Sök

Ansök om stipendium eller bidrag

Delegationen för militärhistorisk forskning, DMF, delar ut både stipendium och bidrag.

DMF utlyser varje år ett till tre stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 kronor. Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer.

Delegationen kan lämna bidrag för utgivning av militärhistorisk litteratur och källutgåvor, resebidrag för forskningsbesök och aktivt konferensdeltagande med föredrag samt bidrag till anordnandet av militärhistoriska konferenser, symposier eller liknande.

Stipendier

DMF utlyser ett-tre stipendier i militärhistoria som får dela på den totala summan om 200 000 SEK. Militärhistoria definieras som studiet av militära konflikter och fenomen i relation till samhällsstrukturerna under olika epoker. Särskilt viktigt är hur krig och militär påverkat samhället, kultur, ekonomi, och sociala relationer.

Stipendierna riktar sig både till disputerade forskare med militärhistorisk inriktning mot säkerhetspolitik och försvarsfrågor i stort, samt anställda med lägst kandidatexamen inom arkiv, bibliotek och muséer, AMB.

För disputerade forskare avser stipendiet möjliggöra forskningsförberedande arbete (exempelvis ansökningar till fonder och stiftelser), preliminära studier eller militärhistorisk forskning. Projekt inom ABM-sektorn syftar till att möjliggöra ledighet för forskning med utgångspunkt i ABM-institutionens egna samlingar och bestånd. Projektet skall uttryckligen utgöra en tillgång för denna institution. Resultatet av projektet kan redovisas genom publicering, systematisering, katalogisering eller utställning.

Företräde ges till yngre personer (särskilt till nydisputerade forskare), som inte tidigare fått postgraduerat stöd.

Stipendieansökan ska vara insänd senast den 21 september 2020. Stipendiet utdelas på Försvarshögskolan vid högtidsdagen, preliminärt datum den 25 november 2020 . Sökande av stipendium för disputerade forskare ska ha disputerat före ansökningstillfället

Ansökan skall bestå av ett försättsblad (se blanketter här nedan), en meritförteckning, en kort projektpresentation (max 10 000 tecken) samt en förteckning över de skrifter den sökande önskar åberopa.

Projektpresentationen skall innehålla en redogörelse för forskningsprojektets bakgrund, syfte, i tillämpliga fall teoretiskt perspektiv, metod och material för genomförandet samt projektets relation till tidigare forskning. I ansökan bör det också framgå hur resultaten kommer att redovisas (monografi, artikel, ansökan till forskningsråd) samt sökandens nuvarande anställningsförhållanden.

Bidrag

En ansökan om bidrag ska innehålla en tydlig beskrivning av det ändamål för vilket anslag sökes, jämte en total kostnadskalkyl. Vid ansökningar om tryckningsbidrag kan DMF endast bedöma fullständiga textmanuskript som av författare/redaktör anses i det närmaste färdiga att publicera. Bidrag lämnas inte till redan tryckta verk eller efter genomförd verksamhet. En ansökan behöver vara DMF tillhanda tre veckor före ett ordinarie sammanträde.

Om omständigheter skulle inträffa som gör att ett beviljat bidrag inte utnyttjas i enlighet med av DMF fattat beslut, ska bidragsmottagaren återbetala erhållet bidrag eller den del av bidraget som ej nyttjats. När ändamålet med erhållet bidrag uppnåtts emotser DMF ett exemplar av den tryckta boken respektive en skriftlig redogörelse efter genomförd resa eller genomfört arrangemang.

Ansökan

Ansökningar om bidrag eller stipendier sänds till dmf@fhs.se (sammanhållen till ett dokument) eller till

Delegationen för militärhistorisk forskning
Försvarshögskolan
Box 278 05
115 93 STOCKHOLM

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.