Sök

Sök
Värnpliktiga ur grundutbildningskompanierna samt anställda befäl och soldater ur beredskapskompaniet från Göta ingenjörregemente, Ing 2 genomför kompaniövning.Göta ingenjörregemente, Ing 2, är Sveriges enda ingenjörregemente. Förbandet utbildar officerare och soldater till ingenjörförband med specialkompetens att utföra kvalificerade fältarbeten för nationella och internationella uppgifter. Göta ingenjörregemente finns i Eksjö.

Värnpliktig soldat från Göta ingenjörregemente, Ing 2, under en kompaniövning. Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten.

Vilka omfattas av totalförsvarsplikten?

I Sverige gäller totalförsvarsplikt. I den ingår värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Under 2023 väntas regeringen fatta beslut om att återaktivera delar av civilplikten. Vad innebär de olika plikterna och vilka omfattas? Marika Ericson som är biträdande prefekt vid Försvarshögskolan förklarar.

Totalförsvarsplikten omfattar alla mellan 16 och 70 år genom värnplikt, civilplikt och allmän tjänsteplikt. Under 2008 avvecklades civilpliktsutbildningarna i Sverige, men under 2023 väntas regeringen fatta beslut om att återaktivera civilplikt igen, i första hand inom kommunal räddningstjänst.

– Att du omfattas av totalförsvarsplikt innebär inte automatiskt att du omfattas av någon av de ingående plikterna. Det är Plikt- och prövningsverket som avgör vilka som omfattas av värnplikt och av civilplikt när den återinförs, medan regeringen avgör vilka som omfattas av allmän tjänsteplikt, förklarar Marika Ericson.

Återaktivering av civilplikten

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått i uppdrag av regeringen att börja förbereda för att återaktivera civilplikt i Sverige. Syftet är att bättre kunna planera personalförsörjningen inom viktiga verksamheter i händelse av kris.

– MSB föreslår att man ska titta på vilka kategorier som man kan utbilda med civilplikt i dagens system och har sett att det skulle kunna fungera att bli inskriven med civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Många av de som är aktuella för civilplikt inom räddningstjänsten är äldre än den vanliga värnpliktsåldern och ute i yrkeslivet. Men det skulle vara ett sätt att snabbt komma åt personer med rätt utbildningsbakgrund för civilförsvarsuppgifter inom räddningstjänst och befolkningsskydd och sådana saker.

Skulle det kunna bli aktuellt med civilplikt inom fler områden?

– Civilplikten aktiveras utifrån behovet av yrkesmässig kunskap inom olika områden. Tidigare hade vi civilplikt inom befolkningsskydd som till exempel mörkläggning och röjning efter infrastrukturförstörelse. Men det kan också vara aktuellt inom hälso- och sjukvård och drift och underhåll av olika infrastrukturer som vattenförsörjning och mycket annat.

Allmän tjänsteplikt vid höjd beredskap

Den allmänna tjänsteplikten kan endast aktiveras vid höjd beredskap och om regeringen fattat beslut om att den ska aktiveras. Den innebär i princip att man ska fortsätta arbeta i sitt vanliga arbete – om regeringen beslutar att arbetet omfattas av den allmänna tjänsteplikten.

Vad innebär det i praktiken, vilka skulle plockas ut i allmän tjänsteplikt i händelse av höjd beredskap?

– När landet går upp i höjd beredskap, (det vill säga skärpt beredskap eller högsta beredskap), och regeringen säger att nu föreskriver vi om allmän tjänsteplikt, då kan regeringen – eller den myndighet som regeringen bestämmer – besluta om hos vilka arbetsgivare och uppdragsgivare som tjänsteplikten ska fullgöras. Själva plikten fullgörs av att du, om du omfattas, kvarstår i din anställning eller i ditt uppdrag, som till exempel konsult.

Marika Ericson nämner hälso- och sjukvårdssektorn som ett exempel på en viktig sektor i höjd beredskap.

– Just hälso- och sjukvårdssektorn är viktig att upprätthålla vid höjd beredskap. Den kommer ofta i första hand när regeringen beslutar att allmän tjänsteplikt ska gälla. När det gäller andra sektorer i samhället är det kanske inte lika bråttom utan finns ofta möjlighet att vänta lite beroende på hur läget ser ut.

Hon har fler exempel:

– Säg att jag tjänstgör enligt ett avtal om frivillig tjänstgöring inom totalförsvaret och tillhör någon av de frivilliga försvarsorganisationerna och har ingått ett avtal om tjänstgöring med dem. Då kommer jag, om den allmänna tjänsteplikten aktiveras, att tjänstgöra under plikt via det avtalet.

Ännu ett exempel är arbete som anvisas av Arbetsförmedlingen:

– Du som inte har ett jobb utan som befinner dig i någon arbetsmarknadsåtgärd eller är inskriven hos Arbetsförmedlingen kan få tjänstgöra under allmän tjänsteplikt där din kompetens skulle fungera. Då gäller också att du inte tjänstgör med vapen, förklarar Marika Ericson.

Hela samhället måste fungera i höjd beredskap

När vi går in i höjd beredskap är det viktigt att hela samhällssystemet ska fungera. En aktivering av tjänsteplikten för en sektor får följdeffekter för andra sektorer:

– Om det beslutas om allmän tjänsteplikt i vårdsektorn så kanske den allmänna tjänsteplikten även måste gälla för barnomsorgen, med tanke på att en familj kan bestå av två föräldrar som båda jobbar i vårdsektorn och går in under tjänsteplikt.

Vad händer vid Försvarshögskolan i händelse av höjd beredskap?

– De av vår personal som behövs för att genomföra våra kärnuppgifter kommer att krigsplaceras som en planeringsåtgärd. Men även vi som inte krigsplaceras förväntas fortsätta att jobba, även om det kan bli på ett annat sätt eller någon annan stans.

Kommer de studerande att fortsätta sin utbildning?

– I händelse av höjd beredskap och krig så kanske de som läser på Officersprogrammet och på Högre officersprogrammet kommer att lämna utbildningarna för att gå till sin krigsplacering. Eller så avgör Försvarsmakten att de behöver genomföra sin utbildning för att tillgodose behovet av officerare. Då får vi se över vad vi behöver göra för att kunna lösa Försvarsmaktens utbildningsbehov, avslutar Marika Ericson.

Text: Monika Wallström

Totalförsvarspliktens tre olika plikter:

 • Värnplikt i Försvarsmakten.
 • Civilplikt inom verksamheter som regeringen beslutar om. Till exempel inom kommunal räddningstjänst.
 • Allmän tjänsteplikt innebär att tjänstgöring inom verksamheter som måste fungera även vid krigsfara och krig. Det kan betyda att man 1) fortsätter på sitt vanliga jobb, 2) tjänstgör enligt särskilt avtal som man kan ha genom medlemskap i en frivillig försvarsorganisation, eller 3) får i uppgift av Arbetsförmedlingen att utföra arbete som är särskilt viktigt för totalförsvaret.

Värnplikten gäller mellan 19 och 47 år, - 47 år är en övre gräns för krigsplacering inom värnplikten. Du som är över 47 år och inte omfattas av värnplikten kan kallas in för tjänstgöring av andra orsaker, till exempel att du har en kompetens som Försvarsmakten är intresserad av.

 • När du har genomfört din värnplikt så görs en bedömning och du kan krigsplaceras i en befattning eller i en viss verksamhet som du bedöms lämplig för.
 • Krigsplaceringen ska inte kvarstå mer än 10 år efter ditt senaste tjänstgöringstillfälle, men Försvarsmakten kan fatta beslut om förlängningar i särskilda fall.

Om du inte krigsplaceras så kan du som gjort värnplikten aktiveras och krigsplaceras vid behov senare.

Civilplikt syftar till att säkerställa det civila försvarets behov av personal vid höjd beredskap för att viktiga delar av samhället ska fungera. Civilplikten behövs bland annat för att förstärka den kommunala räddningstjänsten som har en mycket viktig uppgift under höjd beredskap. Just nu så utbildas värnpliktiga endast inom värnplikten, men regeringen väntas fatta beslut om aktivering av delar av civilplikten under år 2023.

Om civilplikten reaktiveras - vad innebär det konkret?

 • De 18-åringar som mönstrar kan utbildas inom värnplikt eller inom civilplikt.
 • Det är Plikt- och prövningsverket som avgör om du anvisas till värnplikt eller civilplikt, eller om du inte riktigt behövs så kan du hamna i det som är en utbildningsreserv. Utbildningsreserven är tanken att man ska kunna aktivera vid behov och göra utbildningar med om personalbehoven ökar.
 • Blir du anvisad till värnpliktsutbildning så krigsplaceras du, i regel med koppling till den utbildning du har gjort som värnpliktig.
 • Den aktivering av civilplikten som är aktuell i första läget innebär civilplikt inom kommunal räddningstjänst. Det innebär att totalförsvarspliktiga som har genomgått relevant utbildning ska kunna skrivas in för civilplikt, fullgöra eventuell nödvändig grundutbildning, krigsplaceras i en befattning samt fullgöra repetitionsutbildning inom kommunal räddningstjänst
 • Du som redan passerat mönstringsåldern 18 år utreds inte för värnplikt eller civilplikt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått i uppdrag från regeringen genomföra de åtgärder som behövs för att förbereda för ett beslut om en aktivering av civilplikten inom kommunal räddningstjänst.

Mer om aktivering av civilplikt på MSB:s webbplats

Exempel på yrken där civilplikt kan bli aktuell:

 • Polisverksamhet, befolkningsskydd
 • Räddningstjänst inklusive räddningstjänst vid flygplatserna
 • Hälso- och sjukvård, och tandvård.
 • Kommunal tillsyn inom miljö- och hälsoområdet,
 • Reparation av infrastruktur som järnvägar, vägar, elnät, vatten- och avloppsnät
 • Veterinärverksamhet,
 • Flyktingmottagning,
 • Kommunal verksamhet som barn och familjeomsorg, handikapp- och äldreomsorg, själavård, sociala insatser.
 • Begravningsverksamhet, m fl.

Vad gäller vid höjd beredskap och vilka omfattas av allmän tjänsteplikt?

Följande förutsättningar ska vara uppfyllda:

 • Det ska råda höjd beredskap.
 • Regeringen ska ha beslutat om allmän tjänsteplikt.
 • Arbetsgivaren (statliga myndigheter) eller Arbetsförmedlingen (övriga) beslutar därefter vilka som ska omfattas av den allmänna tjänsteplikten.
 • Det är din arbetsgivares skyldighet att informera om att du omfattas av den allmänna tjänsteplikten.
 • Det innebär att du, under höjd beredskap, ska kvarstå i din anställning och att du inte kan säga upp dig så länge höjd beredskap råder.
Dela: