Sök

FAQ om mina studier/about my studies

Här har vi samlat vanliga frågor om dina studier under coronapandemin.
FAQ about your studies during the pandemic.

Kan jag göra en digital distanstentamen?

Vår bedömning är att vi inte har grund för att genomföra zoomövervakad tenta i dagsläget. Utmaningen är att balansera risken för fusk vid distanstentamen och studentens integritetsskydd som kan påverkas om man kräver kameraövervakning i hemmet. Frågan är aktuell på de flesta lärosäten och en effekt av ändrade tentamensformer är tyvärr att antalet fuskärenden ökat rejält. Så också hos oss. Vi ser mycket allvarligt på detta och utreder nogsamt varje ärende. Om det visar sig att en student fuskat – eller försökt att fuska – riskerar hen i värsta fall att bli avstängd från sina studier. Det är viktigt att du som student sätter dig in i vad som utgör fusk och plagiering eftersom det inte alltid är uppenbart var gränsen går. Du hittar mer information på Studentportalen.

När det gäller frågan om att genomföra övervakad distanstentamen avvaktar vi Integritetsskyddsmyndighetens (tidigare Datainspektionen) beslut i ärenden vid andra högskolor som anmälts till dem. Därefter gör vi en bedömning.

Kan jag få förlängd tid för självständiga arbeten om jag varit sjuk?

Vissa utbildningsprogram har öppnat upp för en möjlighet att få förlängd tid för till exempel självständigt arbete för studenter som varit sjuka i corona och kan uppvisa sjukintyg. Om du varit sjuk i corona och önskar förlängd deadline, kontakta programansvariga för att se vad som gäller för din utbildning.

Hur lång handläggningstid är det för handläggning av fuskanmälningar

I likhet med många andra lärosäten har även vi fått fler anmälningar om misstänkt fusk bland studenter. Det innebär att handläggningstiden är längre än vanligt. På studentportalen kan du läsa mer om vad som är fusk och plagiat och hur vi hanterar frågorna.

Hur använder jag Zoom på ett säkert sätt?

När du använder Zoom vid föreläsningar eller seminarier är det viktigt att du använder den klient som laddas ner till din dator där du loggat in med ditt FHS-konto. Om du använder Zoom på andra enheter såsom mobiltelefon eller surfplatta ska du använda den App som finns för både iOS och Android. Appen heter Zoom Cloud Meetings. Att ansluta till ett Zoom-möte direkt via webbläsaren rekommenderas inte. Om du har frågor kring Zoom eller vill ha stöd med att ladda ner klient eller App, är du välkommen att kontakta IKT-pedagogerna på lms@fhs.se.

Hur blir det med undervisning och examinationer?

 • För att du som student ska kunna följa din utbildning kan det finnas behov av att göra förändringar i utbildningens upplägg. Examinator fattar i samråd med kursansvarig och studierektor beslut om förändringar och ansvarar för att meddela studenterna på sin kurs om detta.
 • Om kursplanen föreskriver att examination ska genomföras som salsskrivning, kommer kursansvarig försöka hitta alternativa former som fungerar med distanslösningar. Kursansvarig bevakar behovet och planerar för att extra omexaminationer kan ges vid behov.
 • För examinationsformerna ”aktiv närvaro/deltagande” t.ex. vid obligatoriska föreläsningar, seminarier och laborationer kommer vi försöka erbjuda olika alternativ beroende på kursplan (t ex skriftlig kompensationsuppgift, inspelade redovisningar, seminarier via Zoom etc). Kursansvarig informerar om eventuella avsteg från kursplan.
 • Om du har missat ett examinationstillfälle på grund av att du stannat hemma på högskolans rekommendationer kommer det inte att påverka antalet examinationstillfällen som du har rätt till och vid behov kommer du erbjudas extra omexaminationstillfällen. För att få möjlighet till extra examinationstillfällen ska du ha meddelat kursansvarig att du stannat hemma i enlighet med Försvarshögskolans rekommendationer.

Kan jag delta i grupparbete under perioden som jag är hemma?

 • För att kunna delta i grupparbeten hänvisar Försvarshögskolan till att alla studenter bör erbjudas möjlighet att kunna delta i grupparbetet via Zoom, Skype eller på annat sätt.
 • Kom ihåg att Canvas kan användas för grupparbeten.
 • Eventuella frågor kopplat till FHS digitala verktyg såsom Canvas eller Zoom, skickas till lms@fhs.se.

Kan jag göra min praktik under perioden jag är hemma?

 • Kontakta din praktikplats för att se vad som vad som gäller för den aktuella praktikplatsen och vad de har för förhållningsregler. Som student behöver du anpassa dig till din praktikplats regler.
 • Om du skulle befunnit dig på praktik men är hemma tar du kontakt med kursansvarig för att föra en dialog om möjligheten att utföra vissa uppgifter hemifrån.

Hur blir det mina planerade utlandsstudier/utlandspraktik?

Grunden är att Försvarshögskolan följer de regler och rekommendationer som regeringen och expertmyndigheter kommer med. Kort sagt: Om en praktikplats i annat land tar emot praktikanter och UD inte avråder från att resa så är det fritt fram. Detsamma gäller ett lärosäte som tar emot inresande utbytesstudenter.

Bekymret är så klart att när praktikkursen/terminen väl ska äga rum så kan läget vara ändrat, d.v.s både bättre och sämre än när studierna/praktiken söks. När det gäller att uttolka vad UD menar med icke-nödvändig resa har Universitets- och högskolerådet (UHR) uttalat sig att studier och praktik utomlands inte är att anse som nödvändiga. UHR pekar på att lärosätena bör skydda studenterna och vi ser inte att vi kan eller bör göra en annan tolkning, åtminstone inte i nuläget.

Vad händer om jag vill avbryta mina utbytesstudier eller praktik i förtid, måste jag betala tillbaka mitt stipendium?

 • Om du är på Erasmusutbyte eller praktik kommer pengarna till de stipendier som vi på Försvarshögskolan delar ut till våra studenter från Universitets- och högskolerådet. Det är deras regler som styr hur vi får använda dem, läs mer på Universitets och högskolerådet sida.
 • Om du avbryter eller ställer in dina utbytesstudier eller praktik utomlands kan du också kontakta CSN för att diskutera din situation.
 • Om du vill avbryta dina utbytesstudier eller praktik i förtid ska du kontakta examinator och kursansvarig för att ha en dialog om möjligheten att slutföra dina studier i Sverige. Försvarshögskolan kan inte garantera möjligheten att slutföra dina studier under innevarande period vid Försvarshögskolan och du bör därför ha en dialog med kursansvarig om hur det ser ut i just ditt fall.

Vad händer med mitt studielån om jag inte kan ta mina poäng?

Kontakt

Om du har frågor är du välkommen att kontakta fus@fhs.se

Can I take a digital distance exam?

Our assessment is that we do not currently have a basis for conducting Zoom-monitored exams. Basically, the challenge is balancing the risk of cheating on distance exams with students’ privacy protection, which can be affected if camera surveillance at home is required. The question is relevant at most institutions of higher education and, unfortunately, an effect of changed examination forms is that the number of cases of cheating has increased significantly. We have also experienced this. We take this very seriously and investigate each case carefully. If it turns out that a student has cheated - or tried to cheat – s/he risks being suspended from studies. It is important that students familiarise themselves with what constitutes cheating and plagiarism because it is not always clear- cut. You will find more information on the Student Portal.

With regard to the conducting of supervised distance examinations, we are awaiting the Swedish Authority for Privacy Protection’s (formerly the Swedish Data Protection Authority's) decisions in cases at other universities to make our assessment.

Can I get extended time for independent work?

Some study programmes offer the opportunity for students to extend the deadline for instance for their independent work, following sick leave due to Corona, documented in a medical certificate. If you have been ill with corona and would like to have a deadline extended, please contact the director of your study programme to find out what applies to your courses.

How long is the turnaround time for processing reports of fraud?

Like many other universities, we have also received more reports of suspected cheating by students. This means that the turnaround time is longer than usual. More information about what constitutes cheating and plagiarism and how we deal with these issues to be found at the Student Web.

How do I use Zoom in a safe way?

When using Zoom for lectures or seminars it is important to use the client that is downloaded to your computer when you have logged on with your SEDU account. When using Zoom on other devices like mobile phones or tablets you must use the app that works for both iOS and Android. The app is called Zoom Cloud Meetings. Connecting to a Zoom meeting directly on a web browser is not recommended. For questions about Zoom or if assistance is required when downloading clients or the app, please contact ICT personnel at lms@fhs.se.

What will happen to courses and examinations?

 • In order for students to be able to continue their courses, there may be a requirement to change course arrangements. Course examiner in consultation with course coordinators and directors of studies will make decisions about changes and are responsible for notifying their course students.
 • If the syllabus stipulates that examinations should be conducted as written examinations in an examination hall/room, the course coordinator will try to find alternative forms that will work using distance solutions. Course coordinators are to monitor the requirement, and plan for additional re-examinations if necessary.
 • For examinations in the form of “active attendance/participation”, e.g. compulsory lectures, seminars and laboratory sessions, we will try to offer other options, depending on the syllabus, e.g. supplementary written tasks, recorded presentations, seminars via Zoom etc. Course coordinators will inform students regarding decisions about any exemptions.
 • If you miss an examination because you stayed at home, following the University’s recommendations, this will not affect the number of examination opportunities you are entitled to and, if necessary, you will be offered extra re-examination opportunities. In order to have the possibility of an extra examination, you must inform your course coordinator and fus@fhs.se that you are staying at home, in accordance with the University recommendations.

Can I participate in group work while I am at home?

 • In order to participate in group work, the Swedish Defence University will offer all students the opportunity to use digital tools such as Zoom, Skype or other. If any problems arise, contact your course coordinator to discuss how to proceed.
 • Remember that Canvas can be used for group work.
 • Any questions related to the University’s digital tools, such as Canvas or Zoom, should be sent to lms@fhs.se.

Can I do my internship while I am at home?

 • Contact your internship’s host location to find out what applies for your internship, and any directives they may have. As a student, you need to adapt to the rules of your internship’s host organisation.
 • If you should have been on an internship, but are at home, contact your course coordinator to discuss opportunities to do certain tasks from home.

How will my planned studies abroad/internship be affected?

The SEDu basically follow the rules and regulations that the government and expert authorities issue. Briefly: If a foreign institution accepts a trainee and the UD does not advise against travelling, then it is possible to go ahead with plans. The same applies to seats of learning that accept incoming exchange students.

However, when the practical course/term actually commences the situation can have changed, i e become better/worse than when application for studies/practical experience was made. When it comes to interpreting what the UD means by non-necessary travelling, the Swedish Council for Higher Education (UHR) has declared that studies and practical experience abroad are not considered necessary. The UHR says that seats of learning should protect students and we do not think that we can or should interpret this situation differently, at least not at this moment.

What happens if I want to cancel my exchange studies or internship in advance, must I repay my scholarship?

 • If you are on an Erasmus exchange or internship, the funds come from scholarships that the Swedish Defence University awards to students on behalf of the Swedish Council for Higher Education. Their rules govern how we can use the funds, read more on their website.
 • If you discontinue or cancel your exchange studies or internship abroad, you can also contact the Swedish Board of Student Finance (CSN) to discuss your situation.
 • If you are considering discontinuing your studies or internship, you should consult your course coordinator to discuss the possibility of continuing your studies in Sweden. The Swedish Defence University cannot guarantee the possibility of completing your studies during the current period at the University. Therefore, you should consult with your course coordinator to discuss possibilities in your particular case.

What happens to my student loan if I am unable to get my ECTS/academic points?

Contact

If you have any questions, pleas contact fus@fhs.se

Dela: