• Start
 • Politik och krig – masterprogram

Politik och krig – masterprogram

Det här är en tvåårig utbildning som ger dig en djupare förståelse för och en förmåga att självständigt och kritiskt granska, utvärdera och analysera komplexa processer och beslutsfattande inom krigsvetenskap eller statsvetenskap med inriktning säkerhet och krishantering.

Politik och krig är en tvåårig utbildning som leder till en mastersexamen i antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap, beroende på vilken inriktning du söker in till. Du som önskar kan avsluta programmet efter ett år och får då en magisterexamen. Utbildningen ges på engelska.

Framtida karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger dig en unik kunskapsprofil som kan leda till en karriär som till exempel utredare eller analytiker inom myndigheter och departement, företag eller organisationer, både nationellt och internationellt. Du kan exempelvis arbeta med samhällsskydds- och beredskapsfrågor i kommuner och länsstyrelser. Du kan också söka dig till nationella och internationella aktörer som arbetar med säkerhetsfrågor såsom frivilligorganisationer inom bistånd, EU- eller FN-organ. För den som är svensk medborgare finns också möjlighet att arbeta i olika civila roller inom Försvarsmakten.

Utbildningen ger behörighet till att söka doktorandtjänster i krigsvetenskap eller i statsvetenskap med liknande inriktningar, i Sverige och utomlands

Om utbildningen

På den statsvetenskapliga inriktningen går du igenom olika perspektiv på säkerhet, försvar och krishantering. Du fördjupar dig exempelvis i vad som påverkar möjligheten att förebygga och hantera kriser, konflikter och krig, samt att skapa ett säkert samhälle.

Inom den krigsvetenskapliga inriktningen ligger fokus på centrala frågor som rör militär strategi och organisation av ett lands försvar. Militär maktutövning och militära organisationer spelar ofta en viktig roll i säkerhets-, freds- och utvecklingsarbete och studier i krigsvetenskap ger en djupare förståelse för många internationella frågor.

På båda inriktningarna får du analysera och diskutera etiska frågeställningar, till exempel vilka normer som styr humanitära interventioner, olika perspektiv på militärt våld samt relationen mellan militära och humanitära organisationer och de samhällen de verkar i.

Dina lärare är experter inom respektive område och är uppdaterade både när det gäller den senaste forskningen och aktuella fallstudier.

Utbildningens upplägg

Den första terminen läser du en introduktionskurs inom antingen statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet eller krigsvetenskap samt en metodkurs som är gemensam för inriktningarna. Andra terminen läser du valbara kurser inom ditt område. Du kan välja bland kurser både inom statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet och krigsvetenskap, vilket gör det möjligt att få kompetens som är unik på arbetsmarknaden.

Exempel på kurser du kan välja är:

 • From diplomacy to deception: influence through strategic narratives
 • Political psychology and crisis management
 • Civil-military relations
 • The study of war: ontology, epistemology, critique
 • Gender and war
 • Special forces: theory and practice
 • Modern peace-support operations
 • Ethics in politics and war
 • European security and crisis management
 • Reading course in Terrorism studies
 • Reading course in The security and defence policy of the Nordic countries
 • Reading course in Strategic intelligence
 • Reading course in Disaster resilience
 • Reading course in Leadership in crisis and war

Läskurs innebär att du läser kursen med begränsad lärarledd undervisning.

Teorier, fallstudier och spel

Några av de valbara kurserna ger möjlighet att prova rollspel då du under tidspress ska prestera tillsammans med dina kurskamrater. Du kan också få chans att delta i gemensamma civil-militära övningar som utförs av Försvarsmakten.

Masteruppsatsen

Under den tredje eller fjärde terminen skriver du din masteruppsats. Studenter som läser statsvetenskap skriver uppsats termin tre, studenter som läser krigsvetenskap skriver termin fyra.

Få arbetslivserfarenhet med praktik

Under den tredje eller fjärde terminen kan du praktisera på en arbetsplats i Sverige eller utomlands. Läser du krigsvetenskap har du möjlighet till praktik under termin tre, läser du statsvetenskap blir det under termin fyra. Under praktiken får du arbetslivserfarenhet som anknyter till det du har studerat. Praktiken ger en möjlighet att knyta an förankra dina teoretiska kunskaper i verkligheten och ge en fördjupad förståelse för det du lärt dig. De studenter som inte väljer att göra praktik kan istället läsa fler valbara kurser.

För internationella studenter

Utbildningen är en så kallad global master vilket innebär att den ges på engelska och är öppen för studenter från hela världen. De som kommer från ett land utanför EU betalar ansökningsavgift på 900 kronor och en studieavgift på 65 000 kronor per år.

Stipendier

För studenter som ska betala avgift, finns möjlighet att söka stipendier. Försvarshögskolans stipendier (in English)

Studenter berättar

Jenny Andersson
"Vem vill inte bli underrättelseanalytiker?"
Så säger Jenny Andersson, som om det vore alla människors drömyrke. Hon har läst militärhistoria och går nu första terminen på masterprogrammet Politi...
Puff bild
Aria om studierna i krigsvetenskap
Han har studerat statsvetenskap och internationella relationer, gjort utlandspraktik och är aktiv i flera föreningar. Det går inte att ta miste på Ari...
Utbildningsnivå

Avancerad nivå

Poäng

120

Startperiod

HT-19

Startvecka

Vecka 36

Slutvecka

Vecka 23

Behörighet

Kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i statsvetenskap eller motsvarande, alternativt officersexamen eller kandidatexamen om 180 hp varav 90 hp i krigsvetenskap eller motsvarande. Ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete ska utgöra en del av fördjupningen inom huvudområdet. Med självständigt arbete avses en eller flera uppsatser eller motsvarande på svenska, engelska, danska eller norska eller översatt till något av dessa språk. Engelska B/engelska 6 (med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska). Särskilda behörighetskrav gäller för vissa valbara kurser.

Undervisningsform

Normal

Ort

Stockholm

Undervisningsspråk

Engelska

Studietakt

100%

Urval

Alternativt urval. Urval baseras på en sammanvägd bedömning av tidigare studier och relevans av tidigare studier. Särskild vikt läggs vid kvaliteten på det självständiga arbetet på kandidatnivå.

Övrigt

Vid ansökan via www.antagning.se ska du ladda upp ett dokumenterat, skriftligt självständigt arbete (kandidatuppsats). Om din examen inte omfattar en kandidatuppsats kan du istället bifoga ett eller flera andra relevanta självständiga arbeten som exempelvis kursessäer. Endast den som inte skickar in en kandidatuppsats kan åberopa andra akademiska verk. Bifogade uppsatser/självständiga arbeten ska vara skrivna på svenska, engelska, danska eller norska, eller översatt till något av dessa språk. Notera att uppsats/självständiga arbeten ska vara inkomna senast 19 april 2019 Om du tar examen juni 2019 kan du komplettera din ansökan med din uppsats senast 14 juni 2019. Denna förlängda deadline gäller endast studenter som skriver sin kandidatuppsats under vårterminen 2019. Uppsatser och självständiga arbeten som inte har betygsatts kommer inte att bedömas. Det finns möjlighet att ta ut en magisterexamen (60 hp) om du inte vill slutföra hela det tvååriga programmet.

Ansvarig institution

Institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap

Typ

Program

Dela:
Publicerad 2018-02-01 Uppdaterad 2019-02-22