Auktoritärt styre av Hamas har inte skapat islamisk stat

2 februari 2015

I sin nyligen framlagda avhandling visar Björn Brenner att Hamas styre av Gaza har karaktäriserats av starka auktoritära drag men samtidigt också av ett pragmatiskt förhållningssätt till den egna ideologin.

Försvarshögskolans Björn Brenner försvarade den 30 januari framgångsrikt sin doktorsavhandling "Islamist governance Hamas style: Readings from the Palestinian experiment in Islamic democracy" vid Göteborgs universitet.

Ingen sharialagstiftning

Efter Hamas seger i de palestinska parlamentsvalen 2006 förutspådde många bedömare att den nya islamistiska regeringen skulle införa sharialagar och avskaffa det demokratiska systemet. Andra menade dock att Hamas uppvisade vilja att delta i den parlamentariska processen tvärtom tydde på att rörelsen höll på att förändras i demokrativänlig riktning.

– Hamas styre har varit auktoritärt och ofta inneburit förbiseenden av den egna befolkningens grundläggande fri- och rättigheter. Men Hamas har än så länge inte försökt förändra det politiska systemet till den islamiska shariastat som många först varnade för. Faktum är att Hamasregeringen istället valde att stärka de existerande, sekulära, institutionerna, framförallt rättsväsendet, menar Björn.

Auktoritärt men pragmatiskt styre

Björn Brenner har under lång tid studerat Hamas på plats i Gaza och drar slutsatsen att utgången av hur rörelsen styrt i mångt och mycket varit ett blandat resultat. Avhandlingen visar att Hamas styre av Gaza har karaktäriserats av starka auktoritära drag men samtidigt också av ett pragmatiskt förhållningssätt till den egna ideologin. Någon islamisk stat styrd av sharialagar har varken sökts eller åstadkommits i praktiken.

– Vad gäller rättsväsendet kan man konstatera att Hamas har återupprättat en slags "lag och ordning" på Gazaremsan, sett i en vidare mening. I dag finns det till exempel ett bättre fungerande domstolssystem och en mer effektiv polismyndighet än tidigare. Däremot kan man inte säga att det är fråga om lag och ordning i någon demokratisk bemärkelse. Gazabornas rättssäkerhet är beroende av vilken partitillhörighet de har, förklarar Björn.

Reformering av rättssytemet

I sin avhandling behandlar han flera aspekter av Hamas styre, där reformeringen av rättsystemet är en av dem. Avhandlingen belyser även Hamas relationer till de olika inom- och utomparlamentariska fraktionerna i opposition och hur dessa har hanterats av regeringen.

Avhandlingens ämne är dagsaktuellt även utanför akademin i och med det svenska erkännandet av Palestina och den samhällsdebatt som nu uppstått i frågan runt om i Europa.

– Oavsett vad man tycker om Hamas kommer denna aktör förbli en kraft att räkna med framöver och påverka såväl den israeliska som palestinska politiken. Vad Hamas gör och hur rörelsen utvecklas de närmaste åren kan komma att spela en avgörande roll för bildandet av en palestinsk stat och hur denna i så fall kan komma att utformas, säger Björn.

Forskningen kring Hamas i Gaza, som pågått under sex år, består dels av ett antal djuplodande intervjuer med nyckelpersoner inom palestinsk politik och förvaltning, dels av flera observationsstudier av vad rörelsens styre inneburit för Gazaborna i praktiken.

Kontakt

Björn Brenner
Disputerad forskare
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Strategiavdelningen

bjorn.brenner [at] fhs.se