Sök

Plugga på distans/Studying remotely

English version below

Nu när studierna på FHS har gått över på distans kan du behöva tänka om kring din studieteknik och hur du pluggar. Det krävs mer planering och disciplin – här kommer därför några tips att tänka på!

Säkerheten i Zoom - allt du behöver veta

Struktur och planering

Det är ännu viktigare att hitta en struktur i studierna när du läser på distans. En struktur med en tydlig planering där du kan checka av varje moment som är gjort. Lägg in regelbundna små pauser och några längre där du gör något fysiskt. T ex kan du ställa en timer. Lägg upp ett schema vecka för vecka. Ta gärna en kalender till hjälp - digital eller analog spelar ingen roll – det viktigaste är att det passar dig.

Försök hålla dina schemalagda tider – det är lätt att skjuta upp studierna när man sitter ensam hemma. Om du skjuter upp studierna blir det bara en högre arbetsbörda och det finns risk att du hamnar efter i studierna.

En bra studieplats

Det kan vara en utmaning att hitta en bra studieplats när läget är som nu. Kanske bor du ensam och känner dig lite isolerad. Då finns det risk att man börjar kolla på film och blir aktiv på sociala medier. Försök hålla koncentrationen när du studerar. Skapa ”arbetstider” för dina studier, så det blir tydligt när du studerar och när du är ledig.

Om du bor med andra, t ex vänner eller familj, kan det vara svårt att hitta studiero. Det är viktigt att alla respekterar varandras situation och att även studier måste få prioriteras. Försök ha din egen plugghörna hemma, där dator och böcker ligger i ordning (tänk arbetsplats!). Glöm inte att ta en paus då och då. Ta gärna en promenad och lyssna på någon av föreläsningar/böckerna om det finns möjlighet. Det är bra att variera inlärningen genom att både lyssna, läsa och skriva.

Samarbeta i grupper

Nu när alla sitter hemma och studerar är det ännu viktigare att hitta studiegrupper att plugga tillsammans med. Det är viktigt att ingen känner sig ensam och att man inte fastnar i studierna. Alla behöver hjälpas åt. Det finns chattfunktioner att använda, både via kurserna på Canvas och genom sociala medier. Skapa de grupper som passar dig bäst. Men se till att strukturera gruppchattarna så att det är fokus på kursen och examinationer, så att det inte spårar ur och bara blir ett socialt forum.

Eventuella frågor kopplat till FHS digitala verktyg såsom Canvas eller Zoom, skickas till lms@fhs.se

Alla människor har ett grundläggande behov av sociala relationer. Ta hand om dig själv och tänk på dina studiekamrater. Boka tex in en gemensam fika via zoom eller ring och stäm av. Om du har chansen kan det vara bra att umgås ute – fyll en kaffetermos och ta ett walk and talk.

Mer tips om studieteknik

FHS anlitar studie- och språkverkstaden som kan ge stöd i studieteknik, här är lite tips.

Stöd i akademiskt skrivande

To study remotely

Now that your studies at FHS have gone remote, you may need to think about your study techniques and how you study. It needs more planning and discipline – here are some tips to consider!

Zoom-security - all you need to know

Structure and planning

It is even more important to establish structure in your studies when studying from a distance – structure with clear planning where you can check off everything that you have done. Fit in regular short breaks and some longer ones when you do something physical. For example, you can set a timer. Set up a week by week schedule. Use a diary or calendar to help you – digital or analogue, it doesn’t matter – the most important thing is that it suits you.

Try to keep to your scheduled times – it’s easy to put things off when you’re sitting alone at home. If you put your studies off, you’ll only increase your workload and there is a risk that you’ll fall behind in your studies.

A good place to study

It can be a challenge to find a good place to study with things the way they are right now. Maybe you live alone and feel a bit isolated. Then there is the risk that you may start watching films and spend too much time on social media. Try to keep focussed when you are studying. Set “working hours” for your studies so that it’s clear what is study time and what is free time.

If you live with others, e.g. friends or family, it can be difficult to find peace to study. It is important that everybody respects each other’s situation and that studies are also given some priority. Try to have your own study corner at home, where your computer and books are set up (think workplace!). Don't forget to take a break now and then. If possible, why not take a walk and listen to some of your lectures/books. It’s good to vary your learning by listening, reading and writing.

Collaborate in groups

Now that everyone is studying at home, it’s even more important to find study groups to study with. It’s important that nobody feels alone and gets stuck in their studies. Everyone needs help. There are chat features you can use, both in your courses on Canvas and on social media. Create groups that best suit you. However, make sure that any group chat is structured so that the focus is on the course and examinations, and doesn’t go off track and just becomes another social forum.

Any questions about SEDU digital tools, such as Canvas or Zoom, should be sent to lms@fhs.se

We all have a basic need for social relationships. Look after yourself and think about your fellow students. For example, book a group coffee break via zoom or ring and check in. If you can, it could be good to socialise/meet outdoors – fill a flask with coffee and go for a walk and a chat.

More tips on study techniques

FHS uses Stockholm University’s study and language workshop, which can provide support in study techniques; you will find some tips from them here.

Support in academic writing

They also offer distance coaching in academic writing. To book, use this booking form (in Swedish).

Dela: