Sök

Information till studenter med anledning av coronavirusets utbrott

English version below, updated 2020-05-04.

Här är Försvarshögskolans rekommendationer för studenter, deltagare och kadetter med anledning av coronaviruset, uppdaterad 2020-05-04.

Försvarshögskolan är tills vidare stängd för allmänheten, medan studenter fortsatt får besöka Försvarshögskolan och Anna Lindh-biblioteket. Alla studenter uppmanas att arbeta och studera på distans och all utbildning ska så långt möjligt bedrivas med digitala lösningar. Verksamhetsförlagd utbildning följer lokala rekommendationer från Försvarsmakten.

För alla gäller att du ska stanna hemma om du är sjuk eller uppvisar symptom, även lindriga, som snuva, hosta, halsont eller feber. Stanna hemma två dagar efter att du är symptomfri. Du ska också stanna hemma i 14 dagars karantän om du har träffat person med konstaterad covid-19 (corona). Du ska stanna hemma i 14 dagars karantän om du varit i ett område som har eller haft uppenbart utbrott av coronaviruset.

Vi genomför inga studierelaterade resor till andra länder och vi tar heller inte emot några gäster från andra länder. Undantagna är studenter som återvänder hem från utlandsvistelser.

Frågor i samband med misstänkt sjukdom hänvisas till sjukvården via Vårdguiden 1177 eller på 1177.se. Det går även att kontakta Studenthälsan, su.se/studenthalsan, för stöd.

Hur blir det med undervisning och examinationer?

 • För att du som student ska kunna följa din utbildning kan det finnas behov av att göra förändringar i utbildningens upplägg. Examinator fattar i samråd med kursansvarig och studierektor beslut om förändringar och ansvarar för att meddela studenterna på sin kurs om detta.
 • Om kursplanen föreskriver att examination ska genomföras som salsskrivning, kommer kursansvarig försöka hitta alternativa former som fungerar med distanslösningar. Kursansvarig bevakar behovet och planerar för att extra omexaminationer kan ges vid behov.
 • För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” t.ex. vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer vi försöka erbjuda olika alternativ beroende på kursplan (t ex skriftlig kompensationsuppgift, inspelade redovisningar, seminarier via Zoom etc). Kursansvarig informerar om eventuella avsteg från kursplan.
 • Om du har missat ett examinationstillfälle på grund av att du stannat hemma på högskolans rekommendationer kommer det inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till och vid behov kommer du erbjudas extra omexaminationstillfällen. För att få möjlighet till extra examinationstillfällen ska du ha meddelat kursansvarig att du stannat hemma i enlighet med Försvarshögskolans rekommendationer.

Kan jag delta i grupparbete under perioden som jag är hemma?

 • För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Försvarshögskolan till att alla studenter bör erbjudas möjlighet att kunna delta i grupparbetet via Zoom, Skype eller på annat sätt.
 • Kom ihåg att Canvas kan användas för grupparbeten.
 • Eventuella frågor kopplat till FHS digitala verktyg såsom Canvas eller Zoom, skickas till lms@fhs.se.

Kan jag göra min praktik under perioden jag är hemma?

 • Kontakta din praktikplats för att se vad som vad som gäller för den aktuella praktikplatsen och vad de har för förhållningsregler. Som student behöver du anpassa dig till din praktikplats regler.
 • Om du skulle befunnit dig på praktik men är hemma tar du kontakt med kursansvarig för att föra en dialog om möjligheten att utföra vissa uppgifter hemifrån.

Hur blir det mina planerade utlandsstudier/utlandspraktik till hösten?

 • Det är svårt att veta hur läget är i höst i de länder som vi har utbyten med. Håll dig uppdaterad via UD reserekommendationer. Försvarshögskolan håller kontakt med partneruniversiteten och kan också ge dig information. Sök för säkerhets skull kurser också vid Försvarshögskolan till ht-20 senast 15 april.

Vad gäller för mig som är på utlandsstudier/utlandspraktik nu under våren?

 • Följ de råd och rekommendationer som du får av värduniversitetet/praktikplatsen och håll dig uppdaterad via lokala myndigheter, WHO, UD och Folkhälsomyndigheten. Kontakta kursansvarig om du överväger att avbryta dina studier/praktik för diskussion om eventuella konsekvenser.
 • Försvarshögskolan kommer ta kontakt med de studenter som vi känner till som just nu befinner sig i riskområden för utbytesstudier eller praktik.

Vad händer om jag vill avbryta mina utbytesstudier eller praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

 • Om du är på Erasmusutbyte eller praktik kommer pengarna till de stipendier som vi på Försvarshögskolan delar ut till våra studenter från Universitets- och högskolerådet. Det är deras regler som styr hur vi får använda dem, läs mer på Universitets och högskolerådet sida.
 • Om du avbryter eller ställer in dina utbytesstudier eller praktik utomlands kan du också kontakta CSN för att diskutera din situation.
 • Om du vill avbryta dina utbytesstudier eller praktik i förtid ska du kontakta examinator och kursansvarig för att ha en dialog om möjligheten att slutföra dina studier i Sverige. Försvarshögskolan kan inte garantera möjligheten att slutföra dina studier under innevarande period vid Försvarshögskolan och du bör därför ha en dialog med kursansvarig om hur det ser ut i just ditt fall.

Vad händer med mitt studielån om jag inte kan ta mina poäng?

Undantag från distansundervisning

Det finns ibland behov av undantag från dessa rekommendationer, t ex när det gäller distansundervisning, som kan röra praktiska moment. Tanken är att de ska vara så få som möjligt och framför allt ordentligt underbyggda och analyserade utifrån risk för smitta. Det är kursansvarig som informerar dig hur en kurs kommer att genomföras. Vi är medvetna om information inför en kurs ibland kan komma sent inför kursstart och att det i vissa andra avseenden tidvis kan ha varit stökigt för dig som studerar. Vi beklagar detta. Vår bild är dock att program- och kursansvariga arbetar för att se till att utbildningen kan genomföras på bästa sätt. Vi har påmint alla medarbetare om att hålla beslutade tidsramar, informera studenter kontinuerligt och att samverka med studentkåren om det behövs avsteg från kursplan.

Antagning Officersprogrammet

Med start måndag 4 maj kommer alternativ antagningsprövning av sökande till Officersprogrammet genomföras. Det innebär lokala prövningar på förband samt distansintervjuer.

Inför höstterminen

Liksom i övriga högskolesektorn pågår nu diskussioner om hur utbildningarna ska bedrivas från höstterminen. I mitten av juni kommer vi att fatta beslut om inriktning vad gäller:

Campus vs distansundervisning. Ska höstterminen inledas på distans eller på campus?
Utbytesstudier. Kommer vi att ta emot och sända iväg studenter på utbyten? Några av våra partneruniversitet har redan beslutat att inte genomföra utbyten under höstterminen.
Internationella studenter. När det gäller t ex campus vs distansundervisning kommer vi behöva överväga hur besluten påverkan inresande internationella studenters möjlighet att påbörja sin utbildning hos oss. Här kommer bl a reserekommendationer, eventuellt stängda gränser, begränsningar i flyg etc in.

Övrigt

Enkät på gång

Vi har tidigare utlovat en enkät för att få en uppfattning om hur distansundervisningen fungerar. Den är klar inom kort och du kommer att få information om den i mejl.

Kurslitteratur

Coronakrisen påverkar tillgången till och leveranstiderna för kurslitteratur. Biblioteket har sedan en tid tillbaka en ny process för hantering av kurslitteratur till de militära programmen. Det visar sig att det finns vissa leveransproblem för tryckt kurslitteratur även för studenter på civila program. I nuläget bedöms problemet inte vara omfattande men en inventering av läget pågår. Parallellt med detta kommer biblioteket uppdatera informationen på sin webbplats med länkar till plattformar för E-böcker, där civila studenter kan hyra eller köpa E-böcker. Detta som komplement till de elektroniska resurser som finns tillgängliga via FHS-kontot.

Studentexpeditionen

Med anledning av coronapandemin håller studentexpeditionen tillsvidare stängt. Det är dock möjligt att få tentor skannade och mejlade till sig, alternativt skickade per post. Mejla tenta@fhs.se och uppge

 • Ditt namn
 • Namn på kursen
 • Om du önskar få den per post eller per mail.

Frågor?

Kontakta fus@fhs.se

Information to students at the Swedish Defence University because of the coronavirus outbreak

If you are studying at the Swedish Defence University – English version of recommendations here.
Updated 2020-04-05

The Swedish Defence University is closed to the public until further notice, and students are allowed to visit the SEDU and the Anna Lind library. However, all students are encouraged to work and study remotely and all education will, as far as possible, be conducted using digital solutions. Courses at the Swedish Armed Forces’ arms and service schools are to follow local recommendations from the Swedish Armed Forces.

You should stay at home if you are ill, or are experiencing cold symptoms, even mild symptoms, such as coughing, a sore throat or fever. If you have met anyone with a confirmed diagnosis of Covid-19 you should stay at home and observe a 14-day quarantine period.

You should also stay at home and observe a 14-day quarantine period, if you have visited an area that has or has had outbreaks of the coronavirus.

All study-related travel to other countries will stop, and we will not accept visitors from other countries, with the exception of students returning from abroad.

Any questions about suspected illness should be directed to the Health Service via “Vårdguiden 1177”, see

You can also contact “Studenthälsan” (student Health), , for support.

What will happen to courses and examinations?

 • In order for students to be able to continue their courses, there may be a requirement to change course arrangements. Course examiner in consultation with course coordinators and directors of studies will make decisions about changes and are responsible for notifying their course students.
 • If the syllabus stipulates that examinations should be conducted as written examinations in an examination hall/room, the course coordinator will try to find alternative forms that will work using distance solutions. Course coordinators are to monitor the requirement, and plan for additional re-examinations if necessary.
 • For examinations in the form of “active attendance/participation”, e.g. compulsory lectures, seminars and laboratory sessions, we will try to offer other options, depending on the syllabus, e.g. supplementary written tasks, recorded presentations, seminars via Zoom etc. Course coordinators will inform students regarding decisions about any exemptions.
 • If you miss an examination because you stayed at home, following the University’s recommendations, this will not affect the number of examination opportunities you are entitled to and, if necessary, you will be offered extra re-examination opportunities. In order to have the possibility of an extra examination, you must inform your course coordinator and fus@fhs.se that you are staying at home, in accordance with the University recommendations.

