Sök

Beslut som fattas av MVI

Chef för MVI (C MVI) är Christian Jeppsson och han beslutar enligt följande

Ärende

Kommentar

Distansarbetsavtal för underställd personal

Beredning i samråd med C HRAllmän förvaltning och avtal


Offerter och avtal för studier, uppdragsforskning och utbildning upp till 700 000 kr per avtalsperiod.

I enlighet med internt regelverk. Avtal tecknas efter samråd med jurist.

Beslutsattest avseende inköp upp till 700 000 kr per avtalsperiod.

Inom ramen för beslutad budget eller i enlighet med beställningar och beslut om utnyttjande av anslag.

Beslutsattest avseende hyra av inventarier och utrustning upp till 700 000 kr per avtalsperiod.

I enlighet med internt regelverk.

Den interna kontrollen inom MVI.
Ekonomi


Lämnar förslag till intern resursfördelning och budget


Förordna chef med budgetansvar och aktivitetsansvariga inom institutionen.


Ansökan om externa medel där samfinansiering uppgår till högst 700 000 kr.

I enlighet med internt regelverk förutsatt att det avser Org E medel.Organisation


Arbetsordning för MVI.

C Inst ska på lämpligt sätt säkerställa att arbetsordningen harmoniserar med regelverk och övrig verksamhet inom högskolan.

Kvalitetsarbete inom MVI.


Den interna organisationen inom MVI.

Inom ramen för överordnade rambeslut och kostnadsställestruktur, samt efter samråd med rektor.Personal


Inrikes- och utrikes tjänsteresor för underställd personal.


Beslutsattest avseende utlägg/utbetalningar hänförliga till underställd personal.

Efter förslag från chef med budget ansvar.

Anställning och anställningsvillkor för underställd personal med undantag av personal som ska sakkunniggranskas.

Beredning i samråd C HR och inom beslutad personalram. C HR fattar det formella arbetsgivarbeslutet.

Semester för underställd personal.


Tjänstledighet för underställd personal.

Efter samverkan med HF (C HR). HF (C HR) fattar det formella arbetsgivarbeslutet.

Sammanhängande tjänstledighet, upp till 3 månader, för professorer.

HF (C HR) fattar det formella beslutet.

Entledigande efter egen begäran för underställd personal, dock ej professorer.

HF (C HR) fattar det formella arbetsgivarbeslutet.

Godkänna bisysslor för underställd personal, dock ej professorer.

Vid tveksamma fall hänskjuts frågan till rektor för beslut.

Krav på läkarintyg under sjukskrivning från första dagen.

C HR fattar det formella arbetsgiv-arbeslutet efter samverkan med ATO.

Siste vitsordssättande chef för militär personal vid egen OrgE.

Avser OF 2 och lägre.Utbildning och forskning


Förordna ämnesråd och ämnesrådsordförande.

Får ej vidaredelegeras.

Förordnande av kursansvarig.

Efter samråd med berört ämnesråd.

Inrättande respektive avveckling av fristående kurs.

Efter beredning respektive efter förslag av ämnesråd.

Inrättande respektive avveckling av fristående kurs, dock ej militär utbildning.

Inom ramen för HST/HPR fördelning och efter beredning av ämnesråd.

Kurstillfälle för militära utbildningar.

Efter samråd med vicerektor vad avser militära kurser.

Publicerad 2018-12-06 Uppdaterad 2020-12-09