Sök

Operativa avdelningen

Avdelningens kompetensområden omfattar bland annat hybrid krigföring, specialoperationer, underrättelsetjänst, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer, logistik, militärhistoria och språk. Avdelningen har fyra sektioner.

Kommendörkapten Andreas Forsman är avdelningschef.

Sektionen för gemensamma operationer

Inom området gemensamma operationer studeras det militära utnyttjandet på strategisk, operativ och taktisk nivå. Området inkluderar såväl hårda värden som maktutövning, men också mjuka humanistiska värden vilket sammantaget ger att
konflikters dynamik och aktörer ofta analyseras ur en social, politisk och kulturell kontext.

I praktiken innebär det att välja det militära handlingsalternativ som mest effektivt uppnår det politiska slutmålet. Med gemensamma operationen förstås militära insatser som utförs av militära maktmedel som verkar i flera arenor med ett gemensamt övergripande mål. Det innebär att effekten av en samordnad insats är större än summan av stridskrafternas enskilda förmågor.

Den gemensamma operationen fokuserar på att besluta var, när, med vilket syfte och under vilka förutsättningar insatser ska
genomföras, det vill säga den vetenskap och praktik som ägnar sig åt kriget, krigföring och konflikthantering vilket genomförs inom området krigsvetenskap.

Sektionen för gemensamma operationer ansvarar för utbildning främst på operativ ledningsnivå samt forskning inom ämnet som bär mot den gemensamma operationsidén. Forskningen för gemensamma operationer omfattar hybrid krigföring, specialoperationer och Ryssland för att nämna några områden. Våra forskare producerar regelbundet böcker och artiklar på svenska och engelska. Sektionen bidrar dessutom till förmågeutveckling via medverkan i forskning-,
utveckling- och studieverksamhet inom dessa områden.

Vid sektionen finns en kompetens med ansvar för stöd till övningsverksamhet vid FHS och i försvarsmaktens högkvarter som exempelvis inom övningsserierna som Combined Joint Staff Exercise (CJSE) och VIKING.

Chef för sektionen för gemensamma operationer är kommendörkapten Ola Bogren.

Sektionen för operativa funktioner

Sektionen för operativa funktioner ansvarar för utbildning inom
underrättelsetjänst, logistik, militärstrategisk kommunikation och informationsoperationer från ett strategiskt, operativt och taktiskt perspektiv. Sektionen bidrar dessutom till ämnes- och förmågeutveckling via forskning-, utveckling- och studieverksamhet inom dessa områden. Sektionen bidrar också till utbildning i gemensamma operationer, främst på operativ ledningsnivå.

Sektionen organiserar funktionerna i form av forsknings- och
utbildningscentra, där systematiserad forskningsanknuten akademisk funktionsutbildning bidrar till programbundna och fristående kurser. Forskningen utgår i första hand från Försvarsmaktens behov. Sektionen bidrar även till Försvarsmaktens erfarenhetsprojekt, koncept- och doktrinutveckling samt implementerar detta i utbildningen.

Sektionen håller gränsytor mot Försvarsmaktens högkvarter, skolor, förband och centra, andra myndigheter inom försvarssektorn, säkerhetssektorn och försvarsindustrin, samt samverkar med andra universitet och högskolor. Sektionen
bidrar därmed till att fylla på ett intellektuellt kapital, kunskapsbank inom försvarsfamiljen och förser totalförsvaret med långsiktig kunskapsutveckling inom de operativa funktionerna.

Sektionens kompetensområden är: underrättelsetjänst, logistik, militärstrategisk kommunikation, informationsoperationer och specialoperationer.

Chef för sektionen för operativa funktioner är överstelöjtnant Irene Clément.

Militärhistoriska sektionen

Militärhistoria är det vetenskapliga studiet av historia där militärens roll sätts in i ett större politiskt, kulturellt, ekonomiskt, socialt och genushistoriskt sammanhang. Traditionellt har ämnet utnyttjats för att analysera historiska fälttåg och operationer i syfte att belysa och analysera doktriner och principer. Militärhistoria är viktig och betydelsefull inom krigsvetenskapen, både nationellt och internationellt. Det syns tydligt i exempelvis fältövningar, krigsspel och applikationer.

Idag har ämnets bredd dessutom ökats och vikten av sammanhang i analyserna är betydligt mer central än tidigare. Av dessa anledningar kan militärhistorieämnet sägas stå med den ena foten i en civil akademisk miljö och den andra i den
militära professionen.

Alla erfarenheter, såväl goda som dåliga, är historisk kunskap och således historikerns arbetsområde. Vid Försvarshögskolan utgör militärhistorieämnet därför grunden till bland andra ämnet krigsvetenskap.

Militärhistoriska sektionen erbjuder en akademisk utbildning upp till kandidatnivå samt medverkar i de militära programmen.

Historia är ett brett ämne, där färdigheter i såväl kritiskt tänkande som behandlandet av stora mängder varierande information ingår som naturliga arbetsmetoder. Med en militärhistorisk bakgrund är du väl insatt i de underliggande orsakerna till dagens säkerhetspolitiska situation, liksom äger en god kunskap om krig och krissituationer. En examen i militärhistoria förbereder för arbete som utredare och analytiker på olika nivåer i offentlig förvaltning med såväl nationell som internationell bas, liksom för uppgifter inom
kultursektorn, såsom i museivärlden eller arkivväsendet.

Chef för militärhistoriska sektionen är överstelöjtnant Per Eliasson.

Språksektionen

Sektionen genomför språkutbildning i engelska och franska för blivande officerare och officerare vid Försvarshögskolan. Språkkurser för personal vid Försvarshögskolan och inom Försvarsmakten är också del av utbudet.

Utöver språkutbildning erbjuder sektionen översättnings- och gransknings- och terminologitjänster främst inom det militära fackområdet. Sektionen utför översättnings- och granskningsuppdrag på svenska, engelska och
franska.

Vidare utför sektionen fullständiga STANAG-test i engelska och deltar som associerad medlem i internationellt samarbete för interoperabilitet på det språkliga området (Bureau for International Language Coordination BILC) tillsammans med Försvarsmakten. Sektionen tillhandahåller också språkstöd vid
militära övningar.

Chef för språksektionen är Karolina Karlström.

Dela: