Sök

Undantag från behörighetskrav (dispens)

För att vara behörig till första läsåret av din utbildning krävs avklarad gymnasieutbildning eller motsvarande. För att vara behörig till kurser under år 2 och framåt krävs oftast att du har godkänt resultat i en eller flera av utbildningens tidigare kurser. Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren har du möjlighet att ansöka om undantag.

Om du har underkänt på en behörighetsgivande kurs är det viktigt att du tar reda på när kursen senast måste vara godkänd. Ta också reda på när tentamenstillfällen infaller så att du vet när det finns tillfälle att göra dig behörig. Ibland blir det knappt med tid mellan ett examinationstillfälle i en behörighetsgivande kurs och starten för kursen som kräver denna behörighet. Detta är ett problem speciellt inför VFU, då examinationen kan ligga precis innan VFU-start.

Studievägledning

Kontakta studievägledaren för att planera dina studier, det kan bli aktuellt med studieuppehåll alternativt en individuell studieplan. Du har också möjlighet att ansöka om undantag.

Inte behörig att fortsätta studierna?

Om du inte uppfyller behörighetskraven kommer du inte registreras på kursen i Ladok och du kan inte följa kursen.

Vilka behörighetskrav som finns för att du ska få påbörja en kurs framgår av kursplanen. Behörighetsvillkoren syftar till att säkerställa att du som student har kunskapsmässiga och andra förutsättningar för att kunna tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Om det finns särskilda skäl får högskolan besluta om undantag från något eller några behörighetsvillkor.

Ansökan om undantag

Om du inte uppfyller behörighetsvillkoren har du möjlighet att ansöka om undantag från behörighetskraven. Det är viktigt att du på ansökan anger dina skäl och bifogar intyg som styrker din ansökan. Beskriv hur du planerar ta ifatt dina rester och dina förutsättningar att klara av och tillgodogöra dig den fortsatta utbildningen.

Blankett för ansökan om undantag från behörighetskravPDF

Skicka ifylld blankett och intyg till:

Försvarshögskolan
Box 27805
115 93
Stockholm

Fick du avslag?

Om du får avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga. På sidan om överklagande kan du läsa om hur det går till.

Överklaga beslut

Dela: