Sök

Forskarutbildning vid Försvarshögskolan

Vid lärosätet finns doktorander antagna både vid Försvarshögskolan och vid andra lärosäten.

Försvarshögskolan har tillstånd att utfärda examen på forskarnivå (doktorsexamen och licentiatexamen) i ämnen som ryms inom området försvar, krishantering och säkerhet. Inom detta område har hittills följande forskarutbildningsämnen inrättats:

  • krigsvetenskap
  • statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet
  • militärhistoria

Inom dessa ämnen kan man antas som doktorand vid Försvarshögskolan och bedriva forskarstudier fram till examen på forskarnivå. Vid Försvarshögskolan sker antagning endast till studier som leder till doktorsexamen, men det är möjligt att avlägga licentiatexamen som ett etappmål.

Vid sidan av den forskarutbildning som Försvarshögskolan anordnar helt i egen regi bedrivs även doktorandverksamhet i samverkan med andra lärosäten. I ämnen som inte har inrättats som forskarutbildningsämnen vid Försvarshögskolan finansieras doktorander genom anställning vid Försvarshögskolan. Doktoranderna är verksamma inom ett av Försvarshögskolans ämnen och har (minst) en handledare vid Försvarshögskolan, men är antagna vid ett annat lärosäte och bedriver sina studier i enlighet med detta lärosätes regelverk.

Publicerad 2019-04-11 Uppdaterad 2023-07-07