Sök

Sök

Ansök om stipendium eller bidrag

Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF, delar både ut ett större årligt stipendium och mindre bidrag löpande under året.

DMF utlyser varje år ett större stipendium i militärhistoria om totalt 200 000 SEK, som kan fördelas mellan flera sökande. Stipendiet riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer (ABM).

Delegationen kan därtill löpande bevilja bidrag till en enskild individ för utgivning av militärhistorisk litteratur och källutgåvor, resebidrag för forskningsbesök och aktivt konferensdeltagande med föredrag samt bidrag till anordnandet av militärhistoriska konferenser, symposier eller liknande.

Stipendier

DMF utlyser en gång per år ett stipendium i militärhistoria. Den totala summan är 200 000 SEK och fördelas normalt mellan 1-3 stipendiater. Militärhistoria definieras som studiet av militära konflikter och fenomen i relation till samhällsstrukturerna under olika epoker. Särskilt viktigt är hur krig och militär påverkat samhället, kultur, ekonomi, och sociala relationer.

Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer (ABM).

För disputerade forskare avser stipendiet att möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller militärhistorisk forskning. Projekt inom ABM-sektorn syftar till att möjliggöra ledighet för forskning med utgångspunkt i den egna ABM-institutionens samlingar och bestånd. Projektet skall uttryckligen utgöra en tillgång för denna institution. Resultatet av projektet kan redovisas genom publicering, systematisering, katalogisering eller utställning. ABM-ansökan ska också innehålla ett intyg från aktuell institution eller huvudman som styrker projektets relevans och planerade genomförande.

Företräde ges till yngre personer (särskilt till nydisputerade forskare), som inte tidigare fått postdoktoralt stöd. Sökande av stipendium för disputerade forskare ska ha disputerat före ansökningstillfället.

Stipendieansökan kan skickas in tidigast efter det sista sammanträdet under våren och ska vara DMF tillhanda senast den 1 september.

Ansökan skall bestå av ett försättsblad (se separat ansökningsblankett), en meritförteckning, en budget (om max 200 000 SEK) med motivering av kostnaderna, en kort projektpresentation (max 10 000 tecken) samt en förteckning över de skrifter den sökande önskar åberopa.

Projektpresentationen skall innehålla en redogörelse för forskningsprojektets bakgrund och relation till tidigare forskning, syfte, i tillämpliga fall teoretiskt perspektiv, metod och material för genomförandet samt preliminära resultat. I ansökan bör det också framgå hur resultaten kommer att redovisas (monografi, artikel, ansökan till forskningsråd etc.) samt sökandens nuvarande anställningsförhållanden.

När ändamålet med erhållet stipendium uppnåtts emotser DMF en kortfattad skriftlig redogörelse för projektets resultat. Vid spridning av resultat ska det anges att forskningen bedrivits med stöd av DMF.

Beviljat stipendium ska rekvireras inom två månader från beslutsdatum samt utnyttjas och redovisas inom två år från beslutsdatum. Om omständigheter skulle inträffa som gör att ett beviljat stipendium inte utnyttjas i enlighet med av DMF fattat beslut, ska stipendiemottagaren återbetala erhållna medel eller den del av bidraget som ej nyttjats.

Bidrag

En ansökan om bidrag ska innehålla en tydlig beskrivning av det ändamål för vilket anslag sökes. Den sökande ska precisera vilken summa som söks, kortfattat redogöra för de kostnadsposter som bidraget ska täcka samt redovisa en total kostnadskalkyl. Använd alltid anvisad ansökningsblankett som försättsblad till din ansökan.

Vid ansökningar om tryckningsbidrag skall sökanden insända ett fullständigt textmanuskript som av författare/redaktör anses i det närmaste färdigt att publicera, samt en tryckoffert från tänkt förlag. Bidrag lämnas inte till redan tryckta verk eller efter genomförd verksamhet. Observera att ansökan om bidrag ska göras med god framförhållning. En ansökan om bidrag för konferensmedverkan eller forskningsresa behöver vara DMF tillhanda senast tre veckor före ett ordinarie sammanträde. För ansökan om tryckningsbidrag gäller motsvarande sex veckor före ett ordinarie sammanträde.

Under 2024 infaller de fyra sammanträdena den 15 februari, den 16 maj, den 12 september och den 7 november.

Där så är tillämpligt ska till ansökan om konferens- och resebidrag bifogas en kortfattad forskningsplan eller synopsis för det aktuella projektet. Den sökande ska ange om bidrag också sökts från andra bidragsgivare. För storleksordningen på de summor som i normalfallet beviljas gäller följande riktmärken: konferensresor: 5 000–15 000 SEK; för forskningsresor: 10 000–30 000 SEK; för tryckningsbidrag 20 000–40 000 SEK.

När ändamålet med erhållet bidrag uppnåtts emotser DMF en skriftlig redogörelse efter genomförd resa eller genomfört arrangemang. Vid spridning av resultat samt vid tryckningsbidrag eller liknande ska det anges att forskningen bedrivits – eller att tryckningen finansierats – med stöd av DMF. Vid tryckningsbidrag emotser DMF även ett exemplar av den tryckta boken.

Beviljat bidrag ska utnyttjas och redovisas inom två år från beslutsdatum. Om omständigheter skulle inträffa som gör att ett beviljat bidrag inte utnyttjas i enlighet med av DMF fattat beslut, ska bidragsmottagaren återbetala erhållet bidrag eller den del av bidraget som ej nyttjats.

Ansökan

Ansökningar om bidrag eller stipendier sänds till dmf@fhs.se (sammanhållen till ett dokument) eller till

Delegationen för militärhistorisk forskning
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 STOCKHOLM

Dela: