Taktikavdelningen

Avdelningen är uppdelad i tre sektioner som motsvarar de tre militära arenorna: marksektionen, marinsektionen och luftsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare undervisar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen.

Chef för avdelningen är överstelöjtnant Stefan Wilson.

Marksektionen

Sektionen ansvarar för utbildning avseende markoperationer, markstridskrafters ledning på såväl högsta förbandsnivån som taktisk och operativ ledningsnivå. Sektionen följer och bidrar till utvecklingen av markoperativa förmågor via medverkan i utbildning, forskning, studier och övningar kring markarenans optimala nyttjande i ett operativt sammanhang.

Sektionens kompetensområden är markoperationer samt förbandstaktik.

Chef för marksektionen är överstelöjtnant Daniel Rydberg.

Marinsektionen

Sektionen ansvarar för utbildning i marin strategi, marina operationer och taktik samt sjömaktsteori; d.v.s. ledning och utnyttjande av marina stridskrafter i såväl fred, kris som krig. Utbildningen omfattar även övriga delar av det maritima intresseområdet, inklusive delar av internationell rätt
som berör den maritima arenan.

Vidare är sektionen, inom ramen för krigsvetenskap, ansvarig för utbildning i hur marina stridskrafter utnyttjas i gemensamma operationer. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter.

Sektionens kompetensområden är marina operationer samt förbandstaktik.

Chef för marinsektionen är överstelöjtnant Anders Enström.

Luftsektionen

Sektionen ansvarar för utbildning avseende luftoperationer, luftstridskrafters ledning på såväl taktisk som operativ ledningsnivå. Sektionen följer och bidrar till luftoperativ förmågeutveckling via medverkan i utbildning, forskning,
studier och övningar kring luftarenans optimala nyttjande i ett operativt sammanhang.

Sektionens kompetensområden är luftoperationer samt förbandstaktik.

Chef för luftsektionen är överstelöjtnant Rickard Lindborg.

Text

Dela:
Hade du nytta av den här informationen?

Tack för din feedback!

Något gick fel, försök igen senare.