Can I participate in group work while I am at home?

 • In order to participate in group work, the Swedish Defence University will offer all students the opportunity to use digital tools such as Zoom, Skype or other. If any problems arise, contact your course coordinator to discuss how to proceed.
 • Remember that Canvas can be used for group work.
 • Any questions related to the University’s digital tools, such as Canvas or Zoom, should be sent to lms@fhs.se.

Can I do my internship while I am at home?

 • Contact your internship’s host location to find out what applies for your internship, and any directives they may have. As a student, you need to adapt to the rules of your internship’s host organisation.
 • If you should have been on an internship, but are at home, contact your course coordinator to discuss opportunities to do certain tasks from home.

How will my planned studies abroad/internship be affected this autumn?

 • It is difficult to know what the situation will be in the countries we have exchanges with in the autumn. Keep yourself updated via the Ministry of Foreign Affairs’ travel recommendations. The Swedish Defence University is in contact with our partner universities and can also provide you with information. For safety’s sake, you should also apply for autumn courses at the Swedish Defence University by 15 April.

What applies now for my studies abroad/internship this spring?

 • Follow the advice and recommendations you receive from your host university/ internship host organisation, and keep yourself updated via local authorities, WHO, the Ministry of Foreign Affairs and the Public Health Agency. Contact your course coordinator if you are considering discontinuing your studies/internship to discuss the possible consequences.
 • The Swedish Defence University will contact students who we know are currently doing exchange studies or internships in areas of risk.

What happens if I want to cancel my exchange studies or internship in advance, must I repay my scholarship?

 • If you are on an Erasmus exchange or internship, the funds come from scholarships that the Swedish Defence University awards to students on behalf of the Swedish Council for Higher Education. Their rules govern how we can use the funds, read more on their website.
 • If you discontinue or cancel your exchange studies or internship abroad, you can also contact the Swedish Board of Student Finance (CSN) to discuss your situation.
 • If you are considering discontinuing your studies or internship, you should consult your course coordinator to discuss the possibility of continuing your studies in Sweden. The Swedish Defence University cannot guarantee the possibility of completing your studies during the current period at the University. Therefore, you should consult with your course coordinator to discuss possibilities in your particular case.

What happens to my student loan if I am unable to get my ECTS/academic points?

Exemptions from distance education

Occasionally, there will need to be exemptions from these recommendations, e.g. distance learning that can affect practical elements of courses. The idea is that exemptions should be as few as possible and, above all, properly justified and analysed in terms of the risk of infection. Your course coordinator is responsible for informing you how a course will be conducted. We are aware that pre-course information can sometimes arrive late, shortly before the course start, and that this, in certain other respects, may at times have been disruptive for students. We apologise for this. However, our view is that programme and course coordinators are working to ensure that courses can be conducted as effectively as possible. We have reminded all staff to keep to set timeframes, to keep students continuously informed, and to collaborate with the Student Union if variations from course syllabi are required.

Officers’ Programme admissions

Monday 4:th of May, alternative admission testing will start for applicants for the Officers’ Programme. This will involve local testing at units and distance interviews.

Before the autumn term

As in the rest of the higher education sector, discussions are now underway about how education will be conducted from the autumn term. In mid-June, we will make a decision about what will happen:

 • Campus v distance education. Will the autumn term start with distance education or on campus?
 • Exchange studies. Will we receive exchange students, and send students away on exchanges? Some of our partner universities have already decided not to carry out exchanges during the autumn term.
 • International students. In the decision on campus or distance education, the situation for incoming international students is an important factor. The assessment of their possibility to even enter Sweden will include issues such as travel recommendations, possible closed borders, flight restrictions, etc.

Other issues

Survey in progress

We have previously promised a survey to get an appreciation of ​​how distance education is working. This will be completed shortly and you will receive information about it by e-mail.

Course literature

The coronavirus crisis is affecting the availability and delivery times of course literature. For some time the library has had a new process for dealing with course literature for the military programmes. It appears that there are also some delivery problems for printed course literature for students on civilian programmes. At present, the problem is not considered to be extensive, but an assessment of the situation is ongoing. In parallel with this assessment, the library will update information on its website with links to e-book platforms where civilian students can rent or buy e-books. This complements the electronic resources available through FHS accounts.

Student Helpdesk at SEDU

Due to the coronavirus, the Student Helpdesk at Drottning Kristinasväg 37 will be closed until further notice. If students need to obtain an examination, at the moment exams can be scanned and emailed or posted out. Send an email to tenta@fhs.se with the following information:

 • Your name
 • Course name
 • Whether you wish to receive it by post or by email.

Contact address for questions

For people studying at the Swedish Defence University: fus@fhs.se

Dela: