UGL - Utveckling av grupp och ledare

UGL är en ledarskapsutbildning som vänder sig till dem som vill förstå ledarskap och medarbetarskap i grupper och i dessa hitta sin egen roll. Sedan 1981 har kursen Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag en mycket populär kurs även inom näringsliv och offentlig förvaltning.

Vill du påverka? Då vill du utöva ledarskap.

Framgångsrika ledare uppfattas som trovärdiga genom att de tillämpar ett utvecklande ledarskap som är grundat i självinsikt och social förmåga.

Den övergripande målsättningen med Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) är att ge deltagarna en ökad medvetenhet om hur ledare och medarbetare påverkar och påverkas av varandra, vilka konsekvenser detta får i gruppsammanhang och därmed ge förutsättningar att utveckla den egna gruppen till att bli mer produktiv genom bättre samarbete.

Konceptet UGL ingår i Försvarshögskolans Ledarskapsmodell. Enligt denna beror en ledares faktiska beteende på en samverkan mellan ett antal ledar- och omgivningskarakteristika. Modellen består av tre huvudområden:

Grundläggande förutsättningar (Ledarkarakteristika) är basen för ledarskapet genom att de innefattar bland annat ledarens syn på sig själv, andra människor och omvärlden samt inställning till arbetsuppgiften. De blir en inre kompass som påverkar utvecklingen av önskvärda kompetenser och utgör därför också en grund för en gynnsam urvalsprocess vid rekrytering.

Omvärlden, organisationen och dess grupper är faktorer i omgivningen (Omgivningskarakteristika) som också påverkar hur framgångsrikt ledarskapet blir. Gruppen är grunden för organisationens arbete, alla organisationer grupperar sina medlemmar i enheter, projekt eller team. En viktig del i att leda och ingå i grupper handlar om att skapa tillitsfulla relationer som grund för kommunikation och beslutsfattning.

Området Ledarstilar beskriver en relation mellan olika typer av ledarbeteenden, där ledare skiljer sig åt genom att de uppvisar olika frekvenser av dessa beteenden. Konventionella ledarbeteenden hänvisar i högre grad till föreskrifter, skyldigheter och belöningar medan utvecklande ledarbeteenden fokuserar på gemensamma värderingar, mål och intressen. Destruktiva ledarbeteenden är icke önskvärda beteenden som innebär hot eller passivitet.

UGL kompletterar konceptet Utvecklande ledarskap (UL) genom ökad självinsikt och trovärdighet i de utvecklande beteendena. Genom att medvetandegöra hur deltagarnas upplevelser och reflektioner påverkar och skapar normen och kulturen i gruppen tydliggör också UGL hur filter i organisationer verkar, se konceptet Indirekt Ledarskap (IL). Tillsammans ger koncepten en unik kombination utifrån ett helhetsperspektiv på ledarskap.

Konceptansvarig

Josi Lundin
Adjunkt i Psykologi
Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap, Ledarskap i Karlstad

Josi.Lundin [at] fhs.se