Sök

Taktikavdelningen

Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner: marksektionen, marinsektionen, luftsektionen och spelsektionen. Vid sektionerna arbetar forskare och lärare i krigsvetenskap med specialkompetens inom de olika arenornas unika förutsättningar. Avdelningens lärare utbildar på grund- och avancerad nivå på de militära programmen.

Överstelöjtnant Stefan Wilson är avdelningschef.

Marksektionen

Sektionen ansvarar för utbildning avseende markoperationer, markstridskrafters ledning på såväl högsta förbandsnivån som taktisk och operativ ledningsnivå. Sektionen följer och bidrar till utvecklingen av markoperativa förmågor via medverkan i utbildning, forskning, studier och övningar kring markarenans optimala nyttjande i ett operativt sammanhang.

Sektionens kompetensområden är markoperationer samt förbandstaktik.

Chef för marksektionen är överstelöjtnant Per Lindahl.

Marinsektionen

Sektionen ansvarar för utbildning i marin strategi, marina operationer och taktik samt sjömaktsteori; d.v.s. ledning och utnyttjande av marina stridskrafter i såväl fred, kris som krig. Utbildningen omfattar även övriga delar av det maritima intresseområdet, inklusive delar av internationell rätt som berör den maritima arenan.

Vidare är sektionen, inom ramen för krigsvetenskap, ansvarig för utbildning i hur marina stridskrafter utnyttjas i gemensamma operationer. Sektionen medverkar även i krigsvetenskapliga forskningsaktiviteter.

Sektionens kompetensområden är marina operationer samt förbandstaktik.

Tillförordnad chef för marinsektionen är överstelöjtnant Mats Tornving.

Luftsektionen

Sektionen ansvarar för utbildning avseende luftoperationer, luftstridskrafters ledning på såväl taktisk som operativ ledningsnivå. Sektionen följer och bidrar till luftoperativ förmågeutveckling via medverkan i utbildning, forskning, studier och övningar kring luftarenans optimala nyttjande i ett operativt sammanhang.

Sektionens kompetensområden är luftoperationer samt förbandstaktik.

Chef för luftsektionen är överstelöjtnant Per Hård af Segerstad.

Spelsektionen

Sektionen utbildar och forskar i hur krigsspel kan användas för att pröva praktiska tillämpningar av teorier inom militär utbildning. Den huvudsakliga uppgiften är att utveckla teorier, skapa förutsättningar och ge avancerat stöd för användandet av spel och spelande i militära aktiviteter.

Det finns en lång militär tradition av att använda spel för att träna och utbilda personal samt att belysa svåra problem som finns i krig och krigföring. Genom att lägga en vetenskaplig grund för teorier kring spel och spelbaserat lärande, dokumenteras och struktureras kunskapsområdet. Det finns främst tre identifierade kunskapsområden som spelsektionen hanterar: Gaming studies (Spelvetenskap), Gaming Design (Speldesign) och Spelpraktik.

Spelsektionen finansieras främst av Försvarsmaktens FoT-program i projektet Spel för konflikthantering och krig, Detta projekt sker i samverkan med spelforskning inom FOI och FMV.

Chef för spelsektionen är Staffan Granberg.

Dela: