Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 2020-02-10.

Alla ni som nyligen börjat era studier – varmt välkomna till Försvarshögskolan! Och lika varmt välkomna till er som är tillbaka efter sommaruppehåll. Med detta innehåll vill vi informera er om våra rekommendationer och vad som gäller på Försvarshögskolan mot bakgrund av Coronapandemin.

Uppdaterad 2020-10-02

Lärosätets rekommendationer grundar sig framför allt på regeringens beslut, Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters rekommendationer och Utrikesdepartementets reserekommendationer.

Rekommendationer under Coronapandemin

Först och främst vill vi påminna om Folkhälsomyndighetens grundläggande rekommendationer:

 • Stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom och håll dig hemma tills du varit symptomfri i två dagar.
 • Håll fysisk distans till andra personer.
 • Tvätta händerna ofta och noggrant.
 • Undvik att resa i kollektivtrafiken när det är trångt på bussar, tunnelbanan och pendeltåg.

Försvarshögskolans rekommendationer och Coronaanpassningar

 • Undervisning ska ges på distans när så är möjligt och campusbaserat när så behövs. Studenter som behöver delta på distans ska kunna göra det.
 • De av er som studerar vid Officersprogrammet har delvis andra förutsättningar eftersom ni berörs av Försvarsmaktens rekommendationer. Detsamma gäller för verksamhetsförlagd utbildning (praktik) som sker i Försvarsmaktens regi.
 • Lärosätet är stängt för allmänheten men öppet för alla som studerar. Inpasseringskortet fungerar alla dagar i veckan klockan 07:00 till 22:00. Studentkårens lokaler på Drottning Kristinas väg 45 är tillgängliga från klockan 05:30 till 00:30 alla dagar i veckan. Det är tillåtet att vistas i våra lokaler även vid sidan om schemalagda aktiviteter, men vi rekommenderar att ni undviker att vistas i lokalerna om ni inte har behov av det.
 • Anna Lindh-bibliotekets entrémiljö byggs för närvarande om men du är varmt välkommen att studera i biblioteket. Biblioteket är digitalt bemannat varje vardag. Digitala kontaktvägar och aktuella öppettider för dessa finns på Anna Lindh-bibliotekets webbplats.
 • Utbytesstudier och praktikkurser genomförs i så stor utsträckning som möjligt och beror framför allt på vilka regler som gäller för det aktuella mottagande lärosätet eller praktikplatsens möjlighet att ta emot praktikanter.
 • Internationella studenter som är antagna till utbildning hos oss ska kunna delta på distans om de inte har möjlighet att ta sig till Sverige. Detsamma gäller för studenter från andra länder som ska genomföra utbytesstudier hos oss.
 • Vi försöker att undvika salstentor. Det kan innebära att din kurs examineras på ett annat sätt än vad som står i kursplanen. Kursansvarig informerar om hur kursen examineras.
 • Lokalerna är Coronaanpassade. Antalet tillåtna personer står på dörren och i lokal- och schemabokningssystemet Time Edit. Tanken är att utrymmet ska användas för att möjliggöra distans mellan personerna och vi uppmanar alla att ta personligt ansvar genom att sprida ut er i lokalerna. Handsprit finns utplacerat i lokalerna. Vid vissa platser har vi band och markeringar i golvet för att underlätta och påminna om att hålla fysisk distans.
 • Lunch- och fikaplatser. I studentkårens hus, Drottning Kristinas väg 45 finns matsal och mikrovågsugnar.
 • Vi genomför som regel inga större arrangemang i våra lokaler. Våra föreläsningssalar är Coronaanpassade och det är i sig gränssättande. Undantag hanteras separat. Resor i lärosätets regi, t ex studieresor, genomförs när det bedöms nödvändigt.
 • Mässen, som normalt brukar ha pubservering onsdagar och torsdagar, har hållit stängt under Coronapandemin.
 • Vårt gym är öppet men även här gäller att vi gemensamt tar ansvar och undviker att det blir för trångt och kommer ihåg att torka av utrustningen efter användning.

Vi vill betona att var och en av oss har stort ansvar att skydda både oss själva och varandra från att smittas.

Nya ställningstaganden

Då förutsättningar och restriktioner kan komma att förändas snabbt kan även nya inriktningar tillkomma efterhand. Ett förnyat ställningstagande kommer senast den 1 november, då med inriktning för vårterminen 2021.

Rekommendationer gällande Zoom

När du använder Zoom vid föreläsningar eller seminarier är det viktigt att du använder den klient som laddas ner till din dator där du loggat in med ditt FHS-konto. Om du använder Zoom på andra enheter såsom mobiltelefon eller surfplatta ska du använda den App som finns för både iOS och Android. Appen heter Zoom Cloud Meetings. Att ansluta till ett Zoom-möte direkt via webbläsaren rekommenderas inte. Om du har frågor kring Zoom eller vill ha stöd med att ladda ner klient eller App, är du välkommen att kontakta IKT-pedagogerna på lms@fhs.se.

Hur blir det med undervisning och examinationer?

 • För att du som student ska kunna följa din utbildning kan det finnas behov av att göra förändringar i utbildningens upplägg. Examinator fattar i samråd med kursansvarig och studierektor beslut om förändringar och ansvarar för att meddela studenterna på sin kurs om detta.
 • Om kursplanen föreskriver att examination ska genomföras som salsskrivning, kommer kursansvarig försöka hitta alternativa former som fungerar med distanslösningar. Kursansvarig bevakar behovet och planerar för att extra omexaminationer kan ges vid behov.
 • För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” t.ex. vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer vi försöka erbjuda olika alternativ beroende på kursplan (t ex skriftlig kompensationsuppgift, inspelade redovisningar, seminarier via Zoom etc). Kursansvarig informerar om eventuella avsteg från kursplan.
 • Om du har missat ett examinationstillfälle på grund av att du stannat hemma på högskolans rekommendationer kommer det inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till och vid behov kommer du erbjudas extra omexaminationstillfällen. För att få möjlighet till extra examinationstillfällen ska du ha meddelat kursansvarig att du stannat hemma i enlighet med Försvarshögskolans rekommendationer.

Kan jag delta i grupparbete under perioden som jag är hemma?

 • För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Försvarshögskolan till att alla studenter bör erbjudas möjlighet att kunna delta i grupparbetet via Zoom, Skype eller på annat sätt.
 • Kom ihåg att Canvas kan användas för grupparbeten.
 • Eventuella frågor kopplat till FHS digitala verktyg såsom Canvas eller Zoom, skickas till lms@fhs.se.

Kan jag göra min praktik under perioden jag är hemma?

 • Kontakta din praktikplats för att se vad som vad som gäller för den aktuella praktikplatsen och vad de har för förhållningsregler. Som student behöver du anpassa dig till din praktikplats regler.
 • Om du skulle befunnit dig på praktik men är hemma tar du kontakt med kursansvarig för att föra en dialog om möjligheten att utföra vissa uppgifter hemifrån.

Hur blir det mina planerade utlandsstudier/utlandspraktik till hösten?

Grunden är att Försvarshögskolan följer de regler och rekommendationer som regeringen och expertmyndigheter kommer med. Kort sagt: Om en praktikplats i annat land tar emot praktikanter och UD inte avråder från att resa så är det fritt fram. Detsamma gäller ett lärosäte som tar emot inresande utbytesstudenter.

Bekymret är så klart att när praktikkursen/terminen väl ska äga rum så kan läget vara ändrat, dvs både bättre och sämre än när studierna/praktiken söks. När det gäller att uttolka vad UD menar med icke-nödvändig resa har Universitets- och högskolerådet (UHR) uttalat sig att studier och praktik utomlands inte är att anse som nödvändiga. UHR pekar på att lärosätena bör skydda studenterna och vi ser inte att vi kan eller bör göra en annan tolkning, åtminstone inte i nuläget.

Vad händer om jag vill avbryta mina utbytesstudier eller praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

 • Om du är på Erasmusutbyte eller praktik kommer pengarna till de stipendier som vi på Försvarshögskolan delar ut till våra studenter från Universitets- och högskolerådet. Det är deras regler som styr hur vi får använda dem, läs mer på Universitets och högskolerådet sida.
 • Om du avbryter eller ställer in dina utbytesstudier eller praktik utomlands kan du också kontakta CSN för att diskutera din situation.
 • Om du vill avbryta dina utbytesstudier eller praktik i förtid ska du kontakta examinator och kursansvarig för att ha en dialog om möjligheten att slutföra dina studier i Sverige. Försvarshögskolan kan inte garantera möjligheten att slutföra dina studier under innevarande period vid Försvarshögskolan och du bör därför ha en dialog med kursansvarig om hur det ser ut i just ditt fall.

Vad händer med mitt studielån om jag inte kan ta mina poäng?

Studentexpeditionen

Med anledning av coronapandemin håller studentexpeditionen tillsvidare stängt. Det är dock möjligt att få tentor skannade och mejlade till sig, alternativt skickade per post. Mejla tenta@fhs.se och uppge

 • Ditt namn
 • Namn på kursen
 • Om du önskar få den per post eller per mail.

Frågor?

Kontakta fus@fhs.se

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

A warm welcome to all new students at the Swedish Defence University! And just as warm a welcome back to all students returning from summer holidays! On this site we would like to inform you about the Swedish Defence University’s current recommendations regarding the Corona pandemic.
– English version of recommendations, updated 2020-02-10

The University’s recommendations are mainly based on government decisions and the recommendations of The Public Health Agency of Sweden and other responsible authorities as well as the travel recommendations of The Ministry for Foreign Affairs.

Recommendations during the Corona pandemic

To begin with we remind you of the fundamental recommendations by The Public Health Agency of Sweden

 • Stay at home if you have the slightest symptoms and remain home until you have been symptom-free for two days.
 • Maintain physical distance from other people.
 • Wash hands frequently and carefully.
 • Avoid travelling in public transport when it is crowded on busses, the underground and commuter trains.

Recommendations of the Swedish National Defence University and adjustments made due to the Coronavirus

 • Teaching is to be distance-based whenever possible and campus-based when necessary. Students who must participate remotely may do so.
 • The conditions for cadets of the Officers’ Programme are partially different because of the recommendations of the Armed Forces. The same applies to contract education (practical activities) conducted by the Armed Forces.
 • The University is closed to the general public but open to all students. Key cards work every day of the week from 7 AM to 10 PM. The Student Union premises on Drottning Kristinas väg 45 are accessible from 5.30 AM to 0.30 AM every day of the week. The University premises may be visited at other times than scheduled activities but you are advised to avoid being on the premises unnecessarily.
 • The entrance to the Anna Lindh Library is presently under construction but you are welcome to study in the library. The enquiry desk will be digitally attended on weekdays. Information on how to contact the library digitally and library opening hours can be found on: Anna Lindh Library web page
 • Exchange studies and practical courses are conducted as much as possible and are dependent on the current regulations in place at the location of education or the ability of the internship sites to receive students.
 • International students who have been awarded a study place can participate remotely if they cannot travel to Sweden. The same applies to exchange students from abroad.
 • Forms of examination. If possible, exams on University premises will be avoided. Examination may take other forms than those described in the syllabus. Course coordinators will inform about forms of examination.
 • The premises are adapted to the Coronavirus situation. The number of persons allowed in a room is posted on the door and in the scheduling and booking system Time Edit. The aim is to utilise locations to enable maintaining distance and everyone is urged to assume personal responsibility for spreading out in the rooms. Certain locations have cordon tapes and floor markings to facilitate and to remind to maintain distance.
 • Locations for lunch and snack breaks. There are dining rooms and microwave ovens in the Student Council House, Drottning Kristinas väg 45.
 • As a rule, no larger gatherings are arranged on University premises. Lecture halls are adapted to the Coronavirus situation, which prohibits larger gatherings. Exceptions are dealt with separately. Trips organised by the University, e g study tours, are conducted when deemed necessary.
 • The Officers’ Mess, which usually organises pubs on Wednesdays and Thursdays, has so far been closed during the Corona pandemic.
 • Our gym is open and also here everyone must assume responsibility for avoiding crowding and remembering to wipe down all equipment after use.

We emphasise that each and everyone of us has a great responsibility to protect ourselves and other from infection.

Future standpoint

Because conditions and restrictions may change rapidly, new directives may be added later. Our standpoint will be reviewed by 1 November at the latest, focussing on the 2021 spring term.

Recommendations when using Zoom

When using Zoom for lectures or seminars it is important to use the client that is downloaded to your computer when you have logged on with your SEDU account. When using Zoom on other devices like mobile phones or tablets you must use the app that works for both iOS and Android. The app is called Zoom Cloud Meetings. Connecting to a Zoom meeting directly on a web browser is not recommended. For questions about Zoom or if assistance is required when downloading clients or the app, please contact ICT personnel at lms@fhs.se.

What will happen to courses and examinations?

 • In order for students to be able to continue their courses, there may be a requirement to change course arrangements. Course examiner in consultation with course coordinators and directors of studies will make decisions about changes and are responsible for notifying their course students.
 • If the syllabus stipulates that examinations should be conducted as written examinations in an examination hall/room, the course coordinator will try to find alternative forms that will work using distance solutions. Course coordinators are to monitor the requirement, and plan for additional re-examinations if necessary.
 • For examinations in the form of “active attendance/participation”, e.g. compulsory lectures, seminars and laboratory sessions, we will try to offer other options, depending on the syllabus, e.g. supplementary written tasks, recorded presentations, seminars via Zoom etc. Course coordinators will inform students regarding decisions about any exemptions.
 • If you miss an examination because you stayed at home, following the University’s recommendations, this will not affect the number of examination opportunities you are entitled to and, if necessary, you will be offered extra re-examination opportunities. In order to have the possibility of an extra examination, you must inform your course coordinator and fus@fhs.se that you are staying at home, in accordance with the University recommendations.

Can I participate in group work while I am at home?

 • In order to participate in group work, the Swedish Defence University will offer all students the opportunity to use digital tools such as Zoom, Skype or other. If any problems arise, contact your course coordinator to discuss how to proceed.
 • Remember that Canvas can be used for group work.
 • Any questions related to the University’s digital tools, such as Canvas or Zoom, should be sent to lms@fhs.se.

Can I do my internship while I am at home?

 • Contact your internship’s host location to find out what applies for your internship, and any directives they may have. As a student, you need to adapt to the rules of your internship’s host organisation.
 • If you should have been on an internship, but are at home, contact your course coordinator to discuss opportunities to do certain tasks from home.

How will my planned studies abroad/internship be affected this autumn?

The SEDu basically follow the rules and regulations that the government and expert authorities issue. Briefly: If a foreign institution accepts a trainee and the UD does not advise against travelling, then it is possible to go ahead with plans. The same applies to seats of learning that accept incoming exchange students.

However, when the practical course/term actually commences the situation can have changed, i e become better/worse than when application for studies/practical experience was made. When it comes to interpreting what the UD means by non-necessary travelling, the Swedish Council for Higher Education (UHR) has declared that studies and practical experience abroad are not considered necessary. The UHR says that seats of learning should protect students and we do not think that we can or should interpret this situation differently, at least not at this moment.

What happens if I want to cancel my exchange studies or internship in advance, must I repay my scholarship?

 • If you are on an Erasmus exchange or internship, the funds come from scholarships that the Swedish Defence University awards to students on behalf of the Swedish Council for Higher Education. Their rules govern how we can use the funds, read more on their website.
 • If you discontinue or cancel your exchange studies or internship abroad, you can also contact the Swedish Board of Student Finance (CSN) to discuss your situation.
 • If you are considering discontinuing your studies or internship, you should consult your course coordinator to discuss the possibility of continuing your studies in Sweden. The Swedish Defence University cannot guarantee the possibility of completing your studies during the current period at the University. Therefore, you should consult with your course coordinator to discuss possibilities in your particular case.

What happens to my student loan if I am unable to get my ECTS/academic points?

Student Helpdesk at SEDU

Due to the coronavirus, the Student Helpdesk at Drottning Kristinasväg 37 will be closed until further notice. If students need to obtain an examination, at the moment exams can be scanned and emailed or posted out. Send an email to tenta@fhs.se with the following information:

 • Your name
 • Course name
 • Whether you wish to receive it by post or by email.

Contact address for questions

For people studying at the Swedish Defence University: fus@fhs.se

Dela: