UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Om UGL

Kursens form och upplägg

Antalet deltagare per kurs är minimerat till 8 och maximerat till 12 deltagare. Kursen leds av två handledare, som har avtal med Försvarshögskolan att leda UGL-kurser enligt UGL 2008 version 2016. Försvarshögskolan medger ej dispens att avvika från gruppstorleken 8-12 deltagare.

Kursen ska genomföras under fem sammanhängande dagar och bör äga rum under internatform. Det är inte möjligt att komma och gå under kursens gång eller att utföra annat arbete eller studier. Om man av något skäl behöver avbryta kursen bör denna genomföras, från sin början, vid annat tillfälle. Andra än kursdeltagare har inte tillträde som observatör eller i någon annan funktion.

Gruppen ska vara sammansatt av deltagare som inte känner varandra sedan tidigare, detta för att reflektion och öppenhet inte ska påverkas av olika beroendeförhållanden. Chef och medarbetare ska gå på skilda UGL-kurser, såväl som medarbetare från samma organisation.

Upplevelsebaserat lärande

Utbildningsmetoden under UGL benämns "upplevelsebaserat lärande" och bygger på Kolbs teorier om lärandet. Gruppmedlemmarna ställs inför olika uppgifter som de som grupp ska hantera eller lösa. Detta skapar gemensamma upplevelser som genererar grupprocesser vilka gemensamt undersöks. Utifrån detta utforskande byggs allmängiltiga tankegångar om upplevelsernas innehåll och verkan. Vedertagna teoribildningar, med vetenskaplig grund, belyser som jämförelse de gjorda upplevelserna. Reflektion och reflektiva samtal bygger på lärande-effekten och utvecklingen såväl hos deltagaren som hos gruppen. Gruppen och individerna lever i sin egen lärandesituation och genom handling och reflektion skapas nya sätt att tänka och förhålla sig i relation till andra.

UGL-utbildningen genomförs utifrån de pedagogiska tankegångar (det pedagogiska postulatet) som formulerats av Fredriksson och Gestrelius, att det är den enskilda människan själv som är den enda som kan vara aktiv på ett sådant sätt att det sker ett lärande – allt en utbildare kan göra är att skapa lämpliga yttre förutsättningar för lärande, samt att stimulera den enskildes aktiviteter.

Detta innefattar bland annat att lärande sker bäst med yttre förutsättningar som genererar trygghet (lärande-effekten i stressituationer är som bekant mycket låg). Utbildarna, som i UGL benämns handledare, har i sin roll ett stort ansvar för att tillgodose yttre förutsättningar för gott lärande. Handledarna måste också och ständigt bygga på sin duglighet som utbildare. Oavsett det fordras att deltagaren tar ansvar för sitt lärande, engagerar sig och med inlevelse ger för att få.

För att kunna göra detta bör man ha jämvikt i sin livssituation vid kursdeltagandet. Svårare personliga problem och social ohälsa har ingen lösning i UGL-kursen. Kursen i sig är krävande och fordrar fokusering på sitt eget innehåll och form.

Kontakt

Josi Lundin
Försvarshögskolan/Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Karlstad

josi.lundin [at] fhs.se
08-553 42683