olyckor.

För att kunna leda krävs både att man vet vad som ska göras, och hur man ska få det gjort. Inom ledningsvetenskap studerar man huvudsakligen den första av dessa två frågor: hur man kommer fram till vad som ska göras för att hantera en kris eller krigssituation. Det handlar om situationer där man behöver agera under stor tidspress, där människors liv kan stå på spel, och där informationen om situationen kan vara bristfällig.

Vad är ledningsvetenskap?

Inom ledningsvetenskap vill man veta vilka krav på ledning som ställs vid en insats. Man undersöker bland annat hur man ska anpassa organisation, processer och stödsystem, till exempel IT-system, för att på bästa sätt möta de kraven.

Inom ämnet studerar man detta utifrån syftet med verksamheten; vilka rutiner, system eller arbetssätt behövs för att uppnå syftet, och hur ska de införas?

När används ledningsvetenskap?

Vid omfattande krissituationer i samhället kan många organisationer behöva samarbeta. Detta kräver i sin tur att varje organisation är förberedd på hur de ska leda sin egen verksamhet och samverka med andra under en kris. För att kunna ta fram ett ledningssystem som fungerar i kris behövs en helhetssyn på hur människa, teknik, organisation, metoder och mandat tillsammans ger effekt i organisationen.

Utbildningar

Nivå
HP
Typ
Takt
Start
Anmälan
Visa fler