Sök

Roller och ansvar

Här finns en översikt över de olika instanser och roller som är involverade i beslut, beredning och genomförande av forskarutbildning vid Försvarshögskolan.

Försvarshögskolans styrelse

 • Beslutar om inrättande respektive avvecklande av forskarutbildningsämnen, på förslag av rektor, efter beredning av institutionschef och ämnesråd samt hörande av Forsknings- och utbildningsnämnden
 • Beslutar om antagningsordning
 • Beslutar om principer för fördelning av anslagsmedel för forskning och forskarutbildning på förslag av rektor efter beredning och förslag av FoUN

Rektor

 • Beslutar om examensordning
 • Beslutar om indragning av handledning och övriga resurser (följer av högskoleförordningen: kan ej delegeras) samt om handläggningsordning för sådana ärenden
 • Beslutar om ramar för fördelning av anslagsmedel för forsknings och forskarutbildning på förslag av FoUN

Forsknings- och utbildningsnämnden, FoUN

 • Beslutar om riktlinjer för forskarutbildningen ur ett kvalitetsperspektiv
 • Beslutar om allmänna studieplaner för forskarutbildningsämnen (på förslag av institutionschef efter beredning av ämnesråd)
 • Beslutar om anvisningar avseende individuella studieplaner
 • Beslutar om kursplaner (delegerat till kursplaneutskottet – beslut på förslag av ämnesråd och efter hörande av forskningsutskottet)
 • Beslutar om opponent och betygsnämnd
 • Beslutar om strategisk inriktning för doktorandprogrammet
 • Föreslår områdesföreståndare för beslut av forskningschef (efter samråd med institutionscheferna)
 • Ansvarar för regelbunden uppföljning och utvärdering av doktorandprogrammet och forskarutbildningsämnena ur ett kvalitetsperspektiv

Forskningschef

 • Har övergripande uppdragsansvar för doktorandprogrammet, utbildningen på forskarnivå och områdesaktiviteter
 • Beslutar att utse områdesföreståndare efter förslag från Forsknings- och utbildningsnämnden och efter hörande av institutionscheferna
 • Fördelar aktiviteter till områdesföreståndare och studierektorer för forskarutbildningsämnen
 • Fastställer utlysningstext
 • Beslutar om antagning av doktorand efter beredning och rangordning av ämnesråd
 • Beslutar om att erbjuda anställning som doktorand efter beredning och rangordning av ämnesråd (det formella anställningsbeslutet fattas av C HR)
 • Beslutar om att fastställa individuell studieplan (med årligt uppföljningsbeslut)
 • Beslutar om att utse handledare efter förslag av ämnesråd, via institutionschef och efter hörande av områdesföreståndare
 • Beslutar om byte av handledare, efter ansökan från doktorand och hörande av ämnesråd
 • Beslutar om riktlinjer för forskarutbildningen ur ett linjeperspektiv

Institutionschef

 • Arbetsleder och har personalansvar inom institutionen
 • Beslutar om att utse studierektor för forskarutbildningsämne efter hörande av berört ämnesråd
 • Ger samråd till forskningschefen vid utseende av områdesföreståndare på förslag av Forsknings- och utbildningsnämnden

Områdesföreståndare

 • Har det operativa ansvaret för doktorandprogrammet och utbildningen på forskarnivå som helhet samt för områdesgemensamma aktiviteter (inklusive frågor om forskarutbildningsmiljö, kvalitetsutveckling med mera)
 • Beslutar i samråd med studierektorerna för forskarutbildningsämnena om vilka forskarutbildningskurser som ska ges och hur aktiviteter för kurser och seminarier ska fördelas
 • Samordnar i samråd med studierektorerna för forskarutbildningsämnena verksamheten inom doktorandprogrammet och utbildningen på forskarnivå (inklusive planering av antagning, disputationer med mera)
 • Ansvarar för doktorandprogrammets gemensamma seminarium
 • Ansvarar för doktorandhandbok
 • Ansvarar för genomförande av årlig doktorandkonferens inom området
 • Ansvarar för genomförandet av områdesgemensamma aktiviteter
 • Är ordförande i områdets handledarkollegium
 • Arbetar för att handledarkollegiet ska bli en livaktig arena för kollegialt utbyte (exempelvis avseende kompetensutveckling, kvalitetsutveckling och områdets vidare utveckling)
 • Är ständig adjungerad medlem i FoUN:s forskningsutskott
 • Ansvarar för övergripande uppföljning på områdesnivå gentemot såväl forskningschefen som Forsknings- och utbildningsnämnden (särskilt avseende kvalitet och inriktning)

Områdets handledarkollegium

(råd sammansatt av alla befintliga och potentiella handledare inom området)

 • Är rådgivande och beredande organ för områdesföreståndaren
 • Utgör arena för kollegialt utbyte

Ämnesråd

 • Bereder allmän studieplan inom berört forskarutbildningsämne
 • Bereder kursplaner
 • Bereder utlysningstext
 • Rangordnar sökande för beslut om antagning och anställning
 • Föreslår via institutionschef handledare till forskningschef
 • Yttrar sig till institutionschef inför beslut om studierektor för berört forskarutbildningsämne

Studierektor för forskarutbildningsämne

 • Ansvarar för utbildningskvalitet på forskarutbildningsämnesnivå
 • Samordnar arbetet med doktorandfrågor inom ämnet
 • Ger samråd till områdesföreståndaren i samordning av verksamhet och beslut om vilka kurser som ska ges inom området
 • Samordnar genomförande av kurser på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet
 • Bereder frågor kring handledarkompetens (inklusive planering för behov på lång sikt)
 • Samlar in individuella studieplaner på ämnesnivå för beslut av forskningschef

Handledare

 • Ansvarar för att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen
 • Ansvarar för att på ett professionellt sätt vägleda och stödja doktoranden i både praktiska och vetenskapliga frågor
 • Ansvarar för att främja doktorandens möjligheter till kontakter och utbyte med andra forskare, nationellt och internationellt
 • Ansvarar för att hålla sig uppdaterad om relevanta regelverk, pedagogiska frågor och frågor om jämställdhet och likabehandling
 • Ansvarar för att informera doktoranden om villkor som kan förändra handledningssituationen

Huvudhandledare (utöver ovanstående)

 • Bereder tillsammans med doktoranden individuell studieplan för beslut av forskningschef, i samråd med arbetsledande chef (med årlig uppföljning)
 • Innehar ett övergripande ansvar för att planera forskarutbildningen så att det skapas förutsättningar för doktoranden att uppnå examensmålen
 • Ansvarar för arbetsfördelning och samordning mellan handledarna
 • Ansvarar för löpande uppföljning av doktorandens arbete

Doktoranden

 • Bereder tillsammans med handledare individuell studieplan för beslut av forskningschef, i samråd med arbetsledande chef (med årlig uppföljning)
 • Ansvarar för att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen
 • Ansvarar för att handledare informeras om förändringar i avhandlingsprojekt eller villkor för forskarutbildningen
 • Ansvarar för att informera ansvariga för utbildningen på forskarnivå om hinder för att fullgöra sina åtaganden enligt den individuella studieplanen

Högskoleförvaltningen (Forsknings-, utbildnings- och studentavdelningen, FUS)

 • Ansvarar för kanslistöd åt Forsknings- och utbildningsnämnden och åt forskningschefens, områdesföreståndarens och studierektorernas administration av doktorandprogrammet och utbildningen på forskarnivå
Publicerad 2019-04-04 Uppdaterad 2020-02-